Krátké zprávy
 • 25.3.2011
  Vážení kolegové, jménem redakce bychom Vás rádi informovali, že recenzovaný časopis Koroze a ochrana materiálu je od loňského roku plně přístupný na stránkách www.casopis-koroze.cz. Čtenářům nabízíme volné stahování všech článků vydaných od roku 1991. Přispějte jako autoři výzkumných článků nebo se podělte o zkušenosti z praxe. Věříme, že informace publikované v časopise Koroze a ochrana materiálu budou pro Vaši odbornou činnost užitečné.
 • 22.4.2006
  Společnost Quest Central Europe uvádí na trh v České republice a na Slovensku software pro návrh a výpočty tlakových nádob italské společnosti Sant' Ambrogio.

   více >>>  více >>> (Quest Central Europe, spol. s r.o.)

 • 17.10.2005
  Zde naleznete Výpočtovou pomůcku EKONOMICKÁ EFEKTIVNOST INVESTIC Finanční kalkulátor slouží jako velice jednoduchá pomůcka určená pro hodnocení ekonomické efektivnosti investic. I přes jeho jednoduchost dovede vypočítat většinu důležitých ekonomických kritérií investic, které umožní posouzení vhodnosti jejich realizace. Aby bylo možné tato vypočtená ekonomická kritéria správně užít, je nutné znát princip výpočtů a přijaté předpoklady.
10.12.2019 Výzkumný a zkušební ústav Plzeň  
Centrum žárových nástřiků v Plzni získalo cenu Podnikatelský projekt roku
Centrum žárových nástřiků, vybudované Výzkumným a zkušebním ústavem Plzeň s.r.o. (VZÚ Plzeň), bylo v pondělí 18. listopadu vyhlášeno Podnikatelským projektem roku 2019 v kategorii výzkum a vývoj pro inovace. Porota ocenila úspěšnou realizaci výstavby výzkumného centra, které díky kombinaci unikátní technologie a vynikajícího výzkumného týmu vytváří podmínky pro úspěšný převod aplikovaného výzkumu do průmyslové praxe
26.11.2019 Ing. Zdeněk Liška  
25. vydání celosvětové příručky ocelí 2019
Nové vydání obsahuje informace o 75.000 značkách ocelí od 350 oceláren a dodavatelů z 24 zemí.
15.10.2019 Asociace pracovníků tlakových zařízení.  
Imploze je opakem exploze
Pro nastupující generaci "tlakařů" připravujeme vysvětlení některých pojmů a názvosloví a neb, zpět k základům oboru. Pokusíme se stručně shrnout některé nejčastější používané názvy, a k nim podat vysvětlení a příklady.
4.9.2019 Centrum technologických informací a vzdělávání – CTIV při Ústavu strojírenské technologie – ÚST, Fakulty strojní ČVUT v Praze a Centrum pro povrchové úpravy  
ODBORNÝ SEMINÁŘ - PŘIPRAVTE SE NA TOPNOU SEZÓNU
Záměrem této akce je seznámit technickou veřejnost s bezpečnými, šetrnými a rychlými způsoby čištění otopných zařízení pro centrální vytápění sídlišť, ale i lokálních topných systémů budov a rodinných domů. Smyslem semináře je naplnit motto této akce: „Nejlevnější energií je ta ušetřená.“
12.12.2011 František Dolák, d.t., TESYDO, s.r.o.  
DOKUMENTACE KONSTRUKCÍ, ZÁSOBNÍKŮ A NÁDRŽÍ PODLE EUROKÓDŮ
Od dubna 2010 jsou národní normy stavebních výrobků nahrazeny Eurokódy. Pro dokončení výrobků, které byly navrženy podle národních norem, platí přechodné období (1 rok).
2 příspěvky, poslední 14.12.2011 07:32
21.11.2011 Václav Pekař, Tractebel Engineering a.s. Pardubice, vaclav.pekar@gdfsuez.com  
Určení zkušebního tlaku pro plastová průmyslová potrubí
Potrubí je zařízení skládající se převážně z trubek, obvykle kruhového průřezu, které slouží k dopravě plynů, par, kapalin, pevných sypkých látek a směsí těchto látek (souhrnně tekutin). Plasty jsou chemicky velmi odolné materiály, které zároveň zachovávají potřebnou čistotu media. Potrubí z plastů má též malé tlakové ztráty při průtoku tekutiny. Tlak na použití plastových potrubí je veliký a po vyřešení určitých problémů, je čeká velké rozšíření. Jedním z těchto problémů je určení zkušebního tlaku.
