[Tisk]  [Poslat e-mailem]  [Hledat v článcích]
Zpráva ze zasedání pracovní skupiny WPG pro tlaková zařízení a jednoduché tlakové nádoby v Bruselu
Datum: 30.10.2019
Autor: Ing. Onderek Aleš, Ing. Pavel Petr- Strojírenský zkušební ústav, s.p.

Zpráva ze zasedání pracovní skupiny WPG pro tlaková zařízení a jednoduché tlakové nádoby v Bruselu

Zasedání WPG dne 05-09-2019

Na jednání pracovní skupiny WPG (Working Party Guidelines group) pro tvorbu pravidel ke směrnici PED 2014-68-EU (tlaková zařízení) a směrnici 2014/29/EU (jednoduché tlakové nádoby), organizované Evropskou komisí k projednání problematiky uvedených směrnic dne 05-09-2019 byly projednávány záležitosti pracovní skupiny pro tvorbu pravidel „guidelines“ dle příslušné agendy a programu zasedání, viz dokument:

[doc: WPG_2019-09-05_Agenda_draft v2.doc]

Poznámka 1:

[doc: WPG_2019-09-05_Agenda_draft v2.doc]

Návrh agendy a programu zasedání byl přijat včetně dodatečného bodu 4.1.3 týkajícího se Pravidla PED H-16 beze změn. Program zahrnuje všechny známé dosud nevyřešené problémy. Na tomto zasedání nebylo možné projednat několik bodů a byly proto odloženy na příští zasedání.

Toto zasedání bylo věnováno převážně Pravidlům PED. Zasedání se jen okrajově zabývalo aktualizací Pravidel SPVD podle 87/404/EHS (původní, bývalá SPVD) / nová směrnice 2014/29/EU (Pravidla SPVD budou předmětem příštího zasedání WPG)

Poznámka 2:

Některé položky dle programu zasedání jsem pro větší srozumitelnost a transparentnost doplnil o vlastní komentáře a informaci o případných souvislostech.

Poznámka 3:

V práci WPG existuje jisté zpoždění vlivem prodlevy cca 1,5 roku od posledního zasedání (2018-04-19 / 20).

K tomu navíc s odkazem na minulá zasedání (existovalo již jisté zpoždění vlivem prodlevy cca 1 rok v období 2016-2017):

1 zasedání WPG v 2017 konalo dne 23-02-2017 po prodlevě cca 1 rok, po zasedání WPG, které se konalo dne 22-02 – 23-02-2016.

2 zasedání WPG v 2017 se konalo dne 07/08-06-2017.

V letech 2016-2017 došlo tedy také k prodlevě cca 1 rok.

Tato zpoždění se WPG stále snaží dohonit, nyní tedy bude nutno nahromaděnou práci a úkoly se zvýšeným úsilím postupně realizovat.

Prioritní budou rozpracované a urgentní položky a Pravidla (včetně jejich revizí).

U návrhů nových Pravidel bude třeba ověřit jejich prioritu, užitečnost, použitelnost a jejich potřebu než budou zařazena do pořadí k případnému projednání v Agendě v příštích zasedáních WPG.

Pro informaci:

1 zasedání WPG v 2019, které se uskutečnilo dne 05-09-2019 bylo několikrát předběžně plánováno, ale nakonec posunuto.

Mezi členy WPG bylo dohodnuto uspořádat další jednání WPG počátkem roku 2020, s ohledem na čas potřebný k aktualizaci zbývajících stávajících Pravidel a s ohledem na nezbytnou, rozsáhlou a velmi náročnou pracovní zátěž spojenou s příslušnými nezbytnými aktivitami jako například:

-Proces aktualizace Pravidel

-Pravidla týkající se jednoduchých tlakových nádob,

-Dopady a zpětná vazba na vstup v platnost nových Směrnic:

1. Přijetí programu zasedání

[doc: WPG_2019-09-05_Agenda_draft v2.doc]

Přivítání a přijetí pořadu jednání:

Úvodní slovo, uvítání zúčastněných, představení, prezentace delegátů a úvodní poznámka.

