Krátké zprávy
  • 20.2.2006
    Čeští vědci vyvinuli novou kameru, která snímá nikoliv vnitřní otvor potrubí, ale jen vnitřní povrch potrubí, je schopna vytvořit digitální fotografii, lokalizovanou vadu rozměrově identifikovat. ČT1 v seriálu Česká hlava ukazuje funkci této kamery v kanalizačním potrubí, ale podobnou funkci lze aplikovat i na parovody , horkovody atd. Video ukázka zde Video ukázka zde
23.9.2019 Marek Selucký,  testima
Nejnovější trendy v NDT
Vážené kolegyně, vážení kolegové v NDT, srdečně Vás zveme na naší tradiční podzimní akci: Odborné semináře z oblasti nedestruktivního testování.
29.8.2011 Ing. Václav Svoboda, PREDITEST, s. r. o. - Praha  
Využití akustické emise při zkouškách TZ
Dynamicky namáhané konstrukce jsou navrhovány oproti statickým se zásadním bezpečnostním faktorem, který zahrnuje proměnné složky zatížení, vliv prostředí, v kterém je konstrukce umístěna a pracuje, případně nenadálých příčin zvýšeného namáhání (seismicita apod.). Tento souhrnný bezpečnostní faktor je stanovován na základě výpočtů experimentálních ověřovacích měření, zpravidla nejnovějších poznatků vědy a techniky, poplatných době, ve které je konstrukce navrhována.
13.5.2010 http://strojirensky.net
Kontrola i zkoušení tlakových nádob při výrobě
Kontroly a zkoušky jsou prováděny za účelem ověřování shody tlakové nádoby s technickou normou (harmonizovanou, určenou).
23.4.2010 http://strojirensky.net
Kontroly a zkoušení při provádění konstrukcí a technických zařízení
Svařované konstrukce a technická zařízení zaujímají v současných technických prostředcích klíčové postavení. Svařované konstrukce nebo zařízení musí být navrženy a provedeny tak, aby byly s přijatelně malou pravděpodobností porušení schopny užívání k požadovanému účelu po celou předpokládanou dobu životnosti.
23.3.2010 Ing. Pitter Jaroslav,  http://www.konstrukce.cz
Kvalifikační a certifikační systém pro pracovníky v oboru koroze a protikorozní ochrany
Pokud jde o záruky odborné úrovně lidí pracujících v oboru koroze a protikorozní ochrany (KPO), nebyly v ČR až donedávna v podstatě žádné (s výjimkou pracovníků, kteří vlastnili některý ze zahraničních certifikátů, jako např. NACE nebo FROSIO). Každý mohl o sobě tvrdit, že je odborníkem, a případný zákazník se při výběru neměl o co opřít. Samozřejmě jiná situace je, když si zákazník může udělat své mínění potom, co s tímto pracovníkem získal zkušenosti. Tento problém do značné míry řeší zavedení důvěryhodného certifikačního systému, který dává záruky odborné úrovně pracovníků v oboru KPO. V ČR už několik let existuje systém APC (Association for Personnel Certification – Sdružení pro certifikaci personálu), který takové certifikáty zajišťuje.
2 příspěvky, poslední 02.06.2016 08:01
8.2.2010 Tomáš Rucký,  http://www.konstrukce.cz
Technologie nového procesu odstraňování koroze
Bristle Blasting proces je novinka, která odstraňuje korozi a vytváří kotvící profil za použití speciálně vyvinutého rotačního štětinového nástroje. Ten je tvořen kotoučem osazeným po obvodu páskem s drátěnými štětinami, jejichž zakalené hroty jsou zahnuty ve směru rotace. Hroty jsou navíc dynamicky laděny k ručnímu nástroji pracujícímu průměrně ve 2.500 otáčkách za minutu.
1.9.2008 Ing. Jiří Podhora, CSc. - CheVess ENGINEERING, s.r.o., Brno  
MECHANICKÉ ZKOUŠKY NA MATERIÁLECH VÝROBKŮ
Na tradičním semináři Hrotovice 2007 jste mohli vyslechnout přednášku na téma: MECHANICKÉ ZKOUŠKY NA MATERIÁLECH VÝROBKŮ PROVOZOVANÝCH ZA NÍZKÝCH A VYSOKÝCH TEPLOT.
