Krátké zprávy
  • 3.11.2005
    Hnědé uhlí podraží Od ledna připravuje hnědouhelná těžební společnost Sokolovská uhelná (SU) zvýšení cen hnědého uhlí v průměru asi o pět procent. Společnost tak reaguje na zvýšení nákladů, především na energie.Se svými odběrateli již Sokolovská uhelná jednání o nových cenách zahájila.Informoval o tom ředitel SU František Štěpánek.
29.10.2019 Lenka Janáková- HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY  
Konzultace týkající se čistého vodíku
Evropská komise vypsala konzultaci týkající se čistého vodíku (program Horizont Evropa). Cílem iniciativy je pomoci vytvořit v Evropě silné, inovativní a konkurenceschopné odvětví čistého vodíku, které bude schopné plně podpořit a umožnit transformaci energetiky, jak je uvedeno ve sdělení Komise "Čistá planeta pro všechny".
4.9.2019 Centrum technologických informací a vzdělávání – CTIV při Ústavu strojírenské technologie – ÚST, Fakulty strojní ČVUT v Praze a Centrum pro povrchové úpravy  
ODBORNÝ SEMINÁŘ - PŘIPRAVTE SE NA TOPNOU SEZÓNU
Záměrem této akce je seznámit technickou veřejnost s bezpečnými, šetrnými a rychlými způsoby čištění otopných zařízení pro centrální vytápění sídlišť, ale i lokálních topných systémů budov a rodinných domů. Smyslem semináře je naplnit motto této akce: „Nejlevnější energií je ta ušetřená.“
22.9.2011 Břetislav Janovský, Jaroslav Švihovský, Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická, Ústav energetických materiálů, Studentská 95, 532 10 Pardubice, bretislav.janovsky@upce.cz,  přednáška TLAK 2011
BLEVE - výbuch expandujících par vroucí kapaliny
V dnešní době si moderní společnost nelze představit bez produktů chemického průmyslu. Ten s sebou však přináší řadu zdrojů rizika, ohrožujících okolí svými nebezpečnými vlastnostmi, jako je například hořlavost, toxicita apod. Tyto nebezpečné vlastnosti jsou poznané a společností akceptované.
14.9.2011 Ing. Jaroslav Červený, Doc. Ing. Viktor Kreibich, CSc., ČVUT v Praze, FS, Ústav strojírenské technologie,  přednáška TLAK 2011
Koroze v potrubních systémech
Předmětem příspěvku je problematika korozního poškození potrubních systémů a způsob vyhodnocení korozních úbytků pomocí modelového laboratorního zařízení.
28.6.2011 Petr Matěják  
Technické pomůcky při revizích tlakových zařízení
Žijeme v 21.století, myslím že přišel čas na změnu. Přijít na revize s papírem a tužkou patřilo do století páry. V článku naleznete pár nejzákladnějších pomůcek revizního technika kotlů a tlakových nádob. Vybral jsem vyzkoušené, ověřené praxí, s nejlepším poměrem cena/výkon.
15.9.2010 www.bozpinfo.cz
Směrnice v EU k životnímu prostředí - Nebezpečné látky, průmyslová rizika
Nebezpečné látky a přípravky, znečiš'tování odpady z průmyslu, seznam chemických látek, zásady posuzování rizik pro člověka, kontrola nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek, uvolňování geneticky modifikovaných organismů, dovoz nebezpečných chemických látek, přeprava nebezpečných věcí.
5.7.2010 www.idnes.cz
Pivovod O2 areny dokáže za čtvrt hodiny „opít“ pivem malé město
Kilometry potrubí, téměř dvě stě výčepů a pivo za čtyři vteřiny. V žádné jiné sportovní hale světa nenajdete propracovanější systém distribuce piva.
2.11.2009 Sládková Jarmila,  Verlag Dashöfer , http://www.bozpinfo.cz
Nová klasifikace nebezpečných látek a směsí
Jak postupovat v průběhu přechodného období a jak po jeho skončení?