Hans D'hooge, EU Komise GŘ pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky (DG GROW), předsedal zasedání a uvítal účastníky zasedání.

Poznámka:

HANS D'HOOGE

Desk officer PED, SPVD, ADD

European Commission

DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs

Unit C3 Advanced Engineering and Manufacturing Systems

BREY 10/169

B-1049 Brussels/Belgium

+32 2 296 36 25

hans.dhooge@ec.europa.eu

2. Schválení zápisu ze zasedání WPG dne 19. a 20. dubna 2018

Zápis ze zasedání WPG byl schválen bez větších změn, pouze s drobnými připomínkami, které byly vyřešeny v krátké diskuzi a nebyly dále zaznamenány (některé budou ještě předmětem dalších jednání).

Zástupce EK (Hans D'hooge, Desk officer PED, SPVD, ADD) vysvětlil, že informace v Zápisu WPG jsou krátké a uvádějí pouze výsledky diskuzí.

Konečná verze zápisu je k dispozici v systému CIRCA, viz:

[doc: WPG_19-20-04-2018_Minutes_draft_v1.1.doc]

3. Stav PED Pravidel k nové PED (Informace)

[doc: PED 2014-68-EU guidelines preparation tracker v13.xls]

Sledovač změn a aktualizace PED Pravidel k nové PED 2014-68-EU – verze 13 odráží výsledek WPG ze dne 19. a 20. dubna 2018 a WGP ze dne 13. září 2018.

Pravidla PED (verze 5.2) jsou uvedeny na webových stránkách PED: https://ec.europa.eu/docsroom/documents/33402

4. Pravidla PED (diskuse, k projednání)

4.1 PED Pravidla – Nevyřízené záležitosti

Poznámka: Některé otázky byly obdrženy ohledně stávajících Pravidel s komentáři v rozsahu od redakčních změn k zásadnějším otázkám.

4.1.1 Hydraulické systémy a sestavy (Pravidlo C-13 – poznámka 1), návrh Pravidla C-10 a A-19:

K projednání mezi všemi zainteresovanými stranami s ohledem na jejich praktické stanovisko (průmysl, oznámené subjekty pro tlaková zařízení a jednoduché tlakové nádoby, ADCO)

Položky k projednání:

WGP C-13

A-19

PED-ADCO 2017-004 Consideration of assemblies issue 2017-05-31

Pravidla a položky byly částečně projednány na této schůzce WPG.

Není zde jednotnost a shoda v názorech mezi jednotlivými zainteresovanými stranami s ohledem na jejich praktické stanovisko (průmysl, oznámené subjekty pro tlaková zařízení a jednoduché tlakové nádoby, ADCO)

Je zde nutná další diskuze a prezentace dalších konkrétních příkladů.

Bylo rozhodnuto projednat tuto problematiku a položky ještě na příštím zasedání WPG.

Poznámka:

Je nutno vzít také v úvahu, že s ohledem na časovou ztrátu vzniklou organizačními posuny v plánování termínů zasedání a nakonec zrušení jednoho zasedání v roce 2018 a v roce 2019 (poslední zasedání WPG se konalo dne 19/20-04-2018) vzniklo jisté nahromadění témat a položek k projednání. Program a práce WPG na příštích zasedáních bude proto rozsáhlejší a náročnější.

Pravidlo C-13

Pravidlo se týká: čl. 2 (6); čl. 4 odst. 2 pism. b); čl. 14 odst. 6

Otázka: Je-li několik tlakových zařízeni sestaveno výrobcem tak, že tvoři ucelenou funkční jednotku, a jsou-li některá z nich z působnosti PED vyňata, považuje se výsledný celek za sestavu, na kterou se vztahuje PED?

