Krátké zprávy
  • 1.10.2005
    Ústav fyziky materiálů AV ČR ukončil v roce 1999 výzkum v oblasti creepu a v oblasti výzkumu nebude pokračovat. Dosavadní metody badatelského výzkumu fyzikální podstaty mechanizmů vysokoteplotního tečení (creepu) kovových materiálů vyčerpaly své možnosti.  více >>>
29.11.2019 ATZ  
NEWSLETTER 01/2019
Postupně zveřejňujeme dokumenty, které vznikly nedávno, a jsou aktuální. ATZ začalo vydávat "newsletter", na který navázal elektronický zpravodaj ATZ, který měl nejdříve 100 stran informací, poslední 3/19 má již přes 300 stran informací z oboru, Zpravodaj ATZ narozdíl od Newsletteru je dostupný pouze členům ATZ, kteří mají zaplacené příspěvky.
15.10.2019 Asociace pracovníků tlakových zařízení.  
Imploze je opakem exploze
Pro nastupující generaci "tlakařů" připravujeme vysvětlení některých pojmů a názvosloví a neb, zpět k základům oboru. Pokusíme se stručně shrnout některé nejčastější používané názvy, a k nim podat vysvětlení a příklady.
10.10.2019 Asociace pracovníků tlakových zařízení.  
BLEVE efekt
BLEVE je exploze vyplývající z poruchy nádoby obsahující kapalinu při teplotě významně vyšší než je její bod varu za normálních podmínek.
22.9.2011 Břetislav Janovský, Jaroslav Švihovský, Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická, Ústav energetických materiálů, Studentská 95, 532 10 Pardubice, bretislav.janovsky@upce.cz,  přednáška TLAK 2011
BLEVE - výbuch expandujících par vroucí kapaliny
V dnešní době si moderní společnost nelze představit bez produktů chemického průmyslu. Ten s sebou však přináší řadu zdrojů rizika, ohrožujících okolí svými nebezpečnými vlastnostmi, jako je například hořlavost, toxicita apod. Tyto nebezpečné vlastnosti jsou poznané a společností akceptované.
25.8.2011 Ing. Milan Babinský, CSc.,  přednáška TLAK 2011
Dimenzování tlakových zařízení podle mezních stavů
Příspěvek obsahuje přehled metod pro posuzování „pevnosti“ a životnosti tlakových nádob, na kterých jsou založeny výpočtové metody evropských norem pro dimenzování tlakových nádob EN 13445, průmyslových potrubí EN 13480, kotlů vodotrubných EN 12952 i válcových EN 12953 a další evropské normy harmonizované k evropské směrnici 97/23/EC (PED – Pressure Equipment Directive) a i naše česká norma pro tlakové nádoby stabilní ČSN 69 0010. Jako základ pro tento výklad použijeme nové vydání normy pro netopené tlakové nádoby EN 13445:2009, včetně další nové edice z roku 2010 (EN 13445:2009, Issue 2010) a její českou verzi ČSN EN 13445:2010.
4.6.2008 Milan Čárský,  CHEMagazín, Číslo 6, Ročník XVI
IDENTIFIKACE A VYHODNOCENÍ RIZIK CHEMICKÝCH PROCESŮ
S indentifikací možných rizik v chemickém provozu by se mělo začít už ve velmi raném stadiu daného projektu. Prvním úkolem je analýza všech látek, které se v procesu budou vyskytovat z hlediska jejich možných nebezpečí požáru či výbuchu, jejich toxických vlastností a reakčních schopností, a také dopadu na životní prostředí. Poté se aplikují metody pro kvalitatativní vyhodnocení rizik daného provozu, jako např. HAZOP, FMEA, Strom poruch, Strom událostí, Analýza “Co když?“, atd.
8.2.2008 Mokoš Ladislav,  http://www.bozpinfo.cz
Základní požárně technické charakteristiky a jejich význam v technické praxi
Pod pojmem požárně technická charakteristika látky (zkráceně PTCH), případně technicko bezpečnostní parametr, si lze obecně představit údaj, nebo soubor údajů které jsou potřebné pro stanovení preventivních opatření k ochraně života, zdraví osob a majetku. Tento pojem můžeme nalézt v české legislativě v zákonu č. 133/85 Sb., o požární ochraně a ve vyhlášce č. 246/2001 Sb. O stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci. Ovšem ani v jednom z těchto citovaných dokumentů se konkrétně nehovoří co se za tímto pojmem skrývá.
9.8.2006 F. Cikryt - VÍTKOVICE-STROJÍRENSTVÍ,a.s., K. Matocha, J. Jahns, J. Purmenský - VÍTKOVICE Výzkum a vývoj, spol. s r.o  
Korozní praskání oceli 11503 v kapalném čpavku - vliv nástřiku zinku
Korozní praskání nádrží z uhlíkových resp. uhlík manganových ocelí pro dopravu a skladování bezvodého kapalného čpavku je pozorováno u výrobců a uživatelů kapalného čpavku od počátku 50. let minulého století [1]. Vzhledem k haváriím, které si ve světě vyžádaly i lidské oběti, je této problematice věnována i ve VÍTKOVICE – Výzkum a vývoj , spol. s r.o. a VÍTKOVICE-STROJÍRENSTVÍ,a.s. , jenž jsou výrobcem uskladňovacích nádrží na čpavek, značná pozornost [2,3].
