Archiv článků od 26.7.2006 do 1.8.2007
zpět na aktuální články    <<  1  2  3  4  >>

1.8.2007 Buderus
Rosný bod - žádný problém Thermostream proti nežádoucí kondenzaci
Firma Buderus Heiztechnik vyvinula pro standartní nekondenzační plynové a olejové kotle speciální patentovanou kontrukci kotlů Thermostream (Ecostream), kterou používá u svých výrobků až do výkonu 1600 kW. Použitím této konstrukce je dosažena nezávislost kotlů na minimální teplotě vratné vody do kotle. Tato teplota tak může klesnout až na teplotu pokojovou, aniž by v kotli došlo k nežádoucí tvorbě kondenzátu. Toho je dosaženo vedením výstupní i vratné vody ve společných trubkách, přičemž studená vratná vody je při vstupu do kotle cíleně promíchávána s teplou výstupní vodou. Při nasazení těchto kotlů je tedy zbytečné jakékoli zařízení zvyšující teplotu vratné vody včetně hydraulických oddělovačů (anuloidů). Lze tak s výhodou eliminovat vyšší cenu kotlů oproti jiným, které vyžadují hlídání minimální teploty vratné vody do kotle. Použití této technologie rovněž zajišťuje vyšší účinnost kotle, a to až 94% u kotlů s atmosférickými hořáky a 94,5% u kotlů s přetlakovými hořáky.
23.7.2007 Ing. Cieslar Stanislav,  http://www.konstrukce.cz
Azbest – dříve dobrý sluha, nyní špatný pán
Všichni asi známe výrobky Eternit, Beronit, netkané textilie Netas, vlnitou střešní krytinu, nástřikové hmoty Pyrotherm, interiérové velkoplošné desky Dupronit a Ezalit nebo exteriérové a podstřešní desky Dekalit, Lignát, Cembalit, Cemboplat, Unicel… Co mají tyto výrobky společného? Obsahují azbest.
1 příspěvek, 19.06.2011 05:04
28.5.2007 Alois Matěják - Tlak s.r.o.  
KOTLE BEZ TRVALÉHO DOZORU
Problematiku řeší ČSN EN 12 952- část 7. Požadavky na výstroj kotle, článek 7 – Doplňující požadavky na zařízení bez trvalého dozoru. Protože s parními kotli nepřicházíte většinou do styku vybral jsem požadavky na horkovodní kotle z vnějším zdrojem tlaku. Dle mého mínění by měly být uplatněny i pro teplovodní kotle s větším výkonem než 300 kW a přiměřeně i pro kotle s menším výkonem. Uvádím pouze přehled jaká výstroj musí být instalována.
1 příspěvek, 18.01.2010 16:02
15.5.2007 Otáhal Vlastimil - Alstom Power, s.r.o.,  
CHEMICKÉ ČIŠTĚNÍ PROVOZOVANÝCH KOTLŮ
Chemické čištění nově uváděných i provozovaných kotlů má stále velký význam pro spolehlivý a ekonomický provoz jak elektrárenských, tak průmyslových kotlů. Pomocí této metody se odstraňují jak nánosy, které vznikly v předprovozním období v průběhu výroby, skladování, montáže a najíždění zařízení, tak i nánosy, které vznikly v průběhu provozování kotle. Zatímco předprovozní čištění má za účel odstranění zejména okují a atmosféricky vzniklých oxidů během skladování a montáže, čištění provozovaných kotlů má za úkol odstranit korozní produkty vzniklé za provozu a rovněž tak nečistoty, které se dostaly do kotle spolu s napájecí vodou. Dnešní přednáška je zaměřena chemické čištění provozovaných kotlů, proto čištění zařízení v předprovozním období bude věnována jen okrajová pozornost.
1 příspěvek, 27.11.2008 22:23
25.4.2007 Zapsala: Ivana Petrašová, tajemník TNK 90  
Zápis ze zasedání TNK 90 a 101
Společné zasedání TNK 90 „Kotle pro ústřední vytápění“ a TNK 101 „Kotle - vyhrazená tlaková zařízení“ proběhlo dne 18. dubna 2007 ve Strojírenském zkušebním ústavu , s.p., Brno
11.4.2007
KOTLE A ENERGETICKÁ ZAŘÍZENÍ BRNO 2007
Cílem konference bylo seznámení předních tuzemských odborníků i zahraničních hostů pracujících v oblastech projekce a konstrukce, výroby a provozu tepelně energetických zařízení s nejnovějšími poznatky, aktuálními problémy a perspektivami tohoto oboru. XVI. ročník odborné konference s mezinárodní účastí
27.3.2007 na dotazy odpovídá: JUDr. Eva Dandová,  http://www.bozpinfo.cz
Pracovnělékařská péče obsluhy kotlů
JUDr. Eva Dandová odpovídá na bozpinfo.cz i na dotazy z oblasti pracovnělékařské péče např. jak často máme posílat na preventivní prohlídky pracovníka obsluhujícího kotle?