Poznámka 2:

Sestavy podle čl. 4 odst. 2 musí být podrobeny postupu celkového posouzení shody, který zahrnuje tato posouzení:

a) posouzení každého z tlakových zařízení uvedených v čl. 4 odst. 1, z nichž je sestava tvořena a jež předtím nebyla podrobena postupu posuzování shody a samostatnému označení CE; postup posuzování je dán kategorií každého jednotlivého zařízení;

b) posouzení začlenění různých konstrukčních částí do sestavy podle bodů 2.3, 2.8 a 2.9 přílohy I; toto posouzení se provádí z hlediska nejvyšší kategorie vztahující se na dotčená zařízení, přičemž se nepřihlíží k bezpečnostní výstroji;

c) posouzení ochrany sestavy proti překročení přípustných provozních mezí podle bodů 2.10 a 3.2.3 přílohy I; toto posouzení se provádí z hlediska nejvyšší kategorie vztahující se na tlaková zařízení, která mají být chráněna.

Dokumenty:

existující Pravidla + pro INFO návrh dokumentu o sestavách vydaném ADCO 2017-05-31: PED-ADCO 2017-004 [document on assemblies by ADCO: PED-ADCO 2017-004 Consideration of assemblies issue 2017-05-31.pdf ]

Zdroj: ADCO (diskuze o C-13 poznámka 1 ale návrhy C-10 a A19 musí být vzaty v úvahu)

Poznámka:

viz také "Zápis z jednání WPG z 28/29-11-2017 "

viz také "Zápis z jednání WPG z 19/20-04-2018 "

Zástupce společnosti Orgalime konstatoval, že více než polovina strojního zařízení je v současné době zahrnuta do modulu A (podle MD). Rovněž připomněl, že Pravidlo PED 3/12 (podle směrnice 97/23/ES) bylo přijato v roce 2002 a od té doby se uplatňovalo.

Bylo navrženo zkontrolovat původ Pravidla PED 3/13, aby byla zajištěna komplexní diskuse o původu a možném dopadu změn v Pravidle. Pracovník Evropské komise bude sledovat původ tohoto Pravidla a vyzve příslušné sdružení (CECIMO) a příslušné kolegy z útvarů Evropské komise na příštím zasedání WPG.

Delegát Spojeného království poukázal na odlišný přístup mezi PED a MD. Zatímco PED se omezuje na nebezpečí vyplývající z tlaku, směrnice o strojních zařízeních je směrnice o bezpečnosti a ochraně zdraví, která vyžaduje, aby výrobce zajistil, že výrobek – stroj – bude bezpečný s ohledem na všechna příslušná nebezpečí a rizika.

Pracovník Evropské komise dospěl k závěru, že bude zapotřebí další diskuse mezi experty PED a MD.

Byly prezentovány příklady a informace od zástupce ADCO.

4.1.2 Hlavní součásti vystavené tlaku / terminologie
(Main pressure bearing parts – terminology)

[doc: WPG J-09nf.docx]

Připomínky nebyly obdrženy před zasedáním WPG.

Návrh Pravidla (neukončený návrh Pravidla) byl předložen k projednání na této schůzce WPG.

Pravidlo J-09

Pravidlo se týká: čl. 2

Otázka: Jak lze v praxi chápat pojmy uvedené v PED, jako jsou hlavní součásti vystavené tlaku?

Bylo doplněno o novou poznámku.

Poznámka: Dodané tlakové zařízení může zahrnovat i další prvky mimo rozsah definovaný v Pravidlu.

Byla podána informace o pozadí návrhu a objasněno, že některé definice vyplývají ze samotné směrnice a různých Pravidel. Účelem je mít všechny definice v jediném dokumentu, který by měl usnadnit společné porozumění a zlepšit soudržnost. Užitnost tohoto dokumentu byla obecně akceptována a na základě návrhu bylo vypracováno nové Pravidlo.

Orgalime položila otázku, zda přijetí tohoto dokumentu (a i dalších, zabývajících se terminologií) povede k potřebě aktualizovat definice v již existujících harmonizovaných normách. Útvary Evropské komise vysvětlily, že by to nemělo být účelem a v žádném případě by se definice obvykle používané v normách neměly odlišovat. Tento dokument by měl být chápán jako odkaz pro budoucí práci, usnadnit společné porozumění a mohl by být nakonec zdrojem odkazu na tyto definice v budoucích právních předpisech.

