Krátké zprávy
  • 5.1.2010
    Návrh novely zákona o ochraně ovzduší počítá s kontrolou kotlů v rodinných domech.Pokud by majitel kotle odmítl vpustit do domu úředníka Česká inspekce životního prostředí za účelem kontroly, musel by se prokázat protokolem o stavu užívaného kotle. Pokud by tak neučinil, okamžitě by mu byl stanoven poplatek ve stejné výši, jako kdyby kotel přísnějším normám nevyhovoval.  více >>>
  • 29.1.2009
    Vážení kolegové, před nedávnem jsem převzal oddělení chemie Národního technického muzea, v jehož sbírkách bylo také několik analyzátorů kouřových plynů, které se používaly při měřeních na kotelních zařízeních. Jak je všeobecně známo, sbírky muzea byly v roce 2002 devastovány povodní, při které byly nenávratně zničeny také tyto křehké přístroje. Přes snahu mých předchůdců se dosud nepodařilo ztráty nahradit a proto se na Vás obracím s dotazem, zda někdo z Vašich spolupracovníků, revizních techniků či zástupců oborových firem neví např. o Orsatově přístroji či podobném (i mladším) zařízení, které by bylo možné získat do sbírek muzea a dokumentovat tak aplikaci chemie v oboru tepelné techniky.Děkuji za pochopení Ing. Jan Palas vedoucí odd. chemie 220 399 207
20.8.2012 CTI - INFO 3/10
Prováděni měřeni účinnosti kotlů
Otázky na toto téma pokládal Vladimír Valenta, odpovídal Ing. Jaroslav Marousek.
2.4.2012 http://hobby.idnes.cz
Stát nařizuje revize kotlů, souseda topícího odpadky ale asi nedožene
Revize kotlů se budou povinně provádět od roku 2016 a budou je muset absolvovat i majitelé kotlů splňujících předepsané emise. Na druhou stranu přiznává ministerstvo životního prostředí, že bojovat s lidmi, kteří pálí v kotli odpadky, je velmi obtížné. Papíry mohou mít v pořádku. Ale ke kotli nikoho nemusí pustit.
1 příspěvek, 02.03.2016 20:39
29.11.2011 Ing. Petr Kebrdle - předseda ČSTZ,  Agent ČSTZ -
Revize spalinových cest u spotřebičů kategorie C - nutnost nebo...?
V měsíci říjnu jsme informovali širokou odbornou veřejnost o návrhu ČSTZ na změnu normy ČSN 73 4201, jejímž cílem je zabránit pokračování naprosto nevyhovující praxe, kdy se u spotřebičů kategorie C (např. turbokotle) vyžadují duplicitně revize a kontroly spalinových cest, které naprosto neoprávněně zvyšují náklady na vytápění a přitom žádným způsobem nepřispívají ke zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti těchto zařízení.
10.8.2011 KOMINICKÝ VĚSTNÍK č.12
Stát zaplatil obhajobu muži, který nerespektoval vyhlášku o čištění komínů a způsobil tím smrt
Novinář Patrik Biskup se v deníku Právo opakovaně věnoval tragickému příběhu s absurdní pointou - člověk, který nerespektoval vyhlášku o čištění komínů a způsobil tím smrt, ještě dostane peníze. Zajímavý případ stojí za naši pozornost.
28.6.2011 Petr Matěják  
Technické pomůcky při revizích tlakových zařízení
Žijeme v 21.století, myslím že přišel čas na změnu. Přijít na revize s papírem a tužkou patřilo do století páry. V článku naleznete pár nejzákladnějších pomůcek revizního technika kotlů a tlakových nádob. Vybral jsem vyzkoušené, ověřené praxí, s nejlepším poměrem cena/výkon.
1.2.2011 HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY  
Potenciál snižování emisí znečišťujících látek v České republice k roku 2020
Připomínky k materiálu Ministerstva životního prostředí ČR.
17.11.2010 ČSTZ
Školení - Nové předpisy pro oblast odvodů spalin od spotřebičů paliv
Dnem 1. listopadu 2010 nabyla účinnosti nová ČSN 73 4201 „Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv", která nahrazuje normu se stejným třídicím znakem a názvem z ledna 2008. Argumenty Českého sdružení pro technická zařízení byly tedy natolik přesvědčivé, že norma, obsahující řadu technicky nezdůvodnitelných ustanovení (např. omezení výkonu spotřebičů s vývodem spalin do fasády na 40 kW u průmyslových budov a 14 kW u ostatních objektů), byla podrobena po roce platnosti celkové revizi a s ohledem na velké množství změn vydána jako nová.
4.2.2010 www.bozpinfo.cz
Způsob předání agendy souhrnné provozní evidence středních zdrojů znečišťování ovzduší
Ohlašování prostřednictvím ISPOP pro všechny provozovny bude povinné již pro údaje za rok 2010
22.1.2010 Kopáček Petr  
Jak nakládat s topidly a komíny
Topná sezónaje v plném proudu a hasiči zase zasahují u požárů souvisejících s provozem topidel a komínů. Pamatujte, že pokud jste si ještě nenechali vyčistit komín a zkontrolovat topidlo, tak je nejvyšší čas to udělat a sehnat si kominíka.