2 příspěvky, poslední 17.08.2011 22:33
5.3.2007 http://www.konstrukce.cz
Air Liquide – partner dodávek technologie pro projekt prvního průmyslového zachytávání emisí CO2 ve Francii
Projekt zachytávání emisí CO2 a jejich geologického uskladnění, na kterém se podílejí mezinárodní specialisté, je slibnou cestou pro zlepšení stavu životního prostředí a pomocí v boji proti změnám klimatu. Spočívá v zachycení průmyslových emisí CO2 a jejich uskladnění v podzemních úložištích, je to vlastně stejná reprodukce CO2, jako probíhá v přírodě po milióny let.
13.2.2007 Petr Matěják - Tlakinfo  
Hit letošního jara - Vyhláška o účinnosti kotlů
Návrh zákona vzbudil mezi odborníky i provozovateli kotlů velkou diskuzi a kritiku. Prohlídka kotelny má obsahovat 4x prohlídku různě kvalifikovaným personálem ( a tím 4x zaplacení obdobných úkonů) a poté teprve může přijít kvalifikovaný, výrobcem vyškolený servisní technik kotlů. Připomínám, že se mluví o všech kotlích nad 20 kW u fyzických a právnických osob. Měření emisí a spalování ze zákona mohou provádět nelogicky pouze držitele živnostenského oprávnění kominictví. Takže tyto činnosti nemůže provádět vysokoškolsky vzdělaný servisní pracovník výrobce kotle, ale pouze kominík, což byl nemýlím-li se 2,5letý výuční obor.
18.1.2007 Ing. Jaroslav Beránek - Severočeská plynárenská a.s.  
Bezpečnostní list pro zemní plyn
Každá nebezpečná, výbušná, jedovatá látka má mít zpracovaný svůj bezpečnostní list. Pro ukázku zveřejňujeme bezpečnostní list zemního plynu, nejčastěji používaného média v kotelnách.
2 příspěvky, poslední 24.06.2008 10:49
17.1.2007 INFORMACE GAS 3/2006
Vydaná odborná stanoviska GAS týkající se i tlakových zařízení
Plnění vzduchových dýchacích přístrojů, jejichž součástí je tlaková láhev. Dokumentace o ochraně před výbuchem Je průmyslová plynová pec stanoveným výrobkem?
12.1.2007 Kořínek K.,  http://www.bozpinfo.cz
Požárně technické charakteristiky prachů a jejich význam v technické praxi
Pojem požárně technická charakteristika látky najdeme v české legislativě v zákonu č. 133/85 Sb. o požární ochraně a ve vyhlášce č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), přičemž oba tyto přepisy neuvádějí, co konkrétně si můžeme pod tímto pojmem představit. Obecně se hovoří o tom, že je to soubor údajů potřebných ke stanovení preventivních opatření k ochraně života a zdraví osob a majetku.
31.10.2006 Ing. Petr Štefl - Český plynárenský svaz,  Plyn 6/2006
Bezpečnostní pokyny pro odběratele zemního plynu.
Při využívání všech výhod zemního plynu je nutné dokonale znát všechny jeho vlastnosti a znát bezpečnostní opatření, kterými lze téměř stoprocentně předcházet nehodám. Abychom předešli případným nehodám, škodám na zdraví a majetku, je nezbytné věnovat plynovým spotřebičům a celému plynovému zařízení v objektu stejnou péči jako všem technickým předmětům a zařízením, které přispívají ke komfortu bydlení, poskytování služeb i ve výrobě.
10.10.2006 Zpracoval Ing. Jan Dvořák s laskavou pomocí ESČ a ATZ, 2006-08-07  
Chcete bydlet v bezpečném domě?