WPG přijal návrh Pravidla WPG J-09, který bude předložen k přijetí WGP na jeho příštím zasedání.
[doc: WPG J-09new 0509209.doc]

4.1.3 Tlaková zkouška

Dokumenty:

[doc: WPG H-16.docx ; WPG H-16 comments FR.docx]

[doc: návrh CABF - změna H-16 - TRG_120_rev2.doc + WGP H-16.docx] (předcházející zasedání)

Návrh CABF – (pneumatická tlaková zkouška – zkušební tlak)

[doc: návrh CABF směrnice PED - TRG_122_rev1.doc]

Zdroj: CABF

Pravidlo H-16

Pravidlo se týká: přílohy I bodů 3.2.2 a 7.4

Otázka: Je-li zkouška hydraulickým tlakem požadována podle přílohy I bodu 3.2.2 nahrazena pneumatickou tlakovou zkouškou, protože naplnění vodou by bylo škodlivé nebo neproveditelné, při jaké hodnotě zkušebního tlaku má byt tato tlaková zkouška provedena?

Návrh Pravidla WPG H-16 nebyl schválen WGP na svém zasedání dne 13. září 2018, ale byl vrácen zpátky do WPG na základě připomínek FR a NL.

WPG vzala v úvahu obdržené připomínky. Bylo rozhodnuto odstranit poznámku 1, ale jako příklad ponechat odkaz na harmonizované normy.

Aby se tato otázka nezměnila, bylo rozhodnuto ponechat slovo „voda“ tak, aby se pochopilo, že pro hydrostatický test lze použít i jiné kapaliny.

WPG přijal návrh revidovaného Pravidla WPG H-16, který bude předložen k přijetí WGP na jeho příštím zasedání.
[doc: WPG H-16 updated 05092019.doc]

4.2. Žádosti o nová Pravidla PED (nové nebo přesunuté z předchozí schůzky)

4.2.1 Návrhy CABF (4 položky)

4.2.1.1 Návrh na změnu B-28

Dokumenty:

[doc: WGP B-28.docx]

[doc: Návrh CABF - změna B-28 - TRG 0125.docx]

[doc: návrh CABF - změna B-28 - TRG 0125.doc + WPG B-28.docx]

WPG analyzovala návrh na změnu ze zasedání CABF PED/SPVD.

CABF PED/SPVD předložila návrh na aktualizaci Pravidla PED B-28 pro lepší definici limitů / hranic potrubí s různými DN.

Pravidlo B-28

Pravidlo se týká: čl. 2 (3), čl. 4 odst. 1 písm. c) a přílohy II

Otázka: Jak má být klasifikováno potrubí (odpovídající definici v čl. 1 odst. 2.1.2), které se skládá z trubek různé jmenovité světlosti?

Tato položka nemohla být projednána na minulém zasedání WPG a byla odkázána na další zasedání WPG.

WPG přijal návrh Pravidla WPG B-28, který bude předložen k přijetí WGP na jeho příštím zasedání.
[doc: WPG B-28 updated 05092019.doc / doc: WPG B-28 aktualizováno 05092019.doc]

4.2.1.2 Návrh nového Pravidla týkajícího se modulu G

(MODUL G: SHODA ZALOŽENÁ NA OVĚŘOVÁNÍ KAŽDÉHO JEDNOTLIVÉHO VÝROBKU)

Dokumenty:

[doc: CABF návrh nového Pravidla - TRG 0131.doc]

Zdroj: CABF

WPG analyzovala návrh ze zasedání CABF PED/SPVD.

CABF PED/SPVD předložila návrh nového Pravidla (viz TRG 0131)

WPG se domnívá, že návrh CABF může být základem pro nové Pravidlo PED.

Otázka byla zjednodušena. Odpověď vychází z ustanovení v příloze I oddíl 3.2.1 PED.

Tato položka nemohla být projednána na minulém zasedání WPG a byla odkázána na toto zasedání WPG.

WPG přijal návrh nového Pravidla WPG D-16, který bude předložen k přijetí WGP na jeho příštím zasedání.

