Krátké zprávy
  • 17.7.2007
    Ostravská společnost Hutní montáže, která je součástí vítkovického strojírenského holdingu, letos předpokládá přibližně 17procentní růst tržeb, z loňských 746 milionů korun na 872 milionů korun. Současně by podle generálního ředitele Miroslava Přecechtěla měla vzrůst také hodnota zisku. „Předpokládáme, že zisk výrazně překročí hranici 43 milionů korun,“ uvedl.  více >>>
  • 20.2.2006
    Čeští vědci vyvinuli novou kameru, která snímá nikoliv vnitřní otvor potrubí, ale jen vnitřní povrch potrubí, je schopna vytvořit digitální fotografii, lokalizovanou vadu rozměrově identifikovat. ČT1 v seriálu Česká hlava ukazuje funkci této kamery v kanalizačním potrubí, ale podobnou funkci lze aplikovat i na parovody , horkovody atd. Video ukázka zde Video ukázka zde
12.12.2019 idnes.cz  
Výbuch jedů na Českolipsku zranil osm lidí, v nemocnici je i deset záchranářů
Při výbuchu a následném požáru firmy Purum v Hamru na Jezeře se zranilo celkem osm lidí. Dva museli záchranáři oživovat, jsou v kritickém stavu v nemocnici. K incidentu došlo při manipulaci s prozatím neznámými chemikáliemi, evakuováno bylo devět zaměstnanců firmy. V péči lékařů je i deset záchranářů.
21.10.2019 Ing. František Jirota- ATZ  
Destrukce tlakového zařízení při provádění pneumatické těsnostní zkoušky
Dále popsaný případ mimořádné události nám připomíná s jakým rizikem je spojeno provádění pneumatických zkoušek např. vzduchem , při nerespektování potřebných bezpečnostních technických opatření pro konstrukci a kontrolu technického stavu tlakovacích přípravků a zařízení a bezpečnostních opatření pro vlastní průběh zkoušek.Míra rizika je zvyšována především v případech prvních tlakových zkoušek tehdy , když je nutno nahradit tradiční zkušební tekutinu- vodu např. vzduchem.Jedná se o výrobní operaci ještě nevyzkoušeného zařízení, kterou příslušné předpisy striktně nevylučují viz např.čl.3.8 ČSN 690010 část 7.1, nebo ČSN 13 445-5 čl.10.2.3.1 a čl.10.2.3.4 a nebo (což je tento případ) ČSN 13 480-5 čl.9.3.3.
27.8.2012 Petr Matěják  
Smrtelný úraz při tlakové zkoušce
U Jirkova došlo k tragické události při tlakové zkoušce potrubí,kdy natlakované zařízení bylo příčinou smrtelného úrazu.
13.8.2012 Ing. Petr Rayman, RAYMAN spol. s r. o. Kladno  
STŘEDOTLAKÝ SYSTÉM ODSUNU POPÍLKU
V souvislosti ze zvýšeným tlakem státních orgánů, ekologických hnutí i široké veřejnosti na ekologickou likvidaci odpadů nabývá prudce na významu suchý odsun popílku zachyceného v odlučovačích energetických zdrojů. Výsledkem suchého odsunu popílku je nejen nižší zatížení životního prostředí, ale v případě jeho prodeje k dalšímu využití i významný ekonomický přínos při výrobě energie.
26.3.2012 Ing Jirota František  
Zkoušení pojistných ventilů
Celkem 26 u nás platných norem hovoří o zkoušení pojistných ventilů. Po prostudování těchto norem (viz přiložená tabulka pod článkem) je možné konstatovat, že problematika zkoušení pojistných ventilů po určité době provozu je značně nejednotná.
4 příspěvky, poslední 21.04.2012 23:53
11.1.2012 Ing. Karel Melka, Ing. Zdeněk Přibyla  
Průmyslové plynovody
Cílem předmětné publikace je podání zevrubných informací o problematice průmyslových plynovodů v kontextu aktuálních předpisů a praktických zkušeností. Publikace je určena projektantům, konstruktérům, montážním organizacím a provozovatelům průmyslových plynovodů. V neposlední řadě poslouží i jako pomůcka při školeních a činnostech státní správy.