20.10.2009 Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.,  BOZPINFO
Práce v prachu
Pracuji jako obsluha stroje, který lisuje strukturu na látku. Při této výrobě se z látky oddělují jemné prachové části, které se usazují všude kolem. Za den se usadí cca 2-3 mm prachu, ale teď, kdy jsme začali pracovat na tři směny, je to ještě horší. Vysávání probíhá min. dvakrát týdně. Kdo stanoví, že množství prachu při této výrobě překračuje normy? Mohu požadovat příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí?
5.10.2009 Ing. Kamil Stárek, Ing. Rostislav Malý, Ing. Pavel Juriga,  Sborník příspěvků z mezinárodní konference DNY SPALOVÁNÍ
Využití plazmové technologie při zapalování a stabilizaci práškových hořáků
Cílem příspěvku je seznámit odbornou veřejnost o možnostech a dosavadních zkušenostech s vývojem a realizací plazmové technologie koncipované pro roztápění a stabilizaci uhelných energobloklů s práškovým granulačním, resp. výtavným ohništěm. Můžeme říci, že po období kdy se využití této technologie jevilo jako nezajímavé, nastává v současné době reforem energetického sektoru prostor, kdy může tato technologie přinést řešení a odstranění určitých problémů souvisejících s roztápěním a stabilizací pomocí klasických ušlechtilých paliv (zemní plyn, mazut). Užití těchto klasických paliv s sebou přináší určité negativní aspekty mezi které patří například vysoká cena, zvýšené produkce emisí NOx, S02 a VOS a v neposlední řadě zvýšená bezpečnostní rizika při manipulaci a provozu. Tyto uvedené problémy lze za určitých podmínek eliminovat užitím plazmového systému.
30.9.2009 topenářství instalace 2/2009 str.44
Hnědé uhlí je stále ve hře
Kezměnám palivové základny v dlouhodobém horizontu dojde, ale podnikatelé nemohou čekat, musí se rozhodnout hned. Desítky se jich Ioni rozhodli investovat do hnědouhlených automatických kotlů. Jedna z kotelen vybavených automaticky pracujícími kotli na spalování tříděného hněděho uhlí ořech 2 se nachází kousek za západní hranicí Prahy v obci Kněževes. Již nevyhovující hnědouhelné kotle Slatina bylyvloni v listopadu nahrazeny dvěma novými kotli Ekoefekt, každý po 600 kW.O tom, jak vypadá provoz současné hnědouhelné kotelny a jaká strategie pro její návrh je vhodná, hovoří Ing. Vrba za společnost Ekoefekt a.s.
2.6.2009 Sládková Jarmila,  Verlag Dashöfer
Nová klasifikace nebezpečných látek a směsí
20. ledna 2009 vstoupilo v platnost nařízení GHS. Toto nařízení zavádí Globální harmonizovaný systém klasifikace, balení a označování nebezpečných látek a směsí (GHS) v návaznosti na nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH). Jak postupovat v průběhu přechodného období a jak po jeho skončení?
26.8.2008 J. Lukavský, ČVUT v Praze, fakulta strojní, Ústav procesní a zpracovatelské techniky  
Přírubové spoje – dosažení požadované těsnosti
Potrubní a aparátové přírubové spoje definované jako plošné spoje (zákon 86/2002 Sb -přepracovává se - v ČR, TA-Luft v Německu, CAAA v USA) - k nimž patří ještě armatury, čerpadla a kompresory, jsou sledovány jako zdroje emisí. Ty by zejména u vybraných anorganických a organických látek od r. 2002 neměly překročit předepsané hodnoty. Povolené emise – jinými slovy množství netěsností – jsou tím definovány.
4 příspěvky, poslední 22.09.2009 14:00
21.8.2008 Jiří Vodrážka - Ing. Miloš Bajgar,  Topenářství instalace 3/2008
Kvalita teplé vody a zanášení potrubí, filtrů a ohříváků
Časopis Topenářství- instalace je stálicí v oboru. Každý měsíc zde naleznete velké množství informací, které lze aplikovat v oboru tlakových zařízení. V poslední době nás zaujal článek, který se zabývá problémy při provozování systémů zásobování teplou vodu, a to z hlediska jejich zanášení kaly a inkrusty z produktů koroze a z tvrdosti vody. O některých způsobech úpravy vody, které jsou řešením, přináší informa­ce i hodnocení, opírající se o vlastní zkušenosti autorů. Tyto informace mohou sloužit odborné veřejnosti jako podklad při rozhodování o způsobu ochrany systémů zásobování teplou vodou proti korozi a inkrustům.