[doc: WPG D-16 new 05092019.doc]

4.2.1.3 Návrh nového Pravidla týkajícího se čísla oznámeného subjektu pro sériově vyráběná tlaková zařízení

MODUL C2: SHODA S TYPEM ZALOŽENÁ NA INTERNÍM ŘÍZENÍ VÝROBY S KONTROLAMI TLAKOVÝCH ZAŘÍZENÍ POD DOHLEDEM V NÁHODNĚ ZVOLENÝCH INTERVALECH

Dokumenty:

[doc: CABF_Proposal_TRG147_Rev0_190604_05.doc]

Zdroj: CABF

WPG analyzovala návrh ze zasedání CABF PED/SPVD.

CABF PED/SPVD předložila návrh nového Pravidla (viz TRG 147)

WPG se domnívá, že návrh CABF může být základem pro nové Pravidlo PED.

Zástupce EK (Hans D'hooge, Desk officer PED, SPVD, ADD) vysvětlil, že otázka může být vznesena také z důvodu posledního odstavce v modulu C2 bodě 3 (3. Konečné posouzení a kontroly tlakových zařízení), který stanoví: „Provádí-li zkoušky oznámený subjekt, výrobce během výrobního procesu opatří výrobky na odpovědnost oznámeného subjektu identifikačním číslem tohoto subjektu“.

Tato věta rozlišuje případ, kdy je zkušebna uživatele zapojena do posuzování shody v rámci modulu C2 a v tomto případě neexistuje identifikační číslo (žádné CE označení, žádné identifikační číslo oznámeného subjektu).

WPG přijal návrh nového Pravidla WPG D-17, který bude předložen k přijetí WGP na jeho příštím zasedání.

[doc: WPG D-17 new 05092019.doc]

4.2.1.4 Návrh nového Pravidla týkajícího se oblasti působnosti

Článek 1 Oblast působnosti

Dokumenty:

[Doc: CABF_Proposal_TRG148_Rev0_190604_05.doc]

Zdroj: CABF

WPG analyzovala návrh ze zasedání CABF PED/SPVD.

CABF PED/SPVD předložila návrh nového Pravidla (viz TRG 148)

WPG se domnívá, že není třeba nového Pravidla, ale potvrzuje, že propojovací potrubí mezi položkami tlakových zařízení uvedených v čl. 1 odst. 2 písm. k) je rovněž vyloučeno z PED.

4.2.2 Otázka k prohlášení o shodě (DOC) – průmysl
PŘÍLOHA IV, EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

[doc: Dotaz na prohlášení o shodě (DOC) pro WPG.docx]

Otázka týkající se přechodu na směrnici 2014/68/EU a požadavky na EU prohlášení o shodě

PŘÍLOHA IV

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Zdroj: průmysl

WPG analyzovala návrh.

WPG se domnívá, že není třeba nového Pravidla.

Příloha IV PED obsahuje vzor EU prohlášení o shodě.

4.2.3 Otázka k Pravidlu D-10 / soulad s Blue Guide (průmysl)

Dokumenty:

[doc: WGP D-10.docx ; Extract Blue Guide 2016 OJ C 272 of 26-07-2016 Section 5.1.5.pdf]

Zdroj: otázka od průmyslu na zástupce Evropské komise.

Pravidlo D-10

Pravidlo se týká: čl. 2 (18), čl. 14, přílohy I úvodní poznámka 3 a přílohy III

Předmět: diskuse o rozporu mezi Pravidlem D-10 a modrou příručkou PED 5.1.5
Tato položka nemohla být projednána na minulém zasedání WPG a byla odkázána na toto zasedání WPG.

WPG projednala a analyzovala návrh.

WPG se domnívá se, že Pravidlo PED D-10 musí být zachována kvůli specifickým ustanovením v PED [např. o kvalifikacích nebo schváleních vyžadovaných podle bodů 3.1.2 (Nerozebíratelné spoje) a 3.1.3 (Nedestruktivní zkoušky / NDT) přílohy I].

Zástupce EK (Hans D'hooge, Desk officer PED, SPVD, ADD) bude informovat útvar EK odpovědný za 'Blue Guide' „Modrá příručka“ (k provádění pravidel EU pro výrobky, aby to zohlednil v příští aktualizaci Modré příručky.