2.11.2009 Geussová Milena,  http://www.bozpinfo.cz
Které kraje jsou nejvíce postiženy emisemi a hlukem?
Podle názoru krajů by však tlak na snížení emisí neměl být pouze otázkou odbornou či záležitostí veřejné správy, ale záležitostí celospolečenskou.
1 příspěvek, 26.11.2009 20:45
20.1.2009 Hrubá Kateřina,  http://www.bozpinfo.cz
Péče o komíny je v současné době věda
Péče o komíny je u nás stále podceňována, zvláště v domácnostech. Práci kominíků, tomu jaké používají nástroje, jak často by mělo docházet k čištění komínů, revizím, měření emisí, a jaké předpisy se k jejich práci vztahují, se věnuje tento článek.
2 příspěvky, poslední 16.12.2011 05:49
22.10.2008 Topenářství instalace 3/2008
Z valné hromady Společenstva kominíků ČR
Sdružení SK ČR vstoupilo do roku 2008 s mot­tem „Považujeme se za nikým nenahraditelnou součást ochrany životů a zdraví lidí, osobního a firemního majetku a životního prostředí", kte­ré vyjadřuje jejich dlouholeté působení v těchto oblastech a snahu o zdokonalování své činnosti
21.7.2008 Jiřík František,  http://www.bozpinfo.cz
Revize normy pro komíny a kouřovody
V oblasti normalizace dochází k revizi normy pro komíny a kouřovody, která musí nadále vymezovat kritéria a prováděcí podmínky v souladu s odpovídajícími evropskými normami.
51 příspěvků, poslední 24.04.2018 16:03
11.6.2008 GAS s.r.o., Ing. Jochová, leden 2007,  INFORMACE GAS 1/2007
SLEDOVÁNÍ A VYHODNOCOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ
Kvalita ovzduší patří v naší společnosti bezesporu k prioritám. Stejně jako v Evropském společenství (ES) je i v ČR předmětné problematice věnována patřičná pozornost. Nejen, abychom plnili závazky v harmonizaci práva ČR s právem ES, ale především chránili společenský veřejný zájem - zdraví našich občanů a hezký vzhled naší krajiny. V částce č. 188/2006 Sbírky zákonů ČR bylo zveřejněno nařízení vlády č. 597 ze dne 12. prosince 2006 o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší. Je podzákonnou normou k zákonu č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.
25.4.2008
Chyby v provozní evidenci nově pod pokutou
ČIŽP upozorňuje všechny provozovatele zvláště velkých, velkých a středních zdrojů znečištění, aby řádně vyplnili souhrnnou provozní evidenci, kterou musí každým rokem odevzdat inspekci a obecním úřadům.
15.4.2008 Awwadová Ivana,  http://www.bozpinfo.cz
Chyby v provozní evidenci nově pod pokutou
ČIŽP upozorňuje všechny provozovatele zvláště velkých, velkých a středních zdrojů znečištění, aby řádně vyplnili souhrnnou provozní evidenci, kterou musí každým rokem odevzdat inspekci a obecním úřadům.
1.4.2008 ČIŽP,  http://www.bozpinfo.cz
Ohlašovací povinnost provozovatelů
Zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, který nabyl účinnosti dne 12. února tohoto roku, v části pojednávající o změně zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, zavádí nový režim pro podávání souhrnné provozní evidence stacionárních zvláště velkých, velkých a středních zdrojů znečišťování ovzduší i kontrolu dodržování povinností souvisejících s plněním ohlašovací povinnosti.
7.3.2008 www.bozpinfo.cz
Seznamy expertů, autorizovaných osob,
Odkazy na 30 veřejně přístupných databází, poradenských, certifikačních a certifikovaných subjektů z oblasti ochrany životního prostředí
5.3.2008 Kašparová Kateřina,  www.bozpinfo.cz
Inspekce životního prostředí zesílila kontroly
Zatímco v roce 2005 a v letech předcházejících byly v oblasti odpadového hospodářství ročně ukládány pokuty ve výši zhruba 30 milionů korun, za rok 2006 uložila ČIŽP za tuto oblast pravomocné pokuty ve výši přesahující 63,5 milionu korun. Podobný vývoj se očekává i za právě skončený rok 2007, neboť počet a závažnost deliktů v této oblasti stoupá.
3.9.2007 František Holec  
Nová publikace MŽP
týkající se problematiky nového Evropského registru úniků a přenosů znečišťujících látek (známý rovněž pod zkratkou E-PRTR) a povinností vyplývajících z jeho založení (potažmo z nařízení, které registr zřídilo).
starší články >>>
Podmínky užívání portálu TLAKinfo.
Připomínky, náměty a dotazy - redakce portálu.
© Copyright TLAKinfo 2005-2024, všechna práva vyhrazena.