15.11.2011 Ing. Jiří Barták, CSc. - ŠKOLA WELDING s.r.o.,  Sborník technické konference - Hrotovice 2011
PŘIVAŘOVÁNÍ NÁTRUBKŮ NA KULOVÁ VÍKA TLAKOVÝCH NÁDOB
NA kazdoročním školení pořádane fy. TESYDO se probírá celé spektrum přednášek k výrobě strojních zařízení. Na ukázku uvádíme zajímavou přednášku - Rozbor svarových úkosů nátrubků přivařovaných na kulová víka tlakové nádoby. Kriteria konstrukci svarových úkosů, zaručující malé úhlové deformace nátrubků při přivařování. Některá konstrukční řešení splňující základní kriteria tvorby svarového úkosu.
14.11.2011 Ing. Milan Babinský, CSc,  Sborník technické konference - Hrotovice 2011
TLAKOVÉ ZKOUŠKY TLAKOVÝCH ZAŘÍZENÍ
Příspěvek obsahuje přehled problematiky tlakových zkoušek tlakových zařízení. Zabývá se celkovou koncepcí tlakové zkoušky a to jak z hlediska výpočtu hodnoty zkušebního přetlaku, tak i návaznosti na dodržení předepsané bezpečnosti při provádění tlakové zkoušky. V návaznosti na tuto metodiku se dále uvádí i přehled vývoje jednotlivých přístupů k provádění tlakových zkoušek. Srovnává se přístup podle PED s vývojem za posledních 30 let.
7.10.2011 Jaroslav Purmenský, Prof. Ing. DrSc., jaroslav.purmensky@seznam.cz,  Sborník technické konference - Hrotovice 2011
TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ VYBRANÝCH KOTLOVÝCH OCELÍ
VOLBA OCHLAZOVACÍ RYCHLOSTI PŘI TZ REÁLNÝCH VÝROBKŮ.
6.10.2011 Ing. Václav Kacetl, TESYDO, s.r.o.,  Sborník technické konference - Hrotovice 2011
TLAKOVÉ ZKOUŠKY VÝROBKŮ A ZAŘÍZENÍ ZATĚŽOVANÝCH TLAKEM
Text se zabývá zkoušením výrobků a zařízení vnitřním přetlakem ve výrobě, po jejím ukončení a následně pak v dalším provozu. V oblastech, kde na sebe jednotlivé fáze existence výrobků nebo zařízení navazují (před uvedením na trh, po jeho uvedení) působí různé předpisů a proto se objevuje i řada nejasností. Jelikož k výkladu zákonů a předpisů je oprávněn pouze soud, jsou následující části pouze osobním příspěvkem autora k uvedené problematice.
1 příspěvek, 17.10.2011 09:43
22.9.2011 Břetislav Janovský, Jaroslav Švihovský, Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická, Ústav energetických materiálů, Studentská 95, 532 10 Pardubice, bretislav.janovsky@upce.cz,  přednáška TLAK 2011
BLEVE - výbuch expandujících par vroucí kapaliny
V dnešní době si moderní společnost nelze představit bez produktů chemického průmyslu. Ten s sebou však přináší řadu zdrojů rizika, ohrožujících okolí svými nebezpečnými vlastnostmi, jako je například hořlavost, toxicita apod. Tyto nebezpečné vlastnosti jsou poznané a společností akceptované.
15.9.2011
WIS®© WELDING INFORMATION SYSTEM
Monitorovací systém svařování vychází z požadavku normy řady ČSN EN ISO 3834. V této je stanoven požadavek na monitorování tohoto zvláštního technologického procesu za účelem ukládání dat, tj. parametrů svařování, které ovlivňují kvalitu provádění tohoto procesu ve výrobních i montážních podmínkách.
14.9.2011 Ing. Jaroslav Červený, Doc. Ing. Viktor Kreibich, CSc., ČVUT v Praze, FS, Ústav strojírenské technologie,  přednáška TLAK 2011
Koroze v potrubních systémech
Předmětem příspěvku je problematika korozního poškození potrubních systémů a způsob vyhodnocení korozních úbytků pomocí modelového laboratorního zařízení.
25.8.2011 Ing. Milan Babinský, CSc.,  přednáška TLAK 2011
Dimenzování tlakových zařízení podle mezních stavů
Příspěvek obsahuje přehled metod pro posuzování „pevnosti“ a životnosti tlakových nádob, na kterých jsou založeny výpočtové metody evropských norem pro dimenzování tlakových nádob EN 13445, průmyslových potrubí EN 13480, kotlů vodotrubných EN 12952 i válcových EN 12953 a další evropské normy harmonizované k evropské směrnici 97/23/EC (PED – Pressure Equipment Directive) a i naše česká norma pro tlakové nádoby stabilní ČSN 69 0010. Jako základ pro tento výklad použijeme nové vydání normy pro netopené tlakové nádoby EN 13445:2009, včetně další nové edice z roku 2010 (EN 13445:2009, Issue 2010) a její českou verzi ČSN EN 13445:2010.