4.2.4 Otázka k Pravidlu A-10 / Návrh změny (FR)
Dokumenty:

[doc: WGP A-10.docx +FR Question on BA bottles - clapx016f.pdf]

Francouzský delegát požádal o odložení diskuse na další zasedání WPG. Navrhovaná změna se týká pouze poznámky a nikoli obsahu Pravidla jako takového.

(Tato položka nemohla být projednána na minulém zasedání WPG a byla odkázána na toto zasedání WPG).

Pravidlo A-10

Pravidlo se týká: čl. 1 odst. 2 písm. s); čl. 4 odst. 1 písm. a), i) druhá odrážka

Otázka: Vztahuje se PED na lahve pro dýchací přístroje?

Poznámka:

Pokyn A-10 - Návrh změny (FR)

[doc: WGP A-10.docx, FR Otázka o láhvích BA - clapx016f]

Francouzská delegace požádala o vymazání textu v poznámce, neboť způsobuje zmatenost pro 50 l lahve (lahve na plyny) pro dýchací přístroje na vozíku, které nepotřebuje ani neslouží jednotlivému uživateli.

Poznámka v A-10: Dýchací přístroj je osobní ochranný prostředek a tudíž je určenk tomu, aby byl nesen nebo držen jednotlivou osobou.

4.2.5 Otázka ADCOPlynové pružiny
Dokumenty:

[doc: PED-ADCO-2017-II_6.6_Gas_springs.pdf]

V roce 2018 byla na žádost předsedy ADCO uspořádána mezi členy WPG písemná konzultace. Vzhledem k tomu, že otázka nebyla ještě projednána na zasedání WPG, byla na programu této schůzky.

Po diskusi se WPG domnívá, že klasifikace by měla brát v úvahu vyšší kategorii [např. kategorie I a ne čl. 4 (3) (SEP), i když v některých případech může mít PSxV za následek kategorizaci podle čl. 4 (3)].

Zatím nebude vydáno žádné konkrétní Pravidlo (položka určena pro další projednání na příštím zasedání WPG).

4.2.6 Přizpůsobení CLP / dopad na pokyny PED B-21 / B-41)

Dokumenty:

[doc: Modification of CLP - impact PED – Guidelines.pdf]

Zástupce EK (Hans D'hooge, Desk officer PED, SPVD, ADD) stručně vysvětlil, že nedávné přizpůsobení nařízení CLP technickému pokroku, pokud jde o klasifikaci nestabilních plynů, vyžaduje přezkoumání Pravidel PED B-21 / B-41.

Dopad těchto změn na klasifikaci tekutin v PED bude prozkoumán s podporou odborníků CLP na příštím zasedání WPG.

Připomínky technických odborníků / další otázky mohou být zaslány referentovi EK.

4.3 Pravidla týkající se instalace / použití pro vlastní potřebu

Poznámka: problém týkající se „instalace“ / „Vlastního použití“ byl projednán na zasedání WGP v dubnu 2016.

[ Background document: " WGP 14-04-2016 PED Assemblies under its scope – own use.pdf

Podkladový dokument: „WGP 14-04-2016 PED Sestavy v rámci svého rozsahu - vlastní použití.pdf].

Zástupce EK (Hans D'hooge, Desk officer PED, SPVD, ADD) stručně informoval o posouzení vnitrostátních transpozic PED a probíhajícího řízení pro porušení práva v jednom členském státě. Jakmile bude tento problém vyřešen, skupina WPG bude moci aktualizovat také níže uvedená Pravidla.