24.4.2006 Ing. Vladimír Měchura - MORE, s.r.o.,  MORE, s.r.o.
Modelování spalování a proudění v kotlích.
Zajímá Vás co se děje uvnitř spalovací komory kotlů? Matematickým modelováním můžete spolehlivě stanovit možnosti nápravy pro zatížení tlakových částí spalovací komory abrazí, snižování emisí NOx, opotřebení hořákových zaústění atd. Uvedené obrázky lze použít pro informování topičů o chování plamene a proudění ve spalovací komoře. Firma MORE s.r.o. rozšířila své služby z velké energetiky i do malé a průmyslové energetiky.
30.1.2006 Tatiana Liptáková  
Zásady protikoróznej prevencie a ochrany
Záujmom každého priemyselného odvetvia, kde sa používajú na stroje, zariadenia a konštrukcie kovové materiály, je dosiahnuť čo najvyššiu životnosť a spoľahlivosť. Vyžaduje to zásadné zlepšenie aplikácie preventívnej stratégie, ktorá spočíva v kvalitnom zhodnotení koróznych nákladov, zmene zažitej koncepcie úprave prevádzkových predpisov, zvýšení úrovne vzdelania a praktických znalostí z korózie, aplikácií nových projektov protikoróznej ochrany.
2.11.2005 Petr Matěják - tlakinfo,  http://www.vscht.cz
Představení - doc. Ing. Jaroslav Bystrianský, CSc.
Docenta Bystrianského známe jako odborníka, který svým výzkumem ovlivńuje provozovaná tlaková zařízení zejména při hodnocení zbytkové životnosti, řízeném stárnutí, bezpečnosti provozu technologických celků v chemickém a energetickém průmyslu, materiálové řešení bezpečnosti a spolehlivosti provozu kotlů v přerušovaném režimu a v mnoha dalších výzkumných projektech z oboru tlakových zařízení, koroze a vlastností materiálu.
25.10.2005 J. Polák  
Cyklická plastická odezva a životnost austenitických ocelí
K optimálnímu návrhu strojů a konstrukcí se zaručenou životností je třeba důkladných znalostí vlastností použitých materiálů, zejména jejich únavové odolnosti.
3.10.2005 P. Lukáš, L. Kunz,  ÚFM AV ČR
Cyklická plasticita a iniciace únavových mikrotrhlin
Intenzivní a velmi úspěšný rozvoj lomové mechaniky od sedmdesátých let minulého století se zdál být velmi nadějným příslibem, že konstruktéři budou mít v brzké době k dispozici účinný nástroj s jehož pomocí bude možné přesně a spolehlivě popsat a zejména predikovat poškození únavovými trhlinami. Závažnost tohoto faktu je zřejmá ze skutečnosti, že poškození únavou je v praxi, navzdory veškerému dosavadnímu výzkumu a pokroku v poznání, stále častým důvodem mnohdy fatálních selhání mechanicky namáhaných konstrukcí.
10.8.2005 Doc. Ing. Bystrianský Jaroslav CSc.,  www.konstrukce.cz
Příčiny snížení korozní odolnosti korozivzdorných ocelí a slitin
Korozní odolnost korozivzdorných ocelí a slitin je závislá jak na jejich základním chemickém složení, tj. obsahu legujících prvků, tak i na stavu povrchu. Snížení korozní odolnosti povrchové vrstvy korozivzdorných materiálů se může negativně projevit již za poměrně mírných korozních podmínek (atmosféra, neutrální vodné roztoky atp.) výskytem povrchové nebo lokalizované koroze. K negativní změně povrchové kvality těchto materiálů, tj. korozní odolnosti, může dojít nevhodným ovlivněním chemického a fyzikálního stavu povrchu.
3 příspěvky, poslední 19.01.2012 05:34
27.4.2005 Petr Matěják - tlakinfo  
Sjednocení terminologie, zásad a pravidel
ATZ se plně ztotožňuje s výkladem pracovní schůzky skupiny kvalifikovaných odborníků, která proběhla v rámci 1. celostátní konference elektrotechniků se specializací na elektrická zařízení strojů a průmyslovou automatizaci. Jejím hlavním cílem bylo sjednoceni základní terminologie, týkající se různých technických zásahů do strojních zařízeni. Na tomto jednání se zároveň podařilo poměrně jasně zformulovat zásady pro uplatňováni Směrnice 98/37/EC a NV č. 170/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů (vztahujících se na nová strojní zařízení) i Směrnice 89/655/EEC a NV č. 378/2001 Sb. (vztahujících se na provozovaná strojní zařízeni) a upřesněna byla také pravidla, týkající se změny provozovatele strojního zařízení, ať už ke změně dochází v důsledku prodeje strojního zařízeni za úplatu nebo v důsledku jeho bezúplatného převodu.
30.5.2001 Alois Matěják -místopředseda ATZ  
Problematika měření tlaku.
Vzhledek k mnoha dotazům znovu oprášíme starší příspěvek. Jak je to s definicí tlak-přetlak? Jak je to vztahem Pascal - Bar?

Podmínky užívání portálu TLAKinfo.
Připomínky, náměty a dotazy - redakce portálu.
© Copyright TLAKinfo 2005-2024, všechna práva vyhrazena.