26.11.2021 Seminář- Hradec Králové  
Sborník přednášek jednodenního školení ATZ

Připravované změny legislativních předpisů a stanoviska vydávaná TIČR v oboru tlakových zařízení

Ing. Roman Řezáč, Technická inspekce České republiky

Poznatky z kontrolní činnosti, vybraná ustanovení z právních předpisů k zajištění bezpečnosti práce při provozu tlakových zařízení a jejich uplatňování v praxi.

Ing. Ladislav Jirousek, OIP Hradec Králové

„ VÝROBA A UVÁDĚNÍ TLAKOVÝCH ZAŘÍZENÍ DO PROVOZU

„ SESTAVY TLAKOVÝCH ZAŘÍZENÍ

„ Bezpečnostní výstroj tlakových zařízení

Petr Matěják, PLANTinspekta s.r.o.

4.9.2019 Centrum technologických informací a vzdělávání – CTIV při Ústavu strojírenské technologie – ÚST, Fakulty strojní ČVUT v Praze a Centrum pro povrchové úpravy  
ODBORNÝ SEMINÁŘ - PŘIPRAVTE SE NA TOPNOU SEZÓNU
Záměrem této akce je seznámit technickou veřejnost s bezpečnými, šetrnými a rychlými způsoby čištění otopných zařízení pro centrální vytápění sídlišť, ale i lokálních topných systémů budov a rodinných domů. Smyslem semináře je naplnit motto této akce: „Nejlevnější energií je ta ušetřená.“
7.4.2013 Petr Matěják -ATZ  
Na co budou zaměřeny kontroly OIP v roce 2013 v oblasti tlakových zařízení?
Každoroční kontroly inspektorů budou zaměřeny zejmena na bezpečnost práce při provozu plynových a tlakových zařízení se zaměřením na provoz nízkotlakých plynových kotelen, spotřebičů, plynových pecí a výměníkových stanic včetně tlakových nádob. Podrobnosti naleznete v tomto příspěvku.
22.9.2011 Břetislav Janovský, Jaroslav Švihovský, Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická, Ústav energetických materiálů, Studentská 95, 532 10 Pardubice, bretislav.janovsky@upce.cz,  přednáška TLAK 2011
BLEVE - výbuch expandujících par vroucí kapaliny
V dnešní době si moderní společnost nelze představit bez produktů chemického průmyslu. Ten s sebou však přináší řadu zdrojů rizika, ohrožujících okolí svými nebezpečnými vlastnostmi, jako je například hořlavost, toxicita apod. Tyto nebezpečné vlastnosti jsou poznané a společností akceptované.
28.6.2011 Petr Matěják  
Technické pomůcky při revizích tlakových zařízení
Žijeme v 21.století, myslím že přišel čas na změnu. Přijít na revize s papírem a tužkou patřilo do století páry. V článku naleznete pár nejzákladnějších pomůcek revizního technika kotlů a tlakových nádob. Vybral jsem vyzkoušené, ověřené praxí, s nejlepším poměrem cena/výkon.
14.6.2010 J.Lukavský, ČVUT v Praze, fakulta strojní, Ústav procesní a zpracovatelské techniky  
Jak docílit dlouhodobé a spolehlivé utěsnění přírubových spojů měkkými těsnicími materiály ?
Nedostatečné znalosti o nových měkkých těsnicích materiálech, jejich vlastnostech v různých zatěžovacích stavech, užití nevhodných nástrojů pro montáž, příp. vnášení „lidského faktoru“ do jednotlivých montážních prací jsou příčinou mnohých selhání přírubových spojů již při tlakových nebo těsnostních zkouškách aparátů nebo potrubí. Nové těsnicí materiály a náhledy na dimenzování tlakových zařízení vyžadují proto nové postupy již v projekční, konstrukční a výrobní činnosti, především ale v údržbě a montáži těchto spojů. Dlouhodobé zkušenosti s experimenty a výpočty v ČR nám umožňují ve spolupráci s firmou Techseal Praha uskutečnit kvalitní proškolení jak montážního personálu podle nové ČSN EN 1594-1, tak i vedoucích údržeb, údržbářů, konstruktérů i revizních techniků.