Následující Pravidla PED odkazující na „instalace“ nebo „uživatele“ ještě nejsou aktualizovány:

(1) Návrh Pravidla PED A-32

[doc: návrh PED Pravidla A-32 na základě 1-32.docx]

(2) Návrh Pravidla PED A-44

[doc: Návrh Pravidla PED A-44 na základě 1-44.docx]

(3) Návrh Pravidla PED B-31

[doc: Návrh Pravidla PED B-31 na základě 2-31.docx]

(4) Návrh Pravidla PED č. 01

[doc: Návrh Pravidla PED C-01 na základě 3-01.docx]

(5) Návrh Pravidla PED C-02

[doc: Návrh Pravidla PED C-02 na základě 3-02.docx]

(6) Návrh Pravidla P-C-08

[doc: Návrh Pravidla PED C-08 na základě 3-08.docx]

(7) Návrh Pravidla P-09 pro PED

[doc: návrh PED Pravidla C-09 na základě 3-09.docx]

(8) Návrh Pravidla PED č. 10

[doc: Návrh Pravidla C-10 PED na základě 3-10.docx]

(9) Návrh Pravidla PED č. 17

[doc: Návrh Pravidla PED C-17 na základě 3-17.docx]

(10) Návrh Pravidla PED J-04

[doc: Návrh Pravidla PED J-04 na základě 10-04.docx]

5. PMA – Řídící zásady pro PMA – Přehled

Téma bylo odloženo na další zasedání skupiny WPG. CABF PED/SPVD připravuje dokument založený na aktuálním dokumentu PMA Guidel Principles. Tento dokument bude sdílen se všemi zúčastněnými stranami a projednán na budoucím zasedání WPG.

6. Další záležitosti, položky a témata (pro jednání, pro diskuzi)

Další položky:

- CABF doporučení (CABF R-042)

Skupina WPG byla informována o novém doporučení CABF R-042 [doc: CABF-R-042_certifikace podle ISO9001_190604_05].

Připomínky lze zaslat referentovi EK nebo sekretariátu CABF.

Informace

Po otázce ohledně statusu CABF doporučení bylo vysvětleno, že doporučení CABF jsou vypracována a schválena v CABF PED/SPVD především pro účely jeho členů.

Po dohodě jsou na tato CABF doporučení upozorněny skupiny WGP/WPG. Pro případné informace / připomínky.

Některá doporučení CABF mohou být prezentována na pořadu zasedání WPG jako návrh Pravidel PED pro diskusi v této skupině a mohla by být případně přijata WPG a měla by vést ke skutečnému Pravidlu PED, která by měla být schválena WGP.

Doporučení CABF nejsou právně závazná, ale musí být uplatňována všemi orgány pro posuzování shody s ohledem na jejich povinnosti podle článku 24 PED.

-Pravidla SPVD, aktualizace (pro jednání, pro diskuzi)

Posunuto na příští zasedání WPG

Kromě výše uvedených projednávaných Pravidel PED/SPVD, jsou všechna Pravidla, která nemohla být projednána na této schůzce WPG, určena k diskusi na budoucím zasedání WPG.

7. Datum konání dalšího zasedání WPG:

Pro příští zasedání WPG navrhli členové WPG uspořádat dvoudenní schůzku. Předběžně navrhované datum je 5. a 6. únor 2020.

Z jistých technicko-organizačních důvodů byl v roce 2019 stanoven a realizován pouze jeden termín zasedání WPG.

Vezměte prosím také na vědomí: předběžné datum WGP: 25/11/2019

S ohledem na časovou ztrátu vzniklou absencí druhého zasedání v roce 2018 a také v roce 2019, dále také s ohledem na zrušení jednoho zasedání v roce 2016, organizačních posunů termínů zasedání na přelomu 2016 – 2018 a čas, který byl potřebný k aktualizaci stávajících Pravidel došlo v současné době k nahromadění položek a práce ve skupině WPG.

Jak bylo uvedeno tak v práci WPG existuje jisté zpoždění vlivem prodlevy cca 1,5 roku od posledního zasedání (2018-04-19 / 20).

K tomu navíc s odkazem na minulá zasedání (existovalo již jisté zpoždění vlivem prodlevy cca 1 rok v období 2016-2017):

1 zasedání WPG v 2017 konalo dne 23-02-2017 po prodlevě cca 1 rok, po zasedání WPG, které se konalo dne 22-02 - 23-02-2016.

2 zasedání WPG v 2017 se konalo dne 07/08-06-2017.

