Krátké zprávy
  • 29.1.2009
    Vážení kolegové, před nedávnem jsem převzal oddělení chemie Národního technického muzea, v jehož sbírkách bylo také několik analyzátorů kouřových plynů, které se používaly při měřeních na kotelních zařízeních. Jak je všeobecně známo, sbírky muzea byly v roce 2002 devastovány povodní, při které byly nenávratně zničeny také tyto křehké přístroje. Přes snahu mých předchůdců se dosud nepodařilo ztráty nahradit a proto se na Vás obracím s dotazem, zda někdo z Vašich spolupracovníků, revizních techniků či zástupců oborových firem neví např. o Orsatově přístroji či podobném (i mladším) zařízení, které by bylo možné získat do sbírek muzea a dokumentovat tak aplikaci chemie v oboru tepelné techniky.Děkuji za pochopení Ing. Jan Palas vedoucí odd. chemie 220 399 207
  • 15.8.2006
    Při zatápění v kotelně na uhlí utrpěl správce bytového domu popáleniny na 80% těla, následkům popálenin po převozu do nemocnice podlehl. Došlo k zahoření uhelného prachu v kotelně s následnou explozí. více >>> (TV Nova)
1.10.2012 BOZPinfo.cz
Pracovník propadl otvorem v podlaze
Firma řádně nezakryla otvor v podlaze a pracovník jiné firmy provádějící kontrolu jím propadl do nižšího patra.
28.9.2011 Na dotaz odpověděl JUDr. Pavel Kučina.,  www.bozpinfo.cz
Co dělat, když lékař zakáže nosit OOPP?
Zaměstnanec donesl potvrzení od lékaře, že mu nedoporučuje nosit uzavřenou obuv. V našem provozu, kde se často manipuluje s materiálem, mají předepsanou pracovní obuv, která je s ohledem na bezpečnost práce nutná. Jak se máme k zaměstnanci zachovat a postupovat? Mám obavy, aby z toho v letních měsících nevznikl nějaký nebezpečný precedenc.
22.9.2011 Břetislav Janovský, Jaroslav Švihovský, Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická, Ústav energetických materiálů, Studentská 95, 532 10 Pardubice, bretislav.janovsky@upce.cz,  přednáška TLAK 2011
BLEVE - výbuch expandujících par vroucí kapaliny
V dnešní době si moderní společnost nelze představit bez produktů chemického průmyslu. Ten s sebou však přináší řadu zdrojů rizika, ohrožujících okolí svými nebezpečnými vlastnostmi, jako je například hořlavost, toxicita apod. Tyto nebezpečné vlastnosti jsou poznané a společností akceptované.
20.9.2011 Blažková Ivana,  BOZPinfo.cz
Odborná způsobilost pracovníků v elektrotechnice a některé související předpisy
V České republice dosud platí vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb., která stanoví stupně odborné způsobilosti pracovníků, kteří se zabývají obsluhou elektrických zařízení nebo prací na nich, řízením činnosti, nebo projektováním těchto zařízení. Článek zmiňuje i další předpisy týkající se odborné způsobilosti v elektrotechnice.
1 příspěvek, 04.10.2011 09:32
10.8.2011 KOMINICKÝ VĚSTNÍK č.12
Stát zaplatil obhajobu muži, který nerespektoval vyhlášku o čištění komínů a způsobil tím smrt
Novinář Patrik Biskup se v deníku Právo opakovaně věnoval tragickému příběhu s absurdní pointou - člověk, který nerespektoval vyhlášku o čištění komínů a způsobil tím smrt, ještě dostane peníze. Zajímavý případ stojí za naši pozornost.
29.6.2011 ŠKRÉTA KAREL,  BOZPinfo.cz
Jsou boty bez ocelové špice bezpečnostní obuví?
Zákoník práce a další předpisy stanovují, že zaměstnavatel musí poskytovat OOPP podle svého seznamu, který zpracuje na základě analýzy rizik na příslušném pracovišti. Pokud z této analýzy vyplyne potřeba chránit nohy, musí zaměstnavatel poskytnout obuv, která má příslušné ochranné vlastnosti.
