26.11.2019 www.nasregion.cz  
Když vybuchne lokomotiva, jde o život.
K téhle došlo v samých začátcích železniční dopravy u nás, 27. července 1848. Její příčiny tehdy nebyly zcela přesně zjištěny a o moc víc toho nevíme ani dnes. Veřejností otřáslo i to, že k horší nehodě na železnici u nás dosud nedošlo.
7.5.2010 Zpracoval pro HKČR : Petr Matěják, Alois Matěják  
Oborová příručka pro živnost
Výroba, montáž, opravy, rekonstrukce, revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení a periodické zkoušky nádob na plyny
4 příspěvky, poslední 10.12.2015 20:38
20.5.2008 Alois Matěják, předseda ATZ,  Zpravodaj ATZ
Cisterny na silničním vozidle
Při provádění revizí TNS dle vyhl.č.18/1979 Sb. a ČSN 69 0012 jsem se setkal s tímto případem.
4 příspěvky, poslední 07.02.2009 01:58
4.3.2008 Říman Radovan, Skřehot Petr, Bortl,  www.bozpinfo.cz, CHEMagazín číslo 6, 2007
Modelování následků nehody automobilové cisterny s LPG
Existuje řada nástrojů, kterými lze modelovat následky nežádoucích mimořádných událostí, ale ne každý nabízí tak širokou paletu modulů jako program ALOHA[3]. Ten je odborníkům na prevenci závažných havárií a havarijní plánování znám už několik let, avšak s ohledem na jeho možnosti, validitu poskytovaných výstupů a volnou dostupnost programu na internetu, si jistě zaslouží bližší představení i ostatní odborné veřejnosti.
23.10.2006 Ing. Evžen Duša - Asociace pracovníků tlakových zařízení  
Tlakové nádoby - Výstroj a bezpečnostní systémy - ČSN EN 764-7
Výrobky, které představují zvýšenou míru ohrožení oprávněného zájmu a u kterých proto musí být posouzena shoda jejich vlastností s požadavky technických předpisů, jsou označovány jako stanovené ( § 12 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky,ve znění pozdějších předpisů).
15.8.2006
Stanovisko Ministerstva průmyslu a obchodu k problematice čerpacích stanic LPG
Podle našeho názoru lze na čerpací stanici LPG (ČS LPG) nahlížet jako na stavbu, jejíž součástí je technické zařízení. Z hlediska zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 22) a nařízení vlády vydaných k jeho provedení, nelze stavbu jako celek považovat za stanovený výrobek. Stanoveným výrobkem však je nesporně funkční část této stavby, tedy technické zařízení ČS LPG, o kterém bude pojednáváno dále.
21.11.2005 Petr Matěják - Tlakinfo  
Vzdušníky silničních vozidel - nebezpečí bez řádného dozoru.
Tento příspěvek je o vzdušnících brzdného systému nákladních vozidel. Položím na začátek otázku. Proč je jeden a ten samý vzdušník v oblasti průmyslu a provozu pravidelně podrobován prohlídkám a revizím? Proč ten stejný vzdušník v báňském provozu, u drážních vozidel, u vozidel pod Ministerstvem obrany je také podrobován provozním, vnitřním revizím, tlakovým zkouškám? A proč úplně ten samý vzdušník na nákladních vozech a autobusech, které jezdí po veřejných komunikacích, slouží k přepravě MHD atd. je bez řádného dozoru? Logicky by měl být podroben minimálně stejnému dozoru a péči, ale úředníci z Ministerstva dopravy jsou jiného názoru. Je to klasický boj s větrnými mlýny (čti větrnými mlýny, rozuměj s ministerskými úředníky, kteří se možná schovávají za svou anonymní zodpovědnost).
