Vytištěno z internetového portálu TLAKinfo (www.tlakinfo.com), dne: 28.11.2021
zdroj: http://www.tlakinfo.com/t.py?t=2&i=1677


Nová klasifikace nebezpečných látek a směsí
Datum: 2.11.2009
Autor: Sládková Jarmila
Zdroj: Verlag Dashöfer , http://www.bozpinfo.cz
Jak postupovat v průběhu přechodného období a jak po jeho skončení?

Dne 20. ledna 2009 vstoupilo v platnost nařízení GHS. Toto nařízení zavádí Globální harmonizovaný systém klasifikace, balení a označování nebezpečných látek a směsí (GHS) v návaznosti na nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Nařízení GHS stanoví pravidla pro klasifikaci látek a směsí jako nebezpečných a pravidla pro označování a balení nebezpečných látek a směsí. Cílem nařízení je zajistit vysokou úroveň ochrany lidského zdraví a životního prostředí a současně zaručit volný pohyb látek a směsí na vnitřním trhu. Nařízení vychází ze stávajících právních předpisů v oblasti chemických látek a vytváří nový systém klasifikace a označování nebezpečných látek a směsí tím, že v EU zavádí mezinárodní kritéria dohodnutá Hospodářskou a sociální radou OSN (ECOSOC OSN) pro klasifikaci a označování nebezpečných látek a směsí systému GHS.

Nařízení GHS má zajistit vysokou úroveň ochrany lidského zdraví a životního prostředí a volný pohyb látek a směsí prostřednictvím:harmonizace kritérií pro klasifikace látek a směsí a pravidel pro označování a balení nebezpečných látek a směsí.

Stávající systém EU a GHS jsou koncepčně obdobné. Oba systémy zahrnují klasifikaci, balení a informování o nebezpečnosti pomocí označení a bezpečnostních listů. Nařízení GHS nahrazuje směrnici Rady 67/548/EHS o klasifikaci, balení a označování nebezpečných látek a směrnici Evropského parlamentu a Rady 1999/45/ES o klasifikaci, balení a označování nebezpečných přípravků.

Do 1. prosince 2010 se chemické látky klasifikují, označují a balí podle směrnice 67/548/EHS. To znamená, že se látky do 1. prosince 2010 klasifikují, označují a balí v souladu se zákonem č. 356/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Po 1. prosinci 2010 se látky klasifikuji, označují a balí výhradně podle nařízení GHS.

V období od 20. ledna 2009 do 1. prosince 2010 platí přechodné období pro klasifikaci, balení a označování látek. To znamená, že v tomto období je klasifikace, označování a balení látek podle nařízení GHS dobrovolné.

Od 10. prosince 2010 do 1. června 2015 se látky klasifikují jak podle směrnice 67/548/EHS, tak podle nařízení GHS, ale balí se a označují pouze podle nařízení GHS.

Po 1. červnu 2015 se klasifikace, označování a balení látek provádí výhradně v podle nařízení GHS. Do 1. června 2015 se směsi klasifikují, označují a balí podle směrnice 1999/45/ES. To znamená, že se směsi do 1. června 2015 klasifikují, označují a balí v souladu se zákonem č. 356/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Po 1. červnu 2015 se směsi klasifikují, označují a balí výhradně podle nařízení GHS.

V období od 1. prosince 2010 do 1. června 2015 platí přechodné období po klasifikaci, označování a balení směsí. To znamená, že v tomto období je klasifikace, označování a balení směsí podle nařízení GHS dobrovolné.

Více se o všech změnách dozvíte v publikaci Nebezpečné chemické látky a přípravky včetně prevence závažných havárií nakladatelství Verlag Dashöfer.


© Copyright TLAKinfo 2005-2021, všechna práva vyhrazena.