[Tisk]  [Poslat e-mailem]  [Hledat v článcích]
Lze nové nádoby a kotle, které nemají posouzenou "sestavu" definovat jako nebezpečné?
Datum: 1.11.2019
Autor: Petr Matěják - ATZ

SESTAVY TLAKOVÝCH ZAŘÍZENÍ

Platí že na trh lze uvést jednotlivé tlakové zařízení, do provozu však jen SESTAVU, kdy se vždy musí jednat o bezpečný výrobek. Jedná se o zařízení s vysokou mírou ohrožení majetku a osob.

Zákon 106/2001 Sb. o obecné bezpečnosti výrobků

(2) Za bezpečný výrobek se považuje výrobek splňující požadavky zvláštního právního předpisu (např zákon 22/97 Sb.)

Zákon 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky

§1(1) b)

Zákon upravuje práva a povinnosti osob, které uvádějí na trh nebo distribuují, popřípadě uvádějí do provozu výrobky, které by mohly ve zvýšené míře ohrozit oprávněný zájem; tímto nejsou dotčena ustanovení zvláštních právních předpisů pro provoz výrobků,1)

§ 13 (1)

Stanovený výrobek může být uveden na trh nebo, u výrobků stanovených nařízením vlády, uveden do provozu pouze za předpokladu, že splňuje technické požadavky stanovené podle § 12 odst. 1 písm. b), po posouzení shody postupem stanoveným podle § 12 odst. …………………

2014/68/EU - dodávání tlakových zařízení na trh

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32014L0068

Preambule (7)

Tato směrnice by se měla vztahovat rovněž na sestavy složené z několika tlakových zařízení sestavených tak, že tvoří integrovaný a funkční celek. Tyto sestavy mohou být v rozsahu od jednoduchých sestav, jako je tlakový hrnec, až po tak složité sestavy, jako jsou vodotrubné kotle. Má-li výrobce určitého zařízení v úmyslu uvést je na trh a do provozu jako sestavu – a nikoliv jako nesmontované prvky, z nichž je složeno – měla by tato sestava být v souladu s požadavky této směrnice………..

Článek2 Definice

1) „tlakovým zařízením“ nádoby, potrubí, bezpečnostní výstroj a tlaková výstroj, případně včetně prvků připojených k součástem vystaveným tlaku, jako jsou příruby, hrdla, spojky, podpory, závěsná oka;

6) „sestavou“ několik tlakových zařízení sestavených výrobcem tak, že představují ucelenou funkční jednotku;

Článek 3

Dodávání na trh a uvádění do provozu

1. Členské státy přijmou veškerá vhodná opatření, aby tlaková zařízení a sestavy mohly být dodávány na trh a uváděny do provozu pouze tehdy, pokud při správné instalaci a údržbě a používání k určeným účelům splňují požadavky této směrnice.

Nařízení vlády 219/2016 Sb. o posuzování shody tlakových zařízení při jejich dodávání na trh

Toto nařízení se vztahuje na návrh, výrobu a posuzování shody tlakových zařízení a sestav s nejvyšším dovoleným tlakem PS větším než 0,5 bar, a transponuje 2014/68/EU

§ 3

Technické požadavky na tlaková zařízení

(2) Technické požadavky musí být splněny u

a) nádob

b) tlakových zařízení vystavených působení plamene

c) potrubí

d) bezpečnostních a tlakových výstrojí

(3) Technické požadavky musí být dále splněny u sestav, které obsahují alespoň jedno tlakové zařízení

Pravidla k aplikaci směrnice PED 2014-68-EU - Pravidlo J-8

se týká: přilohy IV

Otázka: Jaké informace mají byt uvedeny v EU prohlášeni o shodě u sestav, aby byl splněn požadavek podle přílohy I třetí odrážky bodu 4?

Odpověď: EU prohlášeni o shodě u sestav musí obsahovat popis všech tlakových zařízeni, která sestavu tvoří, včetně postupu posouzeni shody použitého u každého zařízeni, na které se vztahuje PED.

Poznámka: V uvedeném popisu mají být identifikována tlaková zařízení spadající do kategorií I až IV. Jako části sestavy mají být uvedeny i ostatní prvky, které se berou v úvahu při posuzování integrace sestavy podle PED (včetně zařízení podle čl. 4 odst. 3 nebo tlakových zařízení, která jsou z PED vyjmuta). Informace o těchto částech může být podána formou odkazu na příslušný údaj v návodu k používání (např. v seznamu konstrukčních částí, na výkrese). Viz též pravidlo C-13. Viz též kapitola 5.4 "Modré příručky" pro implementaci pravidel EU na výrobky.

