Krátké zprávy
 • 17.7.2007
  Ostravská společnost Hutní montáže, která je součástí vítkovického strojírenského holdingu, letos předpokládá přibližně 17procentní růst tržeb, z loňských 746 milionů korun na 872 milionů korun. Současně by podle generálního ředitele Miroslava Přecechtěla měla vzrůst také hodnota zisku. „Předpokládáme, že zisk výrazně překročí hranici 43 milionů korun,“ uvedl.  více >>>
 • 17.7.2007
  CWS ANB je autorizována a notifikována jako třetí nezávislá organizace pro odsouhlasování pracovních postupů a pracovníků pro provádění nerozebíratelných spojů v rámci nařízení vlády o tlakových zařízeních resp. PED.Došlo k výraznému nárůstu počtu schválených osob. Ředitel exekutivy CWS ANB se účastní zasedání ředitelů autorizovaných osob a koordinačních porad AO pro PED.
 • 18.7.2006
  V praxi se setkáváme s často používaným modulem G.Při jeho aplikování je v závěru vydán notifikovanou osobou certifikát, který může uvést zákazníka v omyl.Domnívá se totiž ,že má zkontrolován celek.  více >>>
 • 23.3.2006
  Členové TK pro PED obdrželi přes pracovní skupinu pro PED při EK nabídku připomínkování předpisů pro tlaková zařízení přes Světovou organizaci obchodu (WTO). Jedná se o obdobný postup jako při tvorbě národních předpisů jednotlivých čl. zemí) a jejich notifikaci podle směrnice č. 98/34/ES. Nabídka se týká předpisů zemí mimo EU.
 • 14.11.2005
  Výroba kotlů, jedna z divizí brněnské společnosti ALSTOM Power, s.r.o., ALSTOM Group, uzavřela významný zahraniční kontrakt. Jeho předmětem je výroba tlakových částí regeneračního kotle pro nově budovanou uruguayskou celulózku. Výstavba provozu je dosud největší zahraniční investicí v historii této jihoamerické země a pohybuje se okolo jedné miliardy dolarů. „Ve výběrovém řízení byly hlavními výhodami na straně brněnského výrobního závodu zejména dobré reference, vypovídající o spolehlivosti a kvalitě naší produkce, o čemž se zákazník přesvědčil také vlastním auditem,“ říká obchodní ředitel Jiří Demel. Hodnota zakázky, která bude už ve druhém čtvrtletí příštího roku hotová a připravená k expedici, přesahuje sto milionů korun.
starší zprávy >>>
26.11.2021 Seminář- Hradec Králové  
Sborník přednášek jednodenního školení ATZ

Připravované změny legislativních předpisů a stanoviska vydávaná TIČR v oboru tlakových zařízení

Ing. Roman Řezáč, Technická inspekce České republiky

Poznatky z kontrolní činnosti, vybraná ustanovení z právních předpisů k zajištění bezpečnosti práce při provozu tlakových zařízení a jejich uplatňování v praxi.

Ing. Ladislav Jirousek, OIP Hradec Králové

„ VÝROBA A UVÁDĚNÍ TLAKOVÝCH ZAŘÍZENÍ DO PROVOZU

„ SESTAVY TLAKOVÝCH ZAŘÍZENÍ

„ Bezpečnostní výstroj tlakových zařízení

Petr Matěják, PLANTinspekta s.r.o.