5 příspěvků, poslední 16.12.2011 03:41
7.10.2005 Vladimír Steffan  
Kotle parních lokomotiv
Jsou začátkem éry vyhrazených technických zařízení a státního technického dozoru - parní kotle lokomotiv z dob Marie Terezie. Přinášíme příspěvek o kterém sám autor píše, že se jedná o "překlad" starých příruček do jazyka, kterému rozumí dnešní generace vytvořený amatérem pro amatéry, kdy parní lokomotivu jako stroj bezmezně obdivuje jako důkaz faktu, že když se něco vyvíjí dost dlouho a dost usilovně, bývá systém přiveden k dokonalosti téměř absolutní.
6 příspěvků, poslední 05.01.2019 00:03
1.7.2005 Petr Matěják - tlakinfo,  ,  ÚNMZ
Přepravitelná tlaková zařízení v Rakousku
Zveřejňujeme návrh technického předpisu na přepravitelné tlakové zařízení včetně hasících přístrojů, který se chystá vydat Rakousko. Každý členský stát EU musí v případech, kdy se jeho nový návrh národního předpisu týká směrnic Evropské unie, požádat o notifikaci jednotlivé členské státy. Tím mají ostatní členské státy možnost kontrolovat, zda se nekladou překážky v obchodu v rámci EU. V ČR je kontaktním místem UNMZ.
3 příspěvky, poslední 17.08.2011 14:34
4.4.2005 Ing. Alexandr Popov STARMANS Electronics, s.r.o., Praha Zdroj: NDT Bulletin  
Diskuse o zkoušení tlakových lahví ultrazvukem
Tlakové lahve se během výroby zkouší na přítomnost povrchových vad na vnitřním i vnějším povrchu a zároveň je požadována kontrola tloušťky stěny válcové části, dna a také kontrola na vady v přechodové oblasti mezi válcovou částí a dnem s příslušně zvýšeným zesílením.
16.3.2005 Jiří PINČ AUTO - GAS - SERVIS BERNARTICE  
Problematika LPG pohonu motorových vozidel.
Tlakové nádoby, které byly používány v letech 1993 až 1996 byly hlavně polské výroby STAKO. V mnohem menší míře se používaly i nádoby naší výroby od firem CHEMOPETROL Litvínov a od firmy GASTEC Hustopeče. Nádoby české výroby postupně ustoupily z tohoto trhu, hlavně proto, že je výrobci vyráběly ve velice malém velikostním sortimentu. V další době od roku 1996 se společně s polskými nádržemi montovaly i nádrže italské výroby GGL z Lodi a v posledních letech k tomuto výčtu výrobců přibily ještě nádrže od litevského výrobce ATRAMA.
22.5.2003 Ing. Hana Floriánová, ÚNMZ  
Problematika přepravitelných tlakových zařízení.
Dne 2.4.2003 se konalo na ÚNMZ jednání Technické sekce Asociace pracovníků tlakových zařízení (ATZ) k problematice přepravitelných tlakových zařízení. Jednání, které bylo svoláno k seznámení všech přítomných s dosavadním a novým systémem posuzování, přehodnocování a periodickou inspekcí přepravitelných tlakových zařízení, vedl p. Matěják, předseda ATZ. Dalšími přítomnými byli zástupci ÚNMZ (Dr. Jareš a Ing. Floriánová), Ing. Šimon - MO, Ing. Pražák - ČOI, Ing. Voříšek - Drážní úřad, Ing. Šťastný - ČEZ, Ing. Přibyla - GAS s.r.o. a zástupci Linde Technoplyn.