12.12.2011 František Dolák, d.t., TESYDO, s.r.o.  
DOKUMENTACE KONSTRUKCÍ, ZÁSOBNÍKŮ A NÁDRŽÍ PODLE EUROKÓDŮ
Od dubna 2010 jsou národní normy stavebních výrobků nahrazeny Eurokódy. Pro dokončení výrobků, které byly navrženy podle národních norem, platí přechodné období (1 rok).
2 příspěvky, poslední 14.12.2011 07:32
21.11.2011 Václav Pekař, Tractebel Engineering a.s. Pardubice, vaclav.pekar@gdfsuez.com  
Určení zkušebního tlaku pro plastová průmyslová potrubí
Potrubí je zařízení skládající se převážně z trubek, obvykle kruhového průřezu, které slouží k dopravě plynů, par, kapalin, pevných sypkých látek a směsí těchto látek (souhrnně tekutin). Plasty jsou chemicky velmi odolné materiály, které zároveň zachovávají potřebnou čistotu media. Potrubí z plastů má též malé tlakové ztráty při průtoku tekutiny. Tlak na použití plastových potrubí je veliký a po vyřešení určitých problémů, je čeká velké rozšíření. Jedním z těchto problémů je určení zkušebního tlaku.
14.11.2011 Ing. Milan Babinský, CSc,  Sborník technické konference - Hrotovice 2011
TLAKOVÉ ZKOUŠKY TLAKOVÝCH ZAŘÍZENÍ
Příspěvek obsahuje přehled problematiky tlakových zkoušek tlakových zařízení. Zabývá se celkovou koncepcí tlakové zkoušky a to jak z hlediska výpočtu hodnoty zkušebního přetlaku, tak i návaznosti na dodržení předepsané bezpečnosti při provádění tlakové zkoušky. V návaznosti na tuto metodiku se dále uvádí i přehled vývoje jednotlivých přístupů k provádění tlakových zkoušek. Srovnává se přístup podle PED s vývojem za posledních 30 let.
15.9.2011
WIS®© WELDING INFORMATION SYSTEM
Monitorovací systém svařování vychází z požadavku normy řady ČSN EN ISO 3834. V této je stanoven požadavek na monitorování tohoto zvláštního technologického procesu za účelem ukládání dat, tj. parametrů svařování, které ovlivňují kvalitu provádění tohoto procesu ve výrobních i montážních podmínkách.
14.9.2011 Ing. Jaroslav Červený, Doc. Ing. Viktor Kreibich, CSc., ČVUT v Praze, FS, Ústav strojírenské technologie,  přednáška TLAK 2011
Koroze v potrubních systémech
Předmětem příspěvku je problematika korozního poškození potrubních systémů a způsob vyhodnocení korozních úbytků pomocí modelového laboratorního zařízení.
2.9.2011
PN se týká ČSN EN 1333/130009/
Obracite se na nás s dotazem k označení PN. Pro účely norem potrubních součástí používajících systém označování PN platí následující definice : PN : číselné označení používané pro referenční účely vztažené na kombinaci mechanických a rozměrových charakteristik součástí potrubních systémů.
28.6.2011 Petr Matěják  
Technické pomůcky při revizích tlakových zařízení
Žijeme v 21.století, myslím že přišel čas na změnu. Přijít na revize s papírem a tužkou patřilo do století páry. V článku naleznete pár nejzákladnějších pomůcek revizního technika kotlů a tlakových nádob. Vybral jsem vyzkoušené, ověřené praxí, s nejlepším poměrem cena/výkon.
22.3.2011 Pramen: Ing. Jaroslav Červený, Ing. Jan Kudláček, Ph.D.,  
KOROZNÍ NAPADENÍ POTRUBNÍCH SYSTÉMŮ
Předmětem příspěvku je vyhodnocení stavu korozního poškození potrubních systémů přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně a návrh technologie oprav. Na základě místního šetření na vybraných místech potrubních systémů bylo zjištěno, že po 12 letech provozu došlo ke značnému koroznímu poškození vnitřních povrchů jednotlivých potrubí.
