Krátké zprávy
  • 19.12.2005
    Slovensko začalo s prodejem šesti největších tepláren Slovensko zveřejnilo inzerát na prodej šesti největších tepláren v zemi. Jedná se o 51 procentní podíl v bratislavské, martinské, košické, trnavské, zvolenské a žilinské teplárně. Zajímat se o ně investoři mohou do 13. ledna 2006.Prodej by se měl uskutečnit do poloviny roku 2006. Vláda jím hodlá získat až pět miliard korun.
  • 14.11.2005
    Privatizace slovenského teplárenství se hodlá účastnit i český teplárenský koncern MVV Energie CZ. Firma veřejně projevila zájem o účast v privatizačním procesu a zároveň uvedla, že získané teplárny hodlá sama provozovat. Sdělila to mluvčí koncernu Šárka Vacínová.
2.4.2007 Ing. Peter Zúbor  
NDT - LT A NOVÁ TECHNIKA
Dovoľujeme si Vám oznámiť, že pripravujeme 4. odborný seminár – stretnutie pracovníkov NDT – LT, ktorí pracujú v oblasti ropných technológií (nebezpečné látky). Odborný seminár k problematike skúšok tesnosti,lokalizácia netesností, nové metódy kontroly technického stavu, problematika zvárania
7.11.2006
VI. Mezinárodní konference "TZ Praha 2006"
Polský svaz sanity, topení, plynu a klimatizace Maďarský svaz instalatérů Cech vytápění a tepelné techniky Slovenské republiky Svaz podnikatelů v oboru technických zařízení ČR o.s. Vás zvou na VI. Mezinárodní konferenci "TZ Praha 2006" ( Nové trendy EU v energetice budov) pořádanou u příležitosti 13. ročníku Mezinárodního odborného veletrhu AQUA – THERM 2006 ve dnech 19. a 20. listopadu 2006 v Konferenčním centru IH Parkhotelu Praha, Praha 7, Veletržní 20 pod záštitou Hospodářské komory ČR a ve spolupráci s InMP HK ČR.
13.6.2006
Upozornění - toto není TNS ani tlaková nádrž.
Bohužel se neustále setkáváme s výrobky, které jsou deklarované jako stanovené tlakové zařízení, avšak ani z hlediska výroby, ale i z hlediska dokumentace vůbec neodpovídá. Výrobce požádal Autorizovanou osobu o schválení zásobníku vody. Ta výrobek schválila jako stavební výrobek a opravněná organizace odsouhlasila svařovací postupy. Potud by bylo vše v pořádku, avšak výrobce nazval nádobu větrník (voda + vzduch) a vydal dvojí dokumentaci. Jednu dokumentaci jako na tlakovou nádobu stabilní dle NV 182/1998 Sb.(Výrobce udal chybně rok - má být 1999) A druhou jako stavební výrobek dle NV 163/2002 Sb. Výsledkem je nádoba, která má na výkresu 1 vývod (výpočet dle ČSN 06 0830), je vyrobena s nepřípustným křížením svárů. Upozorňujeme, že takto vyrobenou nádobu nelze použít jako TNS dle vyhlášky 18/1979 Sb., ale ani jako tlakovou nádrž, protože i ta musí být vyrobena podle "správné inženýrské praxe" - viz § 2 odstavec 6 NV 26/2003 Sb.
26.5.2006 Ing. Jozef Kabát  
Repasie a predaj priemyselných armatúr
Odborné prehliadky, opravy, montáže, rekonštrukcie výmenníkových staníc a kotolní, voda, UK, plyn, lešenárske, sústružnícke práce a autodoprava
26.5.2006
Zoznam aktuálnych predpisov potrebných k zvládnutiu problematiky v oblasti VTZ
Slovenské technické normy, zákony, Vyhlášky a Nariadenia vlády SR pre oblast tlakových zariadění.
29.4.2006 Ing. Robert Čelko - Predseda SOTZ SR  
17. ročník seminára ENERGETIKOV A ODBORNÝCH PRACOVNÍKOV V OBLASTI TLAKOVÝCH A PLYNOVÝCH ZARIADENÍ
Seminár je určený pre energetikov, technikov BOZP, odborných pracovníkov, pracovníkov riadiacich prác pri montážach, opravách tlakových a plynových zariadení, pracovníkov z oblasti vývoja tlakových zariadení, pracovníkov organizácii zaoberajúcich sa podnikaním v oblasti energetiky a pracovníkov zodpovedných za prevádzku tlakových zariadení. Cieľom akcie je poskytnuť ucelený prehľad o novej legislatíve v oblastim bezpečnosti práce a technických zariadení, ktoré odbornú verejnosť zaujali v súvislosti s rôznym výkladom nových zákonov o inšpekcii práce a zákona o BOZP, ako aj podať aktuálne informácie z oblasti vývoja, prevádzky, legislatívnej oblasti, poznatkov pracovníkov štátneho dozoru a podnikateľskej činnosti v odbore tlakových zariadení.
31.3.2006 Ing. Viliam Varhaník, JUMA Trenčín  
Proběhl odborný seminář s názvem: VYHRADENÉ TECHNICKÉ ZARIADENIA PLYNOVÉ A TLAKOVÉ (23-24.3.2006)
Stava sa v tejto oblasti najvacsim seminarom v oblasti tychto dvoch VTZ - plyn a tlak. Obidvoch seminarov v dnoch 23.-24.03.2006 sa zucastnilo 353 ucastnikov.