22.3.2011 Pramen: Ing. Jaroslav Červený, Ing. Jan Kudláček, Ph.D.,  
KOROZNÍ NAPADENÍ POTRUBNÍCH SYSTÉMŮ
Předmětem příspěvku je vyhodnocení stavu korozního poškození potrubních systémů přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně a návrh technologie oprav. Na základě místního šetření na vybraných místech potrubních systémů bylo zjištěno, že po 12 letech provozu došlo ke značnému koroznímu poškození vnitřních povrchů jednotlivých potrubí.
14.6.2010 J.Lukavský, ČVUT v Praze, fakulta strojní, Ústav procesní a zpracovatelské techniky  
Jak docílit dlouhodobé a spolehlivé utěsnění přírubových spojů měkkými těsnicími materiály ?
Nedostatečné znalosti o nových měkkých těsnicích materiálech, jejich vlastnostech v různých zatěžovacích stavech, užití nevhodných nástrojů pro montáž, příp. vnášení „lidského faktoru“ do jednotlivých montážních prací jsou příčinou mnohých selhání přírubových spojů již při tlakových nebo těsnostních zkouškách aparátů nebo potrubí. Nové těsnicí materiály a náhledy na dimenzování tlakových zařízení vyžadují proto nové postupy již v projekční, konstrukční a výrobní činnosti, především ale v údržbě a montáži těchto spojů. Dlouhodobé zkušenosti s experimenty a výpočty v ČR nám umožňují ve spolupráci s firmou Techseal Praha uskutečnit kvalitní proškolení jak montážního personálu podle nové ČSN EN 1594-1, tak i vedoucích údržeb, údržbářů, konstruktérů i revizních techniků.
23.4.2010 http://strojirensky.net
Kontroly a zkoušení při provádění konstrukcí a technických zařízení
Svařované konstrukce a technická zařízení zaujímají v současných technických prostředcích klíčové postavení. Svařované konstrukce nebo zařízení musí být navrženy a provedeny tak, aby byly s přijatelně malou pravděpodobností porušení schopny užívání k požadovanému účelu po celou předpokládanou dobu životnosti.
19.3.2010 Ing. Martinec Jiří,  http://www.konstrukce.cz
Problematika koroze a korozivzdorných materiálů
Ve svářečské praxi se velmi často setkáváme se svařováním korozivzdorných ocelí. Řada renomovaných společnosti včetně ESABu pořádá odborné semináře zaměřené na problematiku svařování korozivzdorných ocelí. Přes výše uvedené se stále setkáváme s mnoha nejasnostmi spojených právě s otázkou koroze
16.3.2010 Ing. Roman Váleček, vedoucí inspektor pobočky Ostrava, www.itiv.cz  
Bezpečnostní výstroj tlakových zařízení
NV 26/2003 Sb. v pl. znění uvádí: „Jestliže by za rozumně předvídatelných podmínek výplývajících z analýzy rizik mohlo dojít k překročení dovolených mezí, musí být tlakové zařízení vybaveno vhodným ochranným zařízením nebo musí být učiněna opatření pro jeho instalaci, pokud se nepředpokládá ochrana jiným ochranným zařízením v rámci sestavy.
29.1.2010 Jan Červený  
Analýza nebezpečí z důvodu tlaku jako součást dokumentace tlakových zařízení.

Analýza nebezpečí je jednou z povinností výrobce tlakových zařízení. Výrobce je tedy povinen navrhovat a vyrábět tlaková zařízení se zřetelem k této analýze. Tento požadavek je součástí základních požadavků pro prokázání shody tlakových zařízení s požadavky směrnice 97/23/ES a je stanoven v příloze I, odstavci 3 kapitoly „Úvodní požadavky“ směrnice 97/23/ES. Aby bylo vůbec možné k analýze nebezpečí navrhovaných tlakových zařízení přistoupit, je nutné znát zejména následující údaje:
1 příspěvek, 22.02.2011 21:03

starší články >>>
Podmínky užívání portálu TLAKinfo.
Připomínky, náměty a dotazy - redakce portálu.
© Copyright TLAKinfo 2005-2024, všechna práva vyhrazena.