26.11.2019 Ing. Zdeněk Liška  
25. vydání celosvětové příručky ocelí 2019
Nové vydání obsahuje informace o 75.000 značkách ocelí od 350 oceláren a dodavatelů z 24 zemí.
1.11.2019 Petr Matěják - ATZ  
Lze nové nádoby a kotle, které nemají posouzenou "sestavu" definovat jako nebezpečné?
Pokusil jsem se postupně od nejvyššího právního předpisu popsat právní stav a definice. Od "bezpečného výrobku" po návod a pravidla na použití směrnic EU pro tlaková zařízení. Vykládat zákon může pouze soud, avšak odkazy považuji za velice návodné, a definující, kdy se jedná o provoz "bezpečného výrobku". Tím, že nebyla posouzena "sestava" (nádoba+potrubí+bezpečnostní+tlaková výstroj) a nebyl naplněn požadavek na definici bezpečného výrobku, provozovatelé nevědomky provozují zařízení, které svou neúplnou dokumentací, neúplnými požadavky na dokončení výrobního procesu definovaného v PED lze označit, jako zařízení, které není bezpečné, protože nebyly naplněny požadavky kladené na bezpečný výrobek. ES/EU prohlášení o shodě na "svařenec- nádobu" prostě pro uvedení do provozu nestačí.
6 příspěvků, poslední 19.12.2019 21:49
30.10.2019 Ing. Onderek Aleš, Ing. Pavel Petr- Strojírenský zkušební ústav, s.p.  
Zpráva ze zasedání pracovní skupiny WPG pro tlaková zařízení a jednoduché tlakové nádoby v Bruselu
Na jednání pracovní skupiny WPG (Working Party Guidelines group) pro tvorbu pravidel ke směrnici PED 2014-68-EU (tlaková zařízení) a směrnici 2014/29/EU (jednoduché tlakové nádoby), organizované Evropskou komisí k projednání problematiky uvedených směrnic dne 05-09-2019 byly projednávány záležitosti pracovní skupiny pro tvorbu pravidel.Byla projednána nová pravidla.
21.10.2019 Ing. František Jirota- ATZ  
Destrukce tlakového zařízení při provádění pneumatické těsnostní zkoušky
Dále popsaný případ mimořádné události nám připomíná s jakým rizikem je spojeno provádění pneumatických zkoušek např. vzduchem , při nerespektování potřebných bezpečnostních technických opatření pro konstrukci a kontrolu technického stavu tlakovacích přípravků a zařízení a bezpečnostních opatření pro vlastní průběh zkoušek.Míra rizika je zvyšována především v případech prvních tlakových zkoušek tehdy , když je nutno nahradit tradiční zkušební tekutinu- vodu např. vzduchem.Jedná se o výrobní operaci ještě nevyzkoušeného zařízení, kterou příslušné předpisy striktně nevylučují viz např.čl.3.8 ČSN 690010 část 7.1, nebo ČSN 13 445-5 čl.10.2.3.1 a čl.10.2.3.4 a nebo (což je tento případ) ČSN 13 480-5 čl.9.3.3.
19.8.2012 Sestavil: Ing.Slanina Vladimír  
ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ DLE JEDNOTLIVÝCH NAŘÍZENÍ VLÁDY.
Tlaková zařízení - NV č. 26/03
2 příspěvky, poslední 16.05.2016 10:51
23.4.2012 Na dotaz odpověděl Doc. Ing. Petr Blecha, Ph.D. z VUT Brno.,  BOZPinfo.cz
Stroje bez průvodní dokumentace
Náš zákazník (německá strojní firma) dostává staré stroje z Německa pro využití v ČR, obsluhují je zaměstnanci české firmy. Tyto stroje jsou mateřskou firmou vyrobeny v Německu jako jednoúčelové stroje lisy, pneumatické stáčečky plechu, šroubovačky atd. Nemají žádný výrobní štítek, prohlášení o shodě apod. Nemají průvodní dokumentaci. Musíme strojní zařízení posuzovat ve smyslu § 1 a přílohy č. 4 k NV č. 176/2008 Sb. posouzení shody autorizovanou osobou, resp. interním řízením výroby strojního zařízení? Nebo stačí jen postupovat dle NV č. 378/2001 Sb. a vyhodnotit nebezpečí a rizika. Můžete mi poradit, jak na to?
6.4.2012 Ing. Milan Valček; vrchní rada, Česká obchodní inspekce  
Novelizace zákona č. 22/1997 Sb. – zákon č. 34/2011 Sb.
Dne 20. července 2011 vstoupil v účinnost zákon č. 34/2011Sb., ze dne 26. ledna 2011, kterým se mění zákon č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Ve stejný den vstoupily v účinnost i dvě nařízení vlády vydané k výše uvedenému zákonu.
14.12.2011 Ing. Vladimír Kudělka, Ph.D., Ing. Petr Kadrnka, František Dolák, d.t., TESYDO, s.r.o.,  Sborník technické konference - Hrotovice 2011
KVALIFIKACE A OPRÁVNĚNÍ VÝROBCE, MONTÁŽNÍ FIRMY
dle NV č. 26/2003 Sb. (PED 97/23/ES), NV č. 20/2003 Sb. (87/404/EHS), NV č. 42/2003 Sb., NV č. 251/2003 Sb. i NV č. 541/2004 Sb. (99/36/ES) a zákona č. 490/2009 Sb. i č. 22/1997 Sb.
15.11.2011 Ing. Jiří Barták, CSc. - ŠKOLA WELDING s.r.o.,  Sborník technické konference - Hrotovice 2011
PŘIVAŘOVÁNÍ NÁTRUBKŮ NA KULOVÁ VÍKA TLAKOVÝCH NÁDOB