S přihlédnutím k vývoji změn ve vlastnických vztazích u bytových domů a na základě zkušeností z oblasti výtahového průmyslu se domníváme, že přichází čas věnovat se silněji prevenci v oblasti dodržování požadavků sloužících k zajišťování bezpečnosti uživatelů bytových domů a není potřebné čekat na první právní spory. Následující přehled provádění kontrol, prohlídek, revizí a zkoušek technických zařízení instalovaných v bytových domech byl vypracován právě z tohoto důvodu a obsahuje úkony, které by měly být prováděny v bytových domech na základě požadavků právních předpisů a českých technických norem.
18.9.2006 Zpracoval Vladimír Valenta, Říčany,  přednáška TLAK 2006
Tepelné soustavy - provoz, obsluha, údržba
V tomto příspěvku se seznámíme se dvěma důležitými topenářskými normami. První z nich je ČSN EN 12170 „Tepelné soustavy v budovách - Návod pro provoz, obsluhu, údržbu a užívání soustav vyžadujících kvalifikovanou obsluhu“. Druhou je ČSN EN 12828 „Tepelné soustavy v budovách - Navrhování teplovodních tepelných soustav“. Dále byla vydána norma ČSN EN 12171 (06 0811) „Tepelné soustavy v budovách - Návod pro provoz, obsluhu, údržbu a užívání soustav nevyžadujících kvalifikovanou obsluhu“. Protože je tato norma podobná normě ČSN EN 12170, seznámíme se pouze s touto normou která je rozsáhlejší.
6.9.2006 Ing. Roman Řezáč - ITI Praha,  přednáška TLAK 2006
Stanoviska ITI Praha v oblasti tlakových zařízení
Podle zákona č. 174/1968 Sb. v platném znění podává ITI Praha jako organizace státního odborného dozoru nad bezpečností vyhrazených technických zařízení odborná a závazná stanoviska o tom, zda jsou při projektování, konstrukci, výrobě, montáži, provozu, obsluze, opravách, údržbě a revizi vyhrazených technických zařízení splněny požadavky bezpečnosti technických zařízení. Ze širokého spektra je v tomto příspěvku zmíněno několik témat z oblasti tlakových zařízení, která byla předmětem stanovisek, vydávaných ITI Praha v minulých letech.
3 příspěvky, poslední 11.07.2017 03:22
21.8.2006 Ing. Zdeněk Přibyla, Ing. Zuzana Pěkná - ČPS,  Zpravodaj ATZ 2/2006
Předpisové zajištění bezpečného provozu plynových kotelen
Kotelny se zařízeními na plynná paliva jsou bezesporu pracovišti, kterým je nezbytné, především z hlediska ochrany veřejného zájmu (bezpečnost, ochrana životů a zdraví osob apod.), věnovat pozornost již ve stadiu projektování a zřizování. Potažmo pak zajistit jejich bezpečný a spolehlivý provoz.
18.8.2006 Petr Matěják - Tlakinfo  
Seznam připravovaných EN TC 228 - TNK 93 - Ústřední vytápění a ohřev vody
Evropské normy které budou projednávány na Technické normalizační komisi pro ústřední vytápění. Nalezneme zde i problematiku vyhrazených kotlů, NTK atd.
14.8.2006 ing. František RAK  
Kdy je nutné mít osvědčení topiče?
V tomto příspěvku se věnuji nelogickým požadavkům vyhl. č.91/1993 Sb. K obsluze kotlů se jmenovitým tepelným výkonem nižším než 50 kW a součtem těchtovýkonů nepřesahujících 100 kW není třeba osvědčení o způsobilosti topiče.
9 příspěvků, poslední 05.11.2011 06:06
26.7.2006 Petr Matěják - Tlakinfo  
VZOROVÝ MÍSTNÍ PROVOZNÍ PŘEDPIS PRO PLYNOVÉ KOTELNY A VÝMĚNÍKOVÉ STANICE
Nejzajímavějším titulem v oboru, který má i největší ohlas je Vzor místního provozního předpisu (MPP), který je určen montážním organizacím, provozovatelům, revizním technikům, projektantům popř. dalším odborníkům.
1 příspěvek, 11.09.2018 12:37

zpět na aktuální články    <<  1  2  3  4  >>

Podmínky užívání portálu TLAKinfo.
Připomínky, náměty a dotazy - redakce portálu.
© Copyright TLAKinfo 2005-2023, všechna práva vyhrazena.