31.5.2010 Ing. Jakub Vrána, Ph.D., předseda TNK 94 Vodárenství,  www.tzb-info.cz
Požadavky evropských norem na zabezpečovací zařízení ohřívačů vody
Kam patří kombinovaná teplotní a tlaková pojistná armatura, tavná pojistka, pojistný ventil, zpětná a uzavírací armatura, termostat, tepelná pojistka? ČSN 06 0320 je v rozporu s jednotnou koncepcí zabezpečení tlakových zásobníkových ohřívačů vody proti překročení přetlaku a teploty.
19.4.2010 ALOIS MATĚJÁK - předseda Asociace pracovníků tlakových zařízení (ATZ)  
Tlaková zařízení v plynových kotelnách
Účelem přednášky je seznámit revizní techniky plynových zařízení s problematikou tlakových zařízení, která jsou přímo součásti plynových zařízení a nebo s nimi bezprostředně souvisí.
1 příspěvek, 01.05.2010 20:44
8.2.2010 Ing. Antonín Voříšek, výkonný místopředseda ATZ  
Příruční seznam dokumentů a povinností významných pro provozovatele kotlů a výměníků tepla
Povinnosti provozovatelů, kteří provozují vyhrazené technické zařízení dle jednotlivých zákonů a vyhlášek.
1 příspěvek, 09.02.2010 06:31
10.12.2009 Ing. Jakub Vrána, Ph.D. předseda TNK 94 Vodárenství  
Požadavky evropských norem na zabezpečovací zařízení ohřívačů vody
Rozpor mezi článkem 7.1 (poslední odstavec) ČSN 06 0320 a článkem 10.3.2 ČSN EN 806-2 (75 5410).Tyto normy jsou normami výrobků, byly v ČR zavedeny v březnu 2001 (vydání únor 2001) k přímému používání v anglickém jazyce, což je příčinou malého povědomí o jejich obsahu.
21.8.2008 Jiří Vodrážka - Ing. Miloš Bajgar,  Topenářství instalace 3/2008
Kvalita teplé vody a zanášení potrubí, filtrů a ohříváků
Časopis Topenářství- instalace je stálicí v oboru. Každý měsíc zde naleznete velké množství informací, které lze aplikovat v oboru tlakových zařízení. V poslední době nás zaujal článek, který se zabývá problémy při provozování systémů zásobování teplou vodu, a to z hlediska jejich zanášení kaly a inkrusty z produktů koroze a z tvrdosti vody. O některých způsobech úpravy vody, které jsou řešením, přináší informa­ce i hodnocení, opírající se o vlastní zkušenosti autorů. Tyto informace mohou sloužit odborné veřejnosti jako podklad při rozhodování o způsobu ochrany systémů zásobování teplou vodou proti korozi a inkrustům.
1.10.2007 Ing. Jiří Vařenka, Eurotherm Tábor, spol. s r.o.,  Topenářství instalce 5/2007
Problematika projektování a výstavby tepelných sítí
Projektování v energetice je samostatná disciplína, která kromě znalosti samotné problematiky výroby, rozvodu, užití tepla a elektřiny, vyžaduje i poměrně detailní znalosti z navazujících oborů, tj. chemie v energetice, ekologických souvislostí, měření a regulace tepla a elektřiny, tepelně technických vlastností stavebních materiálů a izolací, a rychle se měnící související legislativy. V našich podmínkách je tato práce podceňována a často dokumentace končí na projektu ke stavebnímu povolení. Článek se nemůže pro šíři tématu zabývat jednotlivými okruhy problémů podrobně, a proto slouží pouze jako souhrn možných námětů.
1 příspěvek, 03.10.2007 05:25
11.8.2007 Ing. Vladimír Jirout, Alois Matěják a Ing. Vladimír Valenta  
Návod pro provoz, obsluhu a užívání tepelných soustav
Kdo je podle normy ČSN EN 12170 povinen zajistit návod pro provoz, obsluhu a užívání tepelných soustav? Je to projektant, provozovatel nebo montážní firma? Návod zpracovává osoba se zvláštní kvalifikací nebo specializací bezpečnostní technik, revizní technik apod.?