28.6.2011 Petr Matěják  
Technické pomůcky při revizích tlakových zařízení
Žijeme v 21.století, myslím že přišel čas na změnu. Přijít na revize s papírem a tužkou patřilo do století páry. V článku naleznete pár nejzákladnějších pomůcek revizního technika kotlů a tlakových nádob. Vybral jsem vyzkoušené, ověřené praxí, s nejlepším poměrem cena/výkon.
31.1.2011 Dandová Eva,  www.bozpinfo.cz
Hlášení pracovního úrazu
Kdy a komu je nutné nahlásit pracovní úraz dle nařízení vlády 201/2010 Sb.
5.10.2010 Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.,  www.bozpinfo.cz
Zkouška na alkohol podle NV 201/2010 Sb.
V nařízení vlády 201/2010 Sb. o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, ve Vzoru záznamu o úrazu v části D 8 je dotaz na zjištění přítomnosti alkoholu nebo jiných návykových látek. Znamená to, že při každém úrazu bude muset být provedena zkouška na přítomnost alkoholu nebo jiných návykových látek? A jak tato zkouška bude probíhat v praxi u zaměstnanců, kteří jsou vysláni k jinému zaměstnavateli? U něho určitě nebude splněna podmínka, aby mohl tuto výzvu ke kontrole vydat (těžko bude jiný zaměstnavatel písemně určeným vedoucím zaměstnancem zaměstnance).
1 příspěvek, 19.10.2010 08:43
23.6.2010 Dandová Eva,  www.bozpinfo.cz
Pozor - od 1.1.2011 nová evidence úrazů!
V pátek 18. června 2010 bylo v částce 67 Sbírky zákonů publikováno nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu. Jedná se právní předpis pro oblast BOZP zásadního významu a proto se také s ním na stránkách našeho webu seznámíme co nejpodrobněji.
26.1.2010 Dotaz byl publikován v časopisu REVUE sondy č. 11/2009
Postih za neúčast na školení o bezpečnosti práce
Může zaměstnavatel postihnout zaměstnance za to, že se nezúčastní školení o bezpečnosti práce? Tato školení u nás občas probíhají, někteří zaměstnanci na ně nechodí a zaměstnavatel teď oznámil, že to bude považovat za porušení pracovní kázně. Může dát za takové porušení zaměstnanci výpověď?
14.1.2010 Skřehot P,  Výzkumný ústav bezpečnosti práce
Posuzování vlivu lidského činitele na bezpečnost provozu technologií
Posuzováním spolehlivosti lidského činitele v rámci provozovaných činností se v současnosti zaobírají nejvíce chemické podniky spadající pro dikci zákona č. 59/2006 Sb. o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami. Kromě tohoto zákona neexistuje jiný zákon, který by ukládal subjektům povinnost zpracovávat podobnou analýzu. Dokonce i v oblasti bezpečnosti provozu jaderných zařízení není tento požadavek stanoven. Pokud jde o citovaný zákon o prevenci závažných havárií, pak povinnost zpracovávat hodnocení vlivu lidského činitele na objekt nebo zařízení v souladu s relevantními zdroji rizik dle § 7 má tvořit součást analýzy a hodnocení rizik závažné havárie. Analýza se provádí pro normální i mimořádné provozní podmínky a požadavky na zpracování části věnované lidskému činiteli lze nalézt ve vyhlášce č. 256/2006 Sb.
20.10.2009 Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.,  BOZPINFO
Práce v prachu
Pracuji jako obsluha stroje, který lisuje strukturu na látku. Při této výrobě se z látky oddělují jemné prachové části, které se usazují všude kolem. Za den se usadí cca 2-3 mm prachu, ale teď, kdy jsme začali pracovat na tři směny, je to ještě horší. Vysávání probíhá min. dvakrát týdně. Kdo stanoví, že množství prachu při této výrobě překračuje normy? Mohu požadovat příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí?
29.9.2009 Odpověděla JUDr. Eva Dandová,  http://www.bozpinfo.cz
Zdravotní prohlídka jednou ročně nebo jednou za 12 měsíců?
Jestliže má pracovník absolvovat periodickou zdravotní prohlídku ve lhůtě 1 x za rok (např. směnový pracovník) a loňský rok se zúčastnil prohlídky např. 15.5.2008, musí mít tento pracovník provedenou prohlídku přesně do 15.5.2009 nebo si můžeme v rámci interní dokumentace stanovit rozsah pro provedení prohlídky např. termín květen 2009 nebo určit lhůtu 12 měsíců +- 1 měsíc?
