[Tisk]  [Poslat e-mailem]  [Hledat v článcích]
Průmyslové plynovody jsou stanovený výrobek dle PED
Datum: 6.5.2010
Autor: Petr Matěják Tlak s.r.o.
Stanovený výrobek dle PED versus ČSN EN 15 001- Průmyslové plynovody.Od nového roku platí nová norma pro plynovody. Plynárenské organizace se odkazují na část textu, který naleznete v PEDu, že se PED na plynovody nevztahuje. Následující příspěvek Vám však ukáže, že to není v ČR pravda. Doufám, že tento příspěvek vzbudí dostatečnou pozornost jak ze strany plynařských společenstev, tak ze strany Autorizovaných osob a Orgánů státního dozoru.

Evropská direktiva pro výrobu tlakových zařízení PED byla do české legislativy zakomponována Nařízením vlády č.26/2003 Sb. Bohužel legislativní rada nedovolila přeložit a přijmout celý PED, tak jak zní v originále a následně v celé EU. V ČR je platná verze PEDu "kočkopsem"- jednotlivé čísla statí Nařízení vlády 26 se neshodují s číslováním v PEDu, navíc nebyla převzata celá preambule a úvodní ustanovení PEDu.

A právě tento nesoulad způsobuje, že pokus vymezit z PEDu např. plynovody v ČR neplatí. V Nařízení vlády 26/2003 Sb. tyto vymezující statě preambule nenaleznete. V normě EN ČSN 15001 sice naleznete citaci z PEDu. Bohužel byl PED v ČR převzatý bez těchto částí, které norma cituje. Takže v ČR nejsou stanoveny tyto omezení, a následné statě nelze v ČR aplikovat. Žádná technická norma nemůže zrušit požadavek vyššího právního předpisu (v tomto případě Nařízení vlády ČR).

Zařízení musí splnit požadavky NV č.26/2003 Sb. (PED) jako zařízení pracující s tlakem, ale i národní předpisy vyhl. ČUBP č.21/1979 Sb. a č.85/1978 Sb. jako plynové zařízení. Obě problematiky jsou nezastupitelné.

Dle Českých právních předpisů je nutná účast Autorizované osoby u zařízení, které spadají do kategorie II a více viz. graf 6 PEDu. ( například plynovod DN250, 4bar je stanoveným výrobkem)

Nelze také zaměňovat potrubní trasy - dálkovody, na které se PED skutečně nevztahuje a průmyslové plynovody v areálech jednotlivých odběratelů, na které se PED již vztahuje.

Taktéž se často setkávám s odkazem na preambuli PED, kde se mluví o tom, že se PED nevztahuje na zařízení budované na staveništích VIZ obr1 . Většina nových průmyslových zařízení jsou budovány a instalovány na základě stavebního povolení tudíž jsou na stavbě. Takto nelze překrucovat záměr normotvůrce, a i Evropská komise označila tento postup za chybný.

Takto při svém dozoru postupuje i Česká obchodní inspekce i Úřad normalizace , které zastávají státní dozor nad stanovenými výrobky dle PED.

Jako technik mohu vyslovit svůj názor, pozastavit se nad souběhem obdobných úkonů, které však vyžadují různé právní předpisy a proto je nutno provádět jednotlivě a odděleně. Nicméně i špatné znění zákona, je zákon a máme jej dodržovat. Nejsem právníkem, vykládat zákon přísluší pouze soudům, nicméně dle mého názoru stačí pokynem státního orgánu SUIP tuto problematiku vyřešit.

Mám- li však nyní postupovat dle požadavku zákona, musím k výrobě plynovodů přizvat Autorizovanou osobu.

Definice a znění 97/23/ES - PED v ČR Nařízení vlády 26/2003Sb.. <br>
3 Potrubí určené pro
a) plyny, zkapalněné plyny, plyny rozpuštěné pod tlakem, páry a kapaliny, jejichž tlak par při nejvyšší pracovní teplotě je o více než 0,5 bar vyšší než obvyklý atmosférický tlak (1 013 mbar), v těchto mezích:
pro tekutiny skupiny 1, je-li DN větší než 25 (graf 6 přílohy II),
pro tekutiny skupiny 2, je-li DN větší než 32 a součin PS · DN větší než 1 000 bar (graf 7 přílohy II);
b) kapaliny, jejichž tlak par při nejvyšší pracovní teplotě nepřekračuje obvyklý atmosférický tlak (1 013 mbar) o více než 0,5 bar, v těchto mezích:
pro tekutiny skupiny 1, je-li DN větší než 25 a součin PS · DN větší než 2 000 bar (graf 8 přílohy II),
pro tekutiny skupiny 2, je-li PS větší než 10 bar, DN větší než 200 a součin PS · DN větší než 5 000 bar (graf 9 přílohy II);
1.4 Bezpečnostní a tlaková výstroj určená pro zařízení, na něž se vztahují body 1.1, 1.2 a 1.3, včetně zařízení zabudovaných do sestavy.
2. Sestavy definované v čl. 1 bodu 2.1.5, které obsahují alespoň jedno tlakové zařízení, na které se vztahuje bod 1 tohoto článku, a které jsou uvedeny v bodech 2.1, 2.2 a 2.3 tohoto článku, musí splňovat základní požadavky uvedené v příloze I.

Dokument vydaný skupinou RWE
Zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a opravy VTL plynovodů a přípojek do 100 bar Účinnost od: 1.1.2009
D.6 Dokumentace a certifikáty
PD na stavbu plynovodu musí být vypracována odbornou organizací a schválena autorizovanou osobou (dle zák. 360/1992). Montáž musí provést oprávněná organizace, která doloží oprávnění organizace pro dané činnosti včetně osvědčení svých pracovníků a osvědčení revizního technika. Další součástí dokumentace jsou schválené TLP pro veškeré činnosti spojené s výstavbou plynovodu.
Kvalita použitých materiálů a komponent bude doložena atestovou dokumentací dle ČSN EN 10204 3.1 a příslušnými certifikáty (např. dle ATEX, PED apod.) a prohlášením o shodě. Kvalita provedených prací bude doložena protokoly o kontrolách a zkouškách (např. NDT, TZ, funkční zkoušky).Způsobilost plynovodu k uvedení do provozu bude doložena příslušnými revizními zprávami dle rozsahu a povahy zařízení (plyn, elektro atd.). Hodnocení
Zhodnoťte, jak se Vám článek líbil (1 = výborný ... 5 = špatný)
 
průměrné hodnocení: 3 (počet známek: 2) 

Diskuze ke článku
Diskuze obsahuje 1 příspěvek
pr§myslové plynovodyZbyněk Jančík16.02.2011 19:26
Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:

Podmínky užívání portálu TLAKinfo.
Připomínky, náměty a dotazy - redakce portálu.
© Copyright TLAKinfo 2005-2022, všechna práva vyhrazena.