2 příspěvky, poslední 17.02.2011 10:04
10.6.2007 Petr Matěják  
VÝBUCH AKUMULÁTORU PÁRY
Výbuch v prádelně v Nejdku na Karlovarsku zabil jednu ženu a druhou těžce zranil. Příčinou neštěstí byl výbuch tlakové nádoby na páru a následná destrukce objektu.V prádelně za normálního provozu pracovalo jedenáct zaměstnanců ve dvou směnách.
12.2.2007 Ing. Jiří Buchta, CSc.,  http://www.bozpinfo.cz
Organizace jsou nuceny k pravidelným revizím plynových zařízení legislativou.
Na stránkách www.bozpinfo.cz zveřejnili článek odborníků z Českého sdružení pro technická zařízení. S tímto článkem plně souhlasíme. Rádi bychom doplnili, že to samé se týká tlakových zařízení např. expanzních nádob, výměníků, kotelen atd. Jestliže má někdo sídlo v rodinném domku nebo dokonce v bytě panelákového domu, slouží objekt k podnikání a musí na něm provádět revize a zkoušky vyhrazeného technického zařízení.
1 příspěvek, 08.06.2015 22:17
20.11.2006 Ing. Antonín Voříšek  
Výbuch elektrického akumulačního ohříváku vody
Díky pamětníkům se vynořují další a další příběhy havarií tlakových zařízení. Tento příběh lze přirovnat nejen výbuchu ohřívače v hotelu Oharka (6 mrtvých), ale i záměně jednotek tlaku, která byla příčinou nedávného smrtelného úrazu při plnění expanzomatu.
7.11.2006
VI. Mezinárodní konference "TZ Praha 2006"
Polský svaz sanity, topení, plynu a klimatizace Maďarský svaz instalatérů Cech vytápění a tepelné techniky Slovenské republiky Svaz podnikatelů v oboru technických zařízení ČR o.s. Vás zvou na VI. Mezinárodní konferenci "TZ Praha 2006" ( Nové trendy EU v energetice budov) pořádanou u příležitosti 13. ročníku Mezinárodního odborného veletrhu AQUA – THERM 2006 ve dnech 19. a 20. listopadu 2006 v Konferenčním centru IH Parkhotelu Praha, Praha 7, Veletržní 20 pod záštitou Hospodářské komory ČR a ve spolupráci s InMP HK ČR.
30.10.2006 Ing. Dr. Vladimír Kudělka, TDS Brno - SMS, s.r.o.,  přednáška TLAK 2006
Technická bezpečnost výrobků (konstrukcí, technických zařízení)
Bezpečným výrobkem je výrobek, který za běžných nebo rozumně předvídatelných podmínek užití (provozu) nepředstavuje po dobu stanovené nebo obvyklé použitelnosti (životnosti) žádné nebezpečí. Dále jeho užití (provoz) představuje vzhledem k bezpečnosti a zdraví osob (nacházejících se v bezpečné blízkosti) pouze minimální nebezpečí při správném užívání (provozování) výrobku,
25.10.2006 Ing. Jaromír Myslík, ŠKODA ENERGO s.r.o.  
ČSN EN 13445 a ČSN 764 a její zavádění do praxe
Rozdíly oproti stávající ČSN 690010. Použitelnost při výrobě - s ohledem na postupy posuzování shody zpracovávání analýzy rizik, konečné posouzení a průvodní dokumentace předávaná s výrobkem.
2 příspěvky, poslední 17.07.2018 17:38
23.10.2006 Ing. Evžen Duša - Asociace pracovníků tlakových zařízení  
Tlakové nádoby - Výstroj a bezpečnostní systémy - ČSN EN 764-7
Výrobky, které představují zvýšenou míru ohrožení oprávněného zájmu a u kterých proto musí být posouzena shoda jejich vlastností s požadavky technických předpisů, jsou označovány jako stanovené ( § 12 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky,ve znění pozdějších předpisů).
starší články >>>
Podmínky užívání portálu TLAKinfo.
Připomínky, náměty a dotazy - redakce portálu.
© Copyright TLAKinfo 2005-2024, všechna práva vyhrazena.