10.3.2006 http://www.tisr.sk
Aktuálny stav legislatívy v oblasti technických zariadení v SR
Ak je určený výrobok zároveň aj vyhradeným technickým zariadením podľa vyhlášky MPSVR SR č. 718/2002 Z. z. a aké povinnosti musí splniť prevádzkovateľ tohto zariadenia pri uvedení zariadenia do prevádzky.
8.3.2006 http://www.tisr.sk
Úhrady výkonov Technickej inšpekcie
Ceny za úkony při zkouškách, prověření odborné způsobilosti, zkoušky topičů atd.. Slovenští majitelé tlakového zařízení jsou dle kategorií povinni podrobit ze zákona své tlakové zařízení před uvedením do provozu preberacej skúšce od Technickej inšpekcie, a poté dalším periodickým kontrolám a zkouškám od tohoto státního orgánu.
6 příspěvků, poslední 10.12.2010 18:07
24.2.2006 Ing. Dušan Konický,  http://www.tisr.sk
Upozornenie na uplynutie lehôt opakovaných úradných skúšok
V zmysle § 4 ods. 2 nariadenia vlády SR č. 159/2001 Z. z. o minimálnych bezpečnostných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov v znení nariadenia vlády č. 470/2003 Z. z. je zamestnávateľ povinný pre pracovné prostriedky používané v podmienkach, ktoré zhoršujú jeho stav a vytvárajú možnosť vzniku nebezpečenstva zabezpečiť vykonanie pravidelnej kontroly a príslušnej skúšky oprávnenou osobou. Uvedené nariadenie vlády implementuje do práva Slovenskej republiky požiadavky smernice Rady č. 89/655/EEC. Nariadenie vlády sa v § 4 ods. 4 sa odvoláva na osobitné predpisy, ktorými sa rozumie najmä vyhl. č. 74/1996 Z. z. Táto vyhláška bola v roku 2002 v plnom rozsahu nahradená vyhláškou č. 718/2002 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení.
8.2.2006 SOTZ  
Postavenie odborného pracovníka v podmienkach platnosti nových vyhlášok, nariadení vlády, harmonizovaných noriem
Vyhláška MPSVR SR č. 718/2002 Z.z. jasne definuje povinnosti zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zaistenia bezpečnosti technických zariadení vrátane požiadaviek na odbornú spôsobilosť zamestnancov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení. Dovoľujeme si pripomenúť niektoré ustanovenia tejto vyhlášky podľa, ktorých je povinnosť prevádzkovateľa VTZ pri zabezpečení horeuvedenej povinnosti nedotknutá.
30.1.2006 Tatiana Liptáková  
Zásady protikoróznej prevencie a ochrany
Záujmom každého priemyselného odvetvia, kde sa používajú na stroje, zariadenia a konštrukcie kovové materiály, je dosiahnuť čo najvyššiu životnosť a spoľahlivosť. Vyžaduje to zásadné zlepšenie aplikácie preventívnej stratégie, ktorá spočíva v kvalitnom zhodnotení koróznych nákladov, zmene zažitej koncepcie úprave prevádzkových predpisov, zvýšení úrovne vzdelania a praktických znalostí z korózie, aplikácií nových projektov protikoróznej ochrany.
28.11.2005
Metrológia
Zoznam STN pre kalibráciu deformačných tlakomerov, kalibrácia,overenie,triedy presnosti.
15.11.2005 ing.Jiří Batista - ATZ, Petr Matěják - Tlak s.r.o  
Tlaková zařízení v Čechách a Slovensku po rozdělení federace.
Asociace pracovníků tlakových zařízení /ATZ/ Česká zájmová organizace a Spolok odborníkov tlakových zariadení (SOTZ) na Slovensku navázali vzájemnou spolupráci. Informace o změnách v legiaslativě.
2.11.2005 ing. Marián Kováč - TI Bánská Bystrica  
Seznam právních předpisů a norem pro obor TZ na Slovensku
ZOZNAM VŠEOBECNE ZÁVÄZNÝCH PREDPISOV, STN,EN, PRE TLAKOVÉ A PLYNOVÉ ZARIADENIA
3 příspěvky, poslední 07.10.2008 14:07
19.10.2005 Technicka inspekcia Banská Bystrica  
POTRUBNÉ VEDENIA - problematika pri posudzovaní a schvaľovaní potrubia
Www.tlakinfo.cz má přes 60 čtenářů denně ze Slovenské republiky. Oblast tlakových zařízení má společnou historii, nalezneme podobnosti i stejné jmenovatele i v současnosti . V Čechách i na Slovensku jsou Evropské směrnice a Evropské normy přejímány stejně, také ČSN resp. STN jsou přejímány obdobně. V minulém týdnu proběhlo jednání se Slovenskou stranou (budeme informovat v některém z příštích článků) o užší spolupráci. Přinášíme první vlaštovku této spolupráce článek - Požadavky na výrobu a dokumentaci potrubí. Slovenský zákon NR SR č. 264/1999 je obdobou českého zákona 22/1999 Sb. a zákon SR č. 576/2002 Z.z. je obdobný jako české Nařízení vlády č.26/2003 Sb.
2 příspěvky, poslední 20.01.2008 11:22
4.6.2001 Petr Matěják - Tlakinfo  
Jak je to s tlakovým zařízením na Slovensku?
Stejně jako Vás, i nás zajímalo jakým směrem se ubírá obor tlakového zařízení na Slovensku. Odpověď od Miloše Haruštiaka z firmy DECON, kterého jsme kontaktovali.

Podmínky užívání portálu TLAKinfo.
Připomínky, náměty a dotazy - redakce portálu.
© Copyright TLAKinfo 2005-2024, všechna práva vyhrazena.