Schváleno WGP 8. 1. 2016

Pravidla k aplikaci směrnice PED 2014-68-EU - Pravidlo

Pravidlo se týká: čl. 14 odst. 6, čl. 19 odst. 2, přilohy I bodu 3.3

Otázka: Jestliže tlaková zařízeni, která tvoři sestavu, nebyla dříve podrobena posouzeni, a posuzuji se proto současně v rámci posuzovaní sestavy podle čl. 14 odst. 6 písm.. a), musejí byt na nich uvedeny informace požadované podle přílohy I bodu 3.3?

Odpověď: Ne. V takovém případě příloha I bod 3.3 požaduje, aby informace předepsané v tomto bodě obsahoval vhodný dokument (návod k použiti sestavy). Připomeňme, že v návodu k použiti musejí byt jasně identifikovaná všechna tlaková zařízeni, z nichž je sestava vytvořena.

Zdůvodnění: Jelikož je výrobek uváděn na trh jako sestava, vztahuji se požadavky pouze na tuto sestavu. Potvrzuje to čl. 19 odst. 2.

Poznámka 1: V souladu s přílohou I PED EU prohlášení o shodě sestavy musí též obsahovat popis tlakových zařízení, která sestavu tvoří (viz též pravidlo J-08).

Poznámka 2: Uvedené nebrání výrobci sestavy, aby označil příslušné vlastnosti na zařízeních, která mohou být nezbytná pro bezpečnou instalaci, funkci nebo použití, a podle potřeby uvedl jejich údržbu a pravidelné prohlídky.

Pravidla k aplikaci směrnice PED 2014-68-EU - Pravidlo C12

Pravidlo C 12 se týká: čl. 14 odst. 6 a přilohy I

Otázka: V případě zařízeni, které vzniklo spojením několika sestav, vztahuji se na jeho posouzeni pouze základní požadavky podle čl. 4 odst. 6?

Odpověď: Ne. Podle přílohy I, první úvodní poznámky, se požadavky přílohy I vztahuji rovněž na sestavy, u kterých existuje odpovídající nebezpečí. Příklady dalších základních požadavků, které se mohou vztahovat na sestavy:

bod 3.1.2 – nerozebíratelné spoje;

bod 3.2.2 – tlaková zkouška (viz pravidlo C-06);

bod 3.4 – návody k používaní;

bod 6 písm.. a) a d) – tepelná roztažnost a vibrace potrubí.

Schváleno WGP 15. 3. 2016

Pravidla k aplikaci směrnice PED 2014-68-EU - Pravidlo

Pravidlo se týká: čl. 2 (4), (5) a (6)

Otázka: Jak se má PED aplikovat na tlakovou vystroj, která je vybavena bezpečnostní vystrojí?

Odpověď: Tlaková vystroj se nestane bezpečnostní vystrojí spojením obou druhů výstroje. Tato kombinace nerozšiřuje různé funkce jednotlivých časti. Oba druhy výstroje musejí byt podrobeny příslušnému posouzeni shody a označeni.

Poznámka 1: Tlaková výstroj vybavená bezpečnostní výstrojí není sestavou, protože netvoří funkční celek podle čl. 2 (6). Viz též pravidlo C-08.

Poznámka 2: Celkové posouzení shody se provádí na sestavě, která je uváděna na trh jako funkční celek. Hodnocení
Zhodnoťte, jak se Vám článek líbil (1 = výborný ... 5 = špatný)
 
průměrné hodnocení: 3,67 (počet známek: 3) 

Diskuze ke článku
Diskuze obsahuje 6 příspěvků
Zjištění revizního technika PZ a TZŠtefan Hlaváč RT TZ a PZ19.12.2019 21:49
Re (4): Výchozí revize TNSŠtefan Hlaváč RT TZ a PZ06.12.2019 05:15
Re (3): Výchozí revize TNSJan Malant04.12.2019 14:49
Re (2): Výchozí revize TNSŠtefan Hlaváč RT TZ a PZ29.11.2019 06:15
Re: Výchozí revize TNSHlaváč Štefan RT TZ24.11.2019 05:30
Výchozí revize TNSHlaváč Štefan RT TZ09.11.2019 06:07
Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:

Podmínky užívání portálu TLAKinfo.
Připomínky, náměty a dotazy - redakce portálu.
© Copyright TLAKinfo 2005-2022, všechna práva vyhrazena.