5.5.2008 Petr Matěják,  OIP HK
Nařízení Evropského parlamentu o chemických látkách
Nařízení ukládá celou řadu povinností výrobcům, dovozcům a uživatelům chemických látek, přípravků a předmětů.Pravidla pro zpracování a poskytování bezpečnostních listů a dalších informací se používají od 1. 6. 2007, většinu dalších povinností bude třeba plnit od 1. 6. 2008.
23.7.2007 Ing. Cieslar Stanislav,  http://www.konstrukce.cz
Azbest – dříve dobrý sluha, nyní špatný pán
Všichni asi známe výrobky Eternit, Beronit, netkané textilie Netas, vlnitou střešní krytinu, nástřikové hmoty Pyrotherm, interiérové velkoplošné desky Dupronit a Ezalit nebo exteriérové a podstřešní desky Dekalit, Lignát, Cembalit, Cemboplat, Unicel… Co mají tyto výrobky společného? Obsahují azbest.
1 příspěvek, 19.06.2011 05:04
4.7.2007 Prof. Ing. Pavel Kolat, DrSc.  
Plazmové najížděcí systémy v energetice
V tepelných elektrárnách a teplárnách se pro najíždění práškových kotlů a pro stabilizaci hoření používá zemní plyn nebo mazut. Cena mazutu je dnes již 100 až 150 USD/t a v některých státech překračuje i 200 USD/t. Cena zemního plynu je ještě vyšší. Ve světové energetice se spotřebuje více než 50 mil. t mazutu za rok. Stále nižší kvalita energetického uhlí vyžaduje další zvyšování spotřeby přídavných paliv, což podporuje růst ceny mazutu. Jednou z cest ke snížení spotřeby přídavných paliv je zavádění plazmových systémů v energetice.
11.6.2007
Jeden ústav, třikrát bezpečnost
V České republice existuje pouze jediné zařízení, které se zabývá komplexní ochranou proti nebezpečným účinkům jaderných, chemických a biologických látek na člověka a prostředí (NBC). Je jím Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany, v.v.i. (dále jen "SÚJCHBO" nebo "ústav"), který se nachází v Kamenné u Příbrami. Jaké je jeho poslání, na to jsme se zeptali ředitele MUDr. Stanislava Brádky.
6.6.2007 http://www.bozpinfo.cz
Bezpečnostní listy: o chemii v češtině
Nedílnou součástí dodávky jakýchkoliv nebezpečných chemických látek by měl být bezpečnostní list. Jeho vypracování má striktní pravidla daná zákony a vyhláškami. Pohled na český trh však ukazuje, že ne vždy je všechno tak jednoznačné.
15.5.2007 Otáhal Vlastimil - Alstom Power, s.r.o.,  
CHEMICKÉ ČIŠTĚNÍ PROVOZOVANÝCH KOTLŮ
Chemické čištění nově uváděných i provozovaných kotlů má stále velký význam pro spolehlivý a ekonomický provoz jak elektrárenských, tak průmyslových kotlů. Pomocí této metody se odstraňují jak nánosy, které vznikly v předprovozním období v průběhu výroby, skladování, montáže a najíždění zařízení, tak i nánosy, které vznikly v průběhu provozování kotle. Zatímco předprovozní čištění má za účel odstranění zejména okují a atmosféricky vzniklých oxidů během skladování a montáže, čištění provozovaných kotlů má za úkol odstranit korozní produkty vzniklé za provozu a rovněž tak nečistoty, které se dostaly do kotle spolu s napájecí vodou. Dnešní přednáška je zaměřena chemické čištění provozovaných kotlů, proto čištění zařízení v předprovozním období bude věnována jen okrajová pozornost.
1 příspěvek, 27.11.2008 22:23
starší články >>>
Podmínky užívání portálu TLAKinfo.
Připomínky, náměty a dotazy - redakce portálu.
© Copyright TLAKinfo 2005-2024, všechna práva vyhrazena.