[Tisk]  [Poslat e-mailem]  [Hledat v článcích]
Na co budou zaměřeny kontroly OIP v roce 2013 v oblasti tlakových zařízení?
Datum: 7.4.2013
Autor: Petr Matěják -ATZ
Každoroční kontroly inspektorů budou zaměřeny zejmena na bezpečnost práce při provozu plynových a tlakových zařízení se zaměřením na provoz nízkotlakých plynových kotelen, spotřebičů, plynových pecí a výměníkových stanic včetně tlakových nádob. Podrobnosti naleznete v tomto příspěvku.

Zdůvodnění:

V roce 2011 byla provedena kontrola provozu plynového zařízení v objektech s přístupem veřejnosti. Při kontrole bylo zjištěno větší množství nedostatků a z tohoto důvodu považujeme za potřebné pokračovat v těchto kontrolách a zároveň provést kontrolu u dalších subjektů provozujících plynové zařízení (např. v objektech průmyslové výroby). Kontrola bezpečnosti při provozu výměníkových stanic logicky navazuje na úkoly bezpečnosti provozu středotlakých parních kotlů 10.1.35 a 11.1.35 a též na úkol 12.1.35 - tlakové nádoby s rizikem výbuchu expandující vodní páry. Všechny uvedené úkoly měly společného jmenovatele rizikovost použitého média. Výměníkové předávací stanice pracují rovněž se stejnou pracovní látkou, horkou vodou nebo vodní párou, jako primerním topným médiem. V současné moderní době nabývá významu centralizované zásobování teplem a jeho součástí jsou tepelné předávací stanice. Bezpečnost provozu těchto stanic určuje nejen spolehlivou dodávku tepla obyvatelstvu, ale především jeho bezpečnost, protože stanice jsou umístěny v zastavěném území a mnohdy přímo i v obytných domech. Nedodržování předpisů k zajištění bezpečnosti práce při provozu plynových a tlakových zařízení může být zdrojem nebo příčinou ohrožení života a zdraví zaměstnanců kontrolovaného subjektu, ale může vést i ke značným materiálním škodám.

Cíl úkolu:

Prověřit stav a úroveň dodržování bezpečnostních předpisů při provozu plynových zařízení a tlakových zařízení. Ověřit, jak je zajištěno ze strany provozovatelů bezpečné provozování plynových, tlakových a souvisejících zařízení s ohledem na bezpečnost provozu.

Zadání úkolu:

Oblastní inspektorát práce vybere ke kontrole minimálně 20 subjektů na jednoho inspektora se specializací plynová nebo tlaková zařízení. Celkem bude provedeno 60 kontrol.

Předmět kontroly bude zaměřen především:

‐ zda je provedeno vyhledání a vyhodnocení rizik při provozu plynových zařízení, tlakových zařízení a výměníkových stanic,
‐ zda je zajištěna odborná a zdravotní způsobilost osob pověřených obsluhou a údržbou zařízení,
‐ zda je vedena provozní dokumentace např. provozní řády a provozní předpisy, provozní záznamy, zápisy o zkouškách bezpečnostní výstroje, pasporty vyhrazených tlakových nádob stabilních,
‐ zda jsou stanovena opatření pro případ zdolávání mimořádných událostí spojených s provozem plynových a tlakových zařízení,
‐ zda kontrolovaný subjekt zajišťuje bezpečný stav provozovaného plynového a tlakového zařízení pravidelně prováděnými kontrolami, revizemi, údržbou a servisem, zda má 29 zpracované plány revizí, zda jsou jmenovány odpovědné osoby za provoz a údržbu,
‐ zda mají doklady z kontrol a revizí předepsané náležitosti a odpovídající odbornou úroveň,
‐ zda je zajištěn bezpečný přístup pro pracovníky provádějící kontroly, revize, zkoušky, obsluhu a údržbu zařízení,
‐ zda je zařízení dostatečně chráněno proti vnějším vlivům,
‐ zda je zabezpečen dostatečný přívod spalovacího a větracího vzduchu,
‐ zda je přívodní potrubí plynu vybaveno předepsanými armaturami, není-li používáno pro jiné účely, než pro které je určeno, zda je provedena dostatečná protikorozní ochrana, značení protékajícího média, zda jsou označeny uzávěry plynu a je k nim zajištěn bezpečný přístup,
‐ zda je na přívodu primerního média VS osazena předepsaná armatura včetně blokovací armatury s bezpečnou funkcí, zda se ověřuje funkčnost armatur,
‐ zda jsou instalovány všechny blokovací prvky ve výměníkové stanici a jejich funkce je ověřována pravidelně,
‐ zda instalované ohřívače UT a TUV jsou vybaveny předepsanou bezpečnostní výstrojí a tato výstroj je funkční.


 Hodnocení
Zhodnoťte, jak se Vám článek líbil (1 = výborný ... 5 = špatný)
 

Diskuze ke článku
V diskuzi není žádný příspěvek
Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:

Podmínky užívání portálu TLAKinfo.
Připomínky, náměty a dotazy - redakce portálu.
© Copyright TLAKinfo 2005-2021, všechna práva vyhrazena.