15.5.2009 www.bozpinfo.cz
Kdo je pracovník s potřebnými znalostmi dle z. č. 309/2006 Sb.?
Dle § 9 odst. 3 písm. a) zákona 309/2006 Sb. : "zaměstnává-li zaměstnavatel nejvýše 25 zaměstnanců, může zajišťovat úkoly v prevenci rizik sám, má-li k tomu potřebné znalosti". Chápeme dobře pojem "potřebné znalosti", když se domníváme, že je pouze na posouzení zaměstnavatele, zda-li nějaký z jeho zaměstnanců těmito potřebnými znalostmi disponuje a svěří mu tedy činnosti v oblasti BOZP? Není tedy třeba, aby pracovník s "potřebnými znalostmi" prokazoval určitý stupeň vzdělání, absolvování speciálních kurzů, musel mít určitou praxi či jinak dokládal svou kvalifikaci?
13.5.2009 Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, www.bozpinfo.cz
Desetkrát více lidí umírá na pracovišti kvůli nebezpečným látkám než v souvislosti s úrazem
Kontakt se širokou škálou chemikálií a dalších nebezpečných látek při práci ohrožuje zdraví pracovníků v celé Evropě, přičemž jedním z rizik, která odborníky z 21 evropských zemí znepokojují nejvíce, jsou nanotechnologie.
30.9.2008 http://www.bozpinfo.cz
Hasiči radí jak se chovat při mimořádných událostech
HZS Zlínského kraje se připojil ke kampani v informování veřejnosti a k výchově ke správným zásadám chování lidí v mimořádných situacích.
16.9.2008 http://www.bozpinfo.cz
Bezpečnost strojních zařízení -posouzení rizika - předpisy
Moderním pojmem v bezpečnosti strojních zařízení je posouzení, či analýza rizik. Jedná se o proces prováděný během navrhování strojního zařízení za účelem maximálního snížení možného rizika (riziko - kombinace pravděpodobného výskytu škody a závažnosti této škody). Výsledkem je potom zvýšení bezpečnosti ve všech fázích života stroje.
27.8.2008 Skřehot Petr,  http://www.bozpinfo.cz
Kam jsme došli v ergonomii a oblasti spolehlivosti lidského činitele?
Nelze si nevšimnout, že se pojem lidský činitel stále častěji stává oblíbeným výrazovým prostředkem novinářů, zejména pak v souvislosti s nejrůznějšími mediálními kauzami. Výmluva, že důvodem toho či onoho je selhání lidského faktoru, je již oblíbeným klišé. Ono totiž ne vždy je záhodno určit jednoznačného viníka či spíše důvody, proč (většinou) k trestnému činu došlo a to bez ohledu na to, zda se jedná o dopravní nehodu, pochybení úředníka anebo korupci v politických kruzích. Jenže, toto všechno vytváří zcela mylný dojem o tom, co vlastně pojem „lidský činitel“ ve skutečnosti znamená.
14.8.2008 Dandová Eva,  http://www.bozpinfo.cz
Pracovní pohotovost je věcí dohody
Odpověď na dotaz, který se dá přenést i do našeho oboru. Pracuji v dopravní společnosti a každý druhý víkend máme pohotovost na telefonu s povinností v případě problému dostavit se do práce. Nelíbí se mi, že pohotovost máme v době od 4:00 do 24:00, nemáme služební auto, tudíž v případě problému využívám vlastní vůz (není mi to propláceno) a vlastní soukromý telefon (také není proplaceno). Zaměstnavatel mi oznámil, že po dobu pohotovosti musím být v místě bydliště a odměna za den je 80 Kč. Proti této pohotovosti protestuji a odmítám jí dále provozovat. To bylo mému zaměstnavateli oznámeno, ale ten to ignoruje. Prosím, poraďte mi, jaké mám práva a povinnosti.
starší články >>>
Podmínky užívání portálu TLAKinfo.
Připomínky, náměty a dotazy - redakce portálu.
© Copyright TLAKinfo 2005-2024, všechna práva vyhrazena.