29.7.2008 Ing. Stanislav Štarman,  NDT WELDING BULLETIN 3/2007
BEZKONTAKTNÍ ZKOUŠENÍ ULTRAZVUKEM
EMAT - APLIKACE vhodná pro měření tloušťky horkých trubek, komponentů tlakových nádob ve výrobě, zkoušení trubek horkovodů atd.
30.6.2008 Ing. Lubomír Junek, PhD. - Ústav aplikované mechaniky Brno s.r.o.,  TDS BRNO SMS
PŘÍČINY POŠKOZENI SVAŘOVANÝCH KONSTRUKCÍ V ENERGETICE
Na tradičním semináři Hrotovice 2007 jste mohli vyslechnout přednášku na téma: PŘÍČINY POŠKOZENI SVAŘOVANÝCH KONSTRUKCÍ V ENERGETICE
2.6.2008 Michal Fišer, Christoph Kringe,  NDT WELDING BULLETIN 3/2007
Nová generace penetrantů - penetranty na vodné bázi
Úvod: Praktická potřeba procesu nedestruktivního zkoušení penetrační metodou vyžaduje vývoj penetrantů k co nejpříjem­nějšímu uživatelskému používání spolu s co nejlepším výkonem. Trendem posledních let jsou penetranty na vodné bázi, čili pro­středky obsahující více než 50% vody.
26.9.2007 Ing. Zbyněk Zavadil,  APC
Kvalifikace NDT (defektoskopického) personálu pro potřeby aplikace směrnice 97/23/EC
Při výrobě, která podléhá požadavkům směrnice 97/23/EC, dochází ve stanovených případech k nutnosti využívat pro NDT (defektoskopické) a svářečské práce personál kvalifikovaný v souladu s požadavky této směrnice.
17.7.2007 Preditest, s. r. o. - Václav Svoboda,  Průmyslové spektrum
Metoda akustické emise při tlakových zkouškách nádob
Moderní koncepce posuzování konstrukční integrity tlakových nádob vycházejí z existence defektů v plášti nádoby, zejména pak ve svarech a tepelně ovlivněných zónách či v oblastech zvýšené koncentrace namáhání. Vhodnou diagnostickou metodou je aplikace akustické emise, neboť z fyzikálního principu reaguje na případné okamžité změny v mikro- i makrostruktuře materiálu v průběhu aplikovaného tlakového cyklu.
29.6.2007 Petr Matěják - TLAK s.r.o.  
Reakce na článek - Zkoušení zásobníků na LPG akustickou emisí (AE) a měřením tloušťky stěny
Mám za to, že pokud jsou dva platné uznávané předpisy řešící stejnou problematiku, avšak každý ji řeší jinak, nelze vinit někoho, že se řídí dle ustanovení jednoho z těchto předpisů. Souhlasit pouze lze s tím, že jedno z řešení je průkaznější, a lépe vystihne technický stav zařízení.
1 příspěvek, 19.07.2007 08:02
26.6.2007 Ing. Vlastimil Kraus - Škoda JS a.s. (středisko Provozní prohlídky JZ, akustická emise)  
Stanovisko k porovnání možností zkoušení zásobníků na LPG akustickou emisí (AE) a měřením tloušťky stěny ultrazvukem
Naše společnost Škoda JS a.s. Plzeň od roku 2002 nabízí a provádí kontroly zásobníků na LPG akustickou emisí podle licence TÜV Österreich. Do konce roku 2006 jsme takto zkontrolovali celkem 766 zásobníků na LPG v ČR, Maďarsku a na Slovensku. Dne 27.11.2004 bylo na portálu TLAKINFO zveřejněno stanovisko vedoucího dozoru Inspektorátu bezpečnosti práce z Ústí nad Labem Ing. Františka Jiroty pod názvem „Revize a zkoušky zásobníků na zkapalněný plyn náhradním způsobem“ Stanovisko je odpovědí na návrh Ing. Jaroslava Bíny z dnes již neexistující společnosti BOHEMIA GAS s.r.o, aby u zásobníků na LPG hydraulická tlaková zkouška, resp. zkouška akustickou emisí mohla být nahrazena měřením tloušťky stěny zásobníku ultrazvukem. Stanovisko IBP návrh Ing. Bíny schválilo – tedy kontrolu akustickou emisí lze nahradit měřením tloušťky stěny zásobníku ultrazvukem.