20.3.2002 Ing.Antonín Voříšek místopředseda ATZ  
Speciální tlakové nádoby stabilní
Ing. Antonín Voříšek připravil pro školení ATZ přednášku o speciálních TNS. Otiskuji úvod přednášky. „V provozní praxi se revizní technici setkávají s celou škálou typů TNS. Nádoby jsou provozovány za různých podmínek, které odpovídají účelu jejich využití. Ve své přednášce jsem označil jako speciální TNS ty nádoby, pro které byly vydány zvláštní předpisy. Tyto předpisy se mohou týkat výroby, provozu nebo zkoušení a ověřování bezpečnosti provozu nádob. V některých případech byly do předpisů pro tlakové nádoby zahrnuty i zvláštní požadavky na hygienu a kvalitu zdravotnické techniky. Vzhledem k časovému vymezení přednášky jsem uvedené téma rozdělil a v první části bych rád věnoval pozornost tlakovým nádobám - pro uskladňování zkapalněných topných plynů - samočinných vodáren - brzdových soustav silničních vozidel - jednoduchým, obsahujícím vzduch nebo dusík pro všeobecné účely.“
19.11.2001 Ing.Antonín Voříšek, vrchní rada Drážního úřadu v Praze  
TLAK 2001 - DRÁŽNÍ PŘEDPISY V OBORU TLAKOVÝCH ZAŘÍZENÍ
Vrchní rada Drážního úřadu byl pověřen aby Vás na semináři TLAK 2001-největší akci v ČR pro pracovníky z oboru tlakových zařízení spojena s Valnou hromadou ATZ seznámil s aktuálními předpisy v oboru tlakových zařízení, které platí v resortu Ministerstva dopravy a spojů pro dráhy v České republice.
22.10.2001 Petr Matěják - Tlakinfo  
Vzdušníky silničních vozidel nikdo nekontroluje.
V roce 1999 došlo k dohodě o kompetencích k provádění dozoru nad vzdušníky silničních vozidel. ČÚBP uznal námitky ministerstva dopravy a spojů, že vzdušník silničního vozidla je jeho součástí a proto podle zákona č.174/68 Sb. v platném znění se nevztahuje působnost orgánů SOD nad těmito technickými zařízeními a nejsou vyhrazenými tlakovými zařízení a nejsou vyhrazenými tlakovými zařízeními podle vyhlášky č.18/79 Sb. v posledním znění. Toto bylo konstatováno ve Věstníku dopravy č.15 ze dne 27.července 1999. Zde byl uveden i současný stav provádění kontrol brzdové soustavy. Dále byl uveden postup, který bude přijat při novelizaci předpisů zabývající se technickými podmínkami provozu silničních vozidel.
8.10.2001 Tomáš Hamšík - Codet s.r.o.  
Hledáme dodavatele 20 000 ks/ročně vzduchojemů.
Vážení, chtěli bychom nabídnout Vašim členům kooperační výrobu. Naše firma zajišťuje pro německého partnera kooperace. Hledáme dodavatele 20 000 ks/ročně (automobilový průmysl) vzduchojemů - ocel -o objemu 80 l, pruměr 310 mm, prac . tlak 12,5 baru a 2 000 ks stejných parametrů z hliníku. Je možná i část produkce. Codet s.r.o. Tomáš Hamšík Karlova 68 a 614 00 Brno fax 05/ 45 21 31 02 e-mail: codet@post.cz
30.7.2001 Ing.Antonín Voříšek - vrchní rada Drážního úřadu v Praze  
REVIZNÍ TECHNIK URČENÝCH TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ TLAKOVÝCH
Obsahové a odborné zaměření zkoušek k prokázání odborné způsobilosti k provádění revizí určených technických zařízení tlakových. Konkretizace platných materiálů, předpisů a norem v souladu s vyhl. Ministerstva dopravy č.101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy. Kategorie revizních techniků.
26.9.2000 Ing.Antonín VOŘÍŠEK - vrchní rada  
HISTORIE STÁTNÍ DOZORU V PODMÍNKÁCH ČESKÝCH DRAH
1.1.1999 Petr Matěják RT TNS a kotlů  
Případ autocisteren typu CAS 10 a CAS 11.
starší články >>>
Podmínky užívání portálu TLAKinfo.
Připomínky, náměty a dotazy - redakce portálu.
© Copyright TLAKinfo 2005-2024, všechna práva vyhrazena.