5.7.2010 www.idnes.cz
Pivovod O2 areny dokáže za čtvrt hodiny „opít“ pivem malé město
Kilometry potrubí, téměř dvě stě výčepů a pivo za čtyři vteřiny. V žádné jiné sportovní hale světa nenajdete propracovanější systém distribuce piva.
14.6.2010 J.Lukavský, ČVUT v Praze, fakulta strojní, Ústav procesní a zpracovatelské techniky  
Jak docílit dlouhodobé a spolehlivé utěsnění přírubových spojů měkkými těsnicími materiály ?
Nedostatečné znalosti o nových měkkých těsnicích materiálech, jejich vlastnostech v různých zatěžovacích stavech, užití nevhodných nástrojů pro montáž, příp. vnášení „lidského faktoru“ do jednotlivých montážních prací jsou příčinou mnohých selhání přírubových spojů již při tlakových nebo těsnostních zkouškách aparátů nebo potrubí. Nové těsnicí materiály a náhledy na dimenzování tlakových zařízení vyžadují proto nové postupy již v projekční, konstrukční a výrobní činnosti, především ale v údržbě a montáži těchto spojů. Dlouhodobé zkušenosti s experimenty a výpočty v ČR nám umožňují ve spolupráci s firmou Techseal Praha uskutečnit kvalitní proškolení jak montážního personálu podle nové ČSN EN 1594-1, tak i vedoucích údržeb, údržbářů, konstruktérů i revizních techniků.
6.5.2010 Petr Matěják Tlak s.r.o.  
Průmyslové plynovody jsou stanovený výrobek dle PED
Stanovený výrobek dle PED versus ČSN EN 15 001- Průmyslové plynovody.Od nového roku platí nová norma pro plynovody. Plynárenské organizace se odkazují na část textu, který naleznete v PEDu, že se PED na plynovody nevztahuje. Následující příspěvek Vám však ukáže, že to není v ČR pravda. Doufám, že tento příspěvek vzbudí dostatečnou pozornost jak ze strany plynařských společenstev, tak ze strany Autorizovaných osob a Orgánů státního dozoru.
1 příspěvek, 16.02.2011 19:26
23.4.2010 http://strojirensky.net
Kontroly a zkoušení při provádění konstrukcí a technických zařízení
Svařované konstrukce a technická zařízení zaujímají v současných technických prostředcích klíčové postavení. Svařované konstrukce nebo zařízení musí být navrženy a provedeny tak, aby byly s přijatelně malou pravděpodobností porušení schopny užívání k požadovanému účelu po celou předpokládanou dobu životnosti.
19.3.2010 Ing. Martinec Jiří,  http://www.konstrukce.cz
Problematika koroze a korozivzdorných materiálů
Ve svářečské praxi se velmi často setkáváme se svařováním korozivzdorných ocelí. Řada renomovaných společnosti včetně ESABu pořádá odborné semináře zaměřené na problematiku svařování korozivzdorných ocelí. Přes výše uvedené se stále setkáváme s mnoha nejasnostmi spojených právě s otázkou koroze
8.2.2010 Tomáš Rucký,  http://www.konstrukce.cz
Technologie nového procesu odstraňování koroze
Bristle Blasting proces je novinka, která odstraňuje korozi a vytváří kotvící profil za použití speciálně vyvinutého rotačního štětinového nástroje. Ten je tvořen kotoučem osazeným po obvodu páskem s drátěnými štětinami, jejichž zakalené hroty jsou zahnuty ve směru rotace. Hroty jsou navíc dynamicky laděny k ručnímu nástroji pracujícímu průměrně ve 2.500 otáčkách za minutu.
starší články >>>
Podmínky užívání portálu TLAKinfo.
Připomínky, náměty a dotazy - redakce portálu.
© Copyright TLAKinfo 2005-2024, všechna práva vyhrazena.