5 příspěvků, poslední 22.05.2011 03:31
15.6.2007 Vejvoda Stanislav, Vincour Dušan, Ústav aplikované mechaniky Brno, s.r.o.  
NÁVRH SYSTÉMU ŽIVOTNOSTI TLAKOVÝCH ZAŘÍZENÍ KLASICKÝCH ELEKTRÁREN PRACUJÍCÍCH V PODCREEPOVÉ OBLASTI
V rámci řešeného projektu FT-TA2/028 je navrhován funkční systém řízení životnosti zařízení pracujících v podcreepové oblasti na klasických elektrárnách. Bude vytvořena databanka životnosti zařízení aplikovatelná na jednotlivé kotle klasických elektráren vlastněných společností ČEZ, a.s.
2 příspěvky, poslední 19.01.2012 03:50
23.5.2007 Pavel Mařánek, Petr Mrózek, Jan Švub, Zbyněk Zavadil,  SBORNÍK PŘEDNÁŠEK - KOTLE A ENERGETICKÁ ZAŘÍZENÍ 2006
VADY VE SVARECH NÁTRUBKŮ S PLÁŠTĚM KOTLOVÉHO TĚLESA
Přinášíme příspěvek z tradiční konference KOTLE A ENERGETICKÁ ZAŘÍZENÍ v Brně. Příspěvek podává přehled o vnitřních i povrchových vadách svarů nátrubků s pláštěm kotlového tělesa a obvyklých metodách jejich zjišťování při vnitřních revizích resp. technických prohlídkách provozovaných kotlových těles. Připojena je fotodokumentace výrazných vad, které byly zjištěny ve vývrtech a v jejich okolí při technických prohlídkách kotlových těles. Zvláštní pozornost je věnována popisu techniky, která při nedestruktivní kontrole prozařováním umožňuje vytvořit prostorové zobrazení vnitřních objemových vad těchto svarů (pseudotomografii). Svar nátrubku je prozařován z 12 poloh po celém obvodu svaru a z posunu indikací jednotlivých vad na gamagramech zhotovených v různých polohách jsou vypočteny prostorové souřadnice objemových vad ve svaru a zkonstruováno jejich 3D zobrazení.
2.4.2007 Ing. Peter Zúbor  
NDT - LT A NOVÁ TECHNIKA
Dovoľujeme si Vám oznámiť, že pripravujeme 4. odborný seminár – stretnutie pracovníkov NDT – LT, ktorí pracujú v oblasti ropných technológií (nebezpečné látky). Odborný seminár k problematike skúšok tesnosti,lokalizácia netesností, nové metódy kontroly technického stavu, problematika zvárania
13.2.2007 Petr Matěják - Tlakinfo  
Hit letošního jara - Vyhláška o účinnosti kotlů
Návrh zákona vzbudil mezi odborníky i provozovateli kotlů velkou diskuzi a kritiku. Prohlídka kotelny má obsahovat 4x prohlídku různě kvalifikovaným personálem ( a tím 4x zaplacení obdobných úkonů) a poté teprve může přijít kvalifikovaný, výrobcem vyškolený servisní technik kotlů. Připomínám, že se mluví o všech kotlích nad 20 kW u fyzických a právnických osob. Měření emisí a spalování ze zákona mohou provádět nelogicky pouze držitele živnostenského oprávnění kominictví. Takže tyto činnosti nemůže provádět vysokoškolsky vzdělaný servisní pracovník výrobce kotle, ale pouze kominík, což byl nemýlím-li se 2,5letý výuční obor.
15.1.2007 Ing. Václav Jandura, ATG s.r.o.  
VIZUÁLNÍ KONTROLA
zaměřená na svary, povrchy a nátěry na nádržích a potrubích
2 příspěvky, poslední 19.07.2017 09:57
14.12.2006 Ročenka APC 2006
PED a NDT personál
PED - Odsouhlasování NDT pracovníků podle n.v. č. 26/2003Sb. ve znění n.v. č. 621/2004Sb. pro tlaková zařízení, tj. podle směrnice 97/23/EC pro tlaková zařízení.
starší články >>>
Podmínky užívání portálu TLAKinfo.
Připomínky, náměty a dotazy - redakce portálu.
© Copyright TLAKinfo 2005-2024, všechna práva vyhrazena.