V letech 2016-2017 došlo tedy také k prodlevě cca 1 rok.

Tato zpoždění se WPG stále snaží dohonit, nyní tedy bude nutno nahromaděnou práci a úkoly se zvýšeným úsilím postupně realizovat.

Na dalších zasedáních WPG bude proto nutné tuto pracovní a časovou ztrátu dohonit (v první fázi bude nutné zabývat se hlavně prioritními a urgentními položkami a problémy).

Prioritní budou rozpracované a urgentní položky a Pravidla (včetně jejich revizí).

U návrhů nových Pravidel bude třeba ověřit jejich prioritu, užitečnost, použitelnost a jejich potřebu než budou zařazena do pořadí k případnému projednání v Agendě v příštích zasedáních WPG.

V následujícím období půjde tedy o nezbytnou, rozsáhlou a velmi náročnou pracovní zátěž pro všechny členy a odborníky pracovní skupiny WPG (Working Party Guidelines group).

Z programu vlastního zasedání, z rozsahu projednávaných dokumentů a z narůstajícího objemu dotazů je zřejmé, že některá témata nemohou být v omezeném čase jednoho dne zasedání finalizována do konečné podoby a vyžadují následující často rozsáhlou písemnou konzultaci a jednání v rámci systému CIRCABC v období mezi jednotlivými zasedáními. Zasedání pracovní skupiny WPG budou v nadcházejícím období (s ohledem na velmi široký rozsah projednávaných položek, vzhledem k rozsáhlým změnám a úpravám Evropské legislativy v sektoru tlak a plyn a nutnost neprodleně řešit některé urgentní záležitosti a s ohledem na čas potřebný k dokončení aktualizace stávajících Pravidel a jejich vydání – půjde o nezbytnou, rozsáhlou a velmi náročnou pracovní zátěž všech členů WPG) vyžadovat od každého z účastníků zvýšené úsilí při prostudování řady dokumentů, shromažďování příslušných informací a při přípravě na vlastní zasedání a maximální možné nasazení.

V současné době probíhá korespondence a přípravné práce na přípravě příštích zasedání WPG (studium podkladů a vyjadřování se k revidovaným Pravidlům a dokumentům formou korespondence přes CIRCABC mezi členy WPG).

8. Ukončení zasedání

Názory delegátů byly vzájemně konzultovány.

Jednotlivé materiály dle programu byly postupně předneseny podávající stranou a poté diskutovány. Základní projednávané body a jejich výsledky byly zaznamenávány vedením zasedání. Text je uveden z důvodu jednoznačnosti v originále, tj. angličtině. Veškeré podklady jsou samozřejmě k dispozici v systému CIRCABC. Do doby schválení skupinou WGP jsou všechny materiály a dokumenty skupiny WPG důvěrné.

Z programu vlastního zasedání a z rozsahu projednávaných dokumentů je zřejmé, že program zasedání WPG byl poměrně široký a všechna témata nemohla být v omezeném čase zasedání finalizována do konečné podoby.

Program zasedání WPG byl ale přesto v celém rozsahu splněn.

Některá témata je nutno ještě podrobněji prozkoumat z hlediska vývoje a rozsahu celé problematiky, souvisejících Pravidel, všech technických aspektů a okolností.

Tato témata vyžadují ještě diskusi a konzultaci v rámci systému CIRCABC a při následujícím zasedání pracovní skupiny WPG.

Poznámka:

Jednotlivé příspěvky a dokumenty jsou umístěny ke stažení v systému CIRCABC.

Pracovní skupina WPG (Working Party Guidelines group) na základě závěrečné diskuze uzavřela vlastní zasedání.

Pan Hans D'hooge, EU Komise GŘ pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky (DG GROW), který předsedal zasedání, se rozloučil s účastníky zasedání. Hodnocení
Zhodnoťte, jak se Vám článek líbil (1 = výborný ... 5 = špatný)
 


Podmínky užívání portálu TLAKinfo.
Připomínky, náměty a dotazy - redakce portálu.
© Copyright TLAKinfo 2005-2022, všechna práva vyhrazena.