[Tisk]  [Poslat e-mailem]  [Hledat v článcích]
Dozor nad určenými technickými zařízeními ministerstva obrany ČR
Datum: 5.7.2002
Autor: Resort MO
Státní odborný dozor nad bezpečnosti při výkonu služby, bezpečnosti práce a technických zařízení v resortu MO vykonávají orgány Státního odborného technického dozoru Ministerstva obrany (SOTD MO), které jsou součástí nově zřízeného Vojenského úřadu státního odborného technického dozoru.

Právo na ochranu zdraví a uspokojivé pracovní podmínky má na základě zakotvení Listiny základních práv a svobod do ústavního pořádku České republiky každý občan ČR.

Ke zvýšení účinnosti ochrany pracujících v oblasti bezpečnosti práce byly zákonem č.174/1968 Sb. o státním odborném provozu nad bezpečnosti práce ve znění pozdějších předpisů vytvořeny nezávislé státní odborné orgány, které dozírají na plnění předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení ve výrobní i nevýrobní činnosti a jak jsou dodržovány stanovené pracovní podmínky. Podle § 3 odst. (2) písm. b) uvedeného zákona se působnost těchto orgánů na úseku obrany.

Uvedenými zvláštními předpisy v současné době jsou :

  1. zákon č.219/1999 Sb. o ozbrojených silách České republiky (§ 7 odst.1 písm. d)),
  2. zákon č.220/1999 Sb. o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze (§ 43) a
  3. zákon č.221/1999 Sb. o vojácích z povolání (§ 100).

Dalšími zvláštními předpisy ve smyslu § 3 odst. (2) písm. b) zákona č.174/1968 Sb. v resortu Ministerstva obrany (MO) jsou :

  1. předpis Všeob 21-2 “Odborný technický dozor v Československé lidové armádě” registrovaný v částce 24/1969 Sb. ve znění předpisu Všeob P-44,
  2. “Statut ministerstva obrany” - Věstník MO 1994, částka 8,
  3. předpis Vševojsk 16-4 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci občanských pracovníků vojenské správy a pracovníků organizací v působnosti MO.

Státní odborný dozor nad bezpečnosti při výkonu služby, bezpečnosti práce a technických zařízení v resortu MO vykonávají orgány Státního odborného technického dozoru Ministerstva obrany (SOTD MO), které jsou součástí nově zřízeného Vojenského úřadu státního odborného technického dozoru.

Vojenský úřad státního odborného technického dozoru je podřízen vrchnímu řediteli ekonomické sekce MO a je správním úřadem pro výkon státního odborného dozoru, státní kontroly a správních činností na úseku bezpečnosti práce a výkonu služby v ozbrojených silách, bezpečnosti vojenského materiálu a technických zařízení v ozbrojených silách a v působnosti MO. Vojenský úřad státního odborného technického dozoru je dále výkonným orgánem MO pro zabezpečení kontrolních a správních činností na úseku vojenského stavebního úřadu a územního plánování podle zákona č, 50/1976 Sb., ve znění platných předpisů a energetické inspekce MO, podle zákona č.458/2000 Sb.

Působnost orgánů Státního odborného technického dozoru MO se vztahuje podle výše uvedených předpisů na vojenské útvary, vojenská zařízení, vojenské záchranné útvary ozbrojených sil a právnické osoby zřízené nebo založené MO (dále jen “ součásti ozbrojených sil a ministerstva”), vojáky v činné službě ozbrojených sil a občanské zaměstnance ozbrojených sil a ministerstva, dále na právnické osoby a fysické osoby provozující podnikatelskou činnost a jejich zaměstnance, pokud jde o provozování podnikatelské činnosti na vojenském materiálu MO a vojenském materiálu určeném pouze pro MO (dále jen “podnikající osoby”) a dále v objektech, zařízení a prostorách v působnosti MO. Působnost SOTD MO se nevztahuje na technická zařízení stanovená k posuzování shody podle zvláštního zákona před jejich uvedením na trh (§ 12 zákona č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů), pokud nařízení vlády, vydané k jeho provedení, nestanoví jinak. Hodnocení
Zhodnoťte, jak se Vám článek líbil (1 = výborný ... 5 = špatný)
 

Diskuze ke článku
V diskuzi není žádný příspěvek
Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:

Podmínky užívání portálu TLAKinfo.
Připomínky, náměty a dotazy - redakce portálu.
© Copyright TLAKinfo 2005-2022, všechna práva vyhrazena.