NA kazdoročním školení pořádane fy. TESYDO se probírá celé spektrum přednášek k výrobě strojních zařízení. Na ukázku uvádíme zajímavou přednášku - Rozbor svarových úkosů nátrubků přivařovaných na kulová víka tlakové nádoby. Kriteria konstrukci svarových úkosů, zaručující malé úhlové deformace nátrubků při přivařování. Některá konstrukční řešení splňující základní kriteria tvorby svarového úkosu.
14.11.2011 Ing. Milan Babinský, CSc,  Sborník technické konference - Hrotovice 2011
TLAKOVÉ ZKOUŠKY TLAKOVÝCH ZAŘÍZENÍ
Příspěvek obsahuje přehled problematiky tlakových zkoušek tlakových zařízení. Zabývá se celkovou koncepcí tlakové zkoušky a to jak z hlediska výpočtu hodnoty zkušebního přetlaku, tak i návaznosti na dodržení předepsané bezpečnosti při provádění tlakové zkoušky. V návaznosti na tuto metodiku se dále uvádí i přehled vývoje jednotlivých přístupů k provádění tlakových zkoušek. Srovnává se přístup podle PED s vývojem za posledních 30 let.
6.10.2011 Ing. Václav Kacetl, TESYDO, s.r.o.,  Sborník technické konference - Hrotovice 2011
TLAKOVÉ ZKOUŠKY VÝROBKŮ A ZAŘÍZENÍ ZATĚŽOVANÝCH TLAKEM
Text se zabývá zkoušením výrobků a zařízení vnitřním přetlakem ve výrobě, po jejím ukončení a následně pak v dalším provozu. V oblastech, kde na sebe jednotlivé fáze existence výrobků nebo zařízení navazují (před uvedením na trh, po jeho uvedení) působí různé předpisů a proto se objevuje i řada nejasností. Jelikož k výkladu zákonů a předpisů je oprávněn pouze soud, jsou následující části pouze osobním příspěvkem autora k uvedené problematice.
1 příspěvek, 17.10.2011 09:43
27.9.2011 Zpracovatel technického návodu: Ing.Václav Minařík,CSc, ředitel exekutivy CWS ANB  
Technický návod - svařování dle PED
U tlakových zařízení kategorií II, III a IV musí být pracovní postupy a příslušní pracovníci odsouhlaseni autorizovanou osobou nebo uznanou nezávislou organizací podle § 6
2 příspěvky, poslední 02.11.2011 12:43
26.9.2011 Z dokumentu CABF PED/SPV vybral Petr Matěják  
Řídící zásady pro posouzení sestav
Podle evropské směrnice pro tlaková zařízení 97/23/EC (PED) mají být sestavy podrobeny postupu posuzování celkové shody (GC). Tento postup však není podrobně vysvětlen v PED. Tento řídící dokument má za cíl více osvětlit, jak posuzovat shodu sestav notifikovanými osobami.
15.9.2011
WIS®© WELDING INFORMATION SYSTEM
Monitorovací systém svařování vychází z požadavku normy řady ČSN EN ISO 3834. V této je stanoven požadavek na monitorování tohoto zvláštního technologického procesu za účelem ukládání dat, tj. parametrů svařování, které ovlivňují kvalitu provádění tohoto procesu ve výrobních i montážních podmínkách.
1.9.2011
Pracovní úplné znění zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky
ÚNMZ informuje, že zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů byl několikrát novelizován, a to níže uvedenými zákony. Řada změn tohoto zákona a časově členěné nabytí účinnosti některých částí těchto novel vyvolává obtížnou orientaci v textu z hlediska aktuální účinnosti jednotlivých ustanovení zákona. Proto ÚNMZ zpracoval a v aktuální podobě udržuje pracovní text úplného (kompilovaného) znění zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Níže uvedený text obsahuje ustanovení účinná ke dni 20. 7. 2011.
1 příspěvek, 24.11.2011 11:25
26.7.2011 Hrubá Kateřina,  BOZPinfo.cz
Povinnosti organizace vůči OIP a KHS před kolaudací
Redakce BOZPinfo.cz zjišťovala informace k dotazu, jestli by společnost před kolaudací nového objektu měla informovat oblastní inspektorát práce nebo krajskou hygienickou stanici. K tématu se vyjádřily kompetentní osoby.
23.6.2011 Ing. Hana Floriánová, Alois Matěják  
Pravidla pro aplikaci směrnice 97/23/ES - PED tlaková zařízení
(aktualizace 3/11) ke stažení
23.5.2011 Alois Matěják  
Aktualizace Pravidla PED
V březnu - v květnu proběhla aktualizace Pravidel PED.
30.3.2011
Řídící zásady pro posouzení sestav
Podle evropské směrnice pro tlaková zařízení 97/23/EC (PED) mají být sestavy podrobeny postupu posuzování celkové shody (GC). Tento postup však není podrobně vysvětlen v PED. Tento řídící dokument má za cíl více osvětlit, jak posuzovat shodu sestav notifikovanými osobami.
3 příspěvky, poslední 14.04.2011 13:30
starší články >>>
Podmínky užívání portálu TLAKinfo.
Připomínky, náměty a dotazy - redakce portálu.
© Copyright TLAKinfo 2005-2024, všechna práva vyhrazena.