Krátké zprávy
  • 7.3.2006
    Nová firma v Tlakinfo - Adresáři firem: PRAGOCLIMA, spol. s r.o. - KOMPLETNÍ DODÁVKA, MONTÁŽ, SERVIS pro různé druhy samostatných chladících centrál, klimatizačních systémů a tepelných čerpadel nezávislých na vzduchotechnice nebo naopak individuálních zdrojů pro dodávku chladu nebo tepla pro vzduchotechniku i technologii. SERVISNÍ A OPRAVÁRENSKÉ SLUŽBY pro různé druhy klimatizačních zařízení.V nabídce firmy PRAGOCLIMA, spol. s r.o. zůstává kompletní sortiment klimatizační techniky DAIKIN, zahrnující malé systémy (SPLIT, MULTISPLIT, SKY AIR), systémy pro větší budovy (VRV II). Na přání zákazníka lze zajistit i dodávku klimatizačních zařízení dalších výrobců, zejména firmy TOSHIBA, LG, MIDEA, TRANE a CARRIER a to v celém jejich výrobním sortimentu.
2.12.2019 Alois Matěják - ATZ  
Zásobníky pro skladování kryogenních kapalin
Firmy, které v České republice vyrábějí a/nebo plní a distribuují technické plyny a firmy, které vyrábějí zařízení pro jejich výrobu a distribuci, založily Českou asociaci technických plynů (ČATP), která má formu zájmového sdružení právnických osob.
1 příspěvek, 23.01.2020 06:29
21.10.2019 Český plynárenský svaz (ČPS),  http://ppk2019.cgoa.cz/
PODZIMNÍ PLYNÁRENSKÁ KONFERENCE, 11.–12. listopadu 2019, PRAHA
100 let Českého plynárenského svazu (ČPS) a Strategická role plynů. Clarion Congress Hotel Prague. Společenský večer se uskuteční 11. listopadu 2019 v Martinickém paláci na Hradčanském náměstí.
18.10.2019 www.nebezpecnynaklad.cz
Nedodržování předpisů může mít fatální následky
Přinášíme sice starší příspěvek, ale neustále aktuální. Plyny můžeme zařadit mezi velice nebezpečné látky, jejichž vlastnosti jsou doslova zákeřné. Posuďte sami: Plyn zpravidla nevidíte. Některý zapáchá, jiný ne. Zajímavým příkladem je vodík, který hoří neviditelným plamenem. Proto se během přepravy, manipulace a skladování plynů musí dodržovat přísné předpisy. Následky havárií mohou být fatální. Hrozí podchlazení, udušení nebo uhoření.
28.6.2011 Petr Matěják  
Technické pomůcky při revizích tlakových zařízení
Žijeme v 21.století, myslím že přišel čas na změnu. Přijít na revize s papírem a tužkou patřilo do století páry. V článku naleznete pár nejzákladnějších pomůcek revizního technika kotlů a tlakových nádob. Vybral jsem vyzkoušené, ověřené praxí, s nejlepším poměrem cena/výkon.
31.7.2008 Ptal se Ing. Miloš Kebrdle,  Plyn č. 5/2008
Vítkovice Cylinders a.s.
Společnost „Vít­kovice Cylinders a.s." představil ge­nerální ředitel společnosti Ing. Jaromír Šiler.
7.3.2008 Ing. Vít Koverdynský - Vysoké učení technické, Stavební fakulta, Ústav TZB,  
Nový přístup k chladovým izolacím
Izolování rozvodů chladu je spojeno s řešením problematiky kondenzace vodní páry. Povrchová teplota potrubí je nižší než teplota rosného bodu okolního vzduchu. Za těchto podmínek vodní pára z okolního vzduchu, která se dostane k chladnému povrchu potrubí, zkondenzuje. Srážení vlhkosti je velmi vážným problémem, protože způsobuje odkapávání z povrchu izolace. Stále kapající kondenzát může narušit pracovní režimy, způsobit stavební vady, korozi, atd. Proto je výběr druhu izolačního materiálu pro chladicí zařízení a výpočet jeho správné tloušťky důležitou prací projektanta. Potrubí s chladicí látkou je nutné izolovat minimálně tak, aby se zvýšila teplota na jejím vnějším povrchu nad teplotu rosného bodu okolního vzduchu. I za tohoto stavu však stále dochází k prostupu vodní páry izolací směrem k chladnému potrubí. To vede, v závislosti na vlastnostech izolace, k větší nebo menší akumulaci vlhkosti.
17.7.2007 Preditest, s. r. o. - Václav Svoboda,  Průmyslové spektrum
Metoda akustické emise při tlakových zkouškách nádob
Moderní koncepce posuzování konstrukční integrity tlakových nádob vycházejí z existence defektů v plášti nádoby, zejména pak ve svarech a tepelně ovlivněných zónách či v oblastech zvýšené koncentrace namáhání. Vhodnou diagnostickou metodou je aplikace akustické emise, neboť z fyzikálního principu reaguje na případné okamžité změny v mikro- i makrostruktuře materiálu v průběhu aplikovaného tlakového cyklu.
30.5.2007 Alois Matěják - Tlak s.r.o.  
Tlaková zařízení pracující s plynem, nebo plynová zařízení pracující s tlakem?
Předmětem příspěvku je upozornit na skutečnost, že velké množství plynových zařízení dle vyhlášky č.21/1979 Sb. jsou i při výrobě stanoveným výrobkem dle NV č.26/2003 Sb. Plynové zařízení není stanovený výrobek z hlediska plynu, ale vyhrazené plynové zařízení a musí se na něm provést předepsané úkony tzn. výchozí revize dle vyhlášky č. 85/1978 Sb. a je nutná účast zástupců ITI Praha u potrubí kapalné fáze, které je VTL potrubím. Je tudíž úplně zavádějící a scestný názor, že stačí posouzení výrobku výrobcem a AO (NB) z hlediska PED a není nutná účast ITI Praha, SUIP (OIP) a revizních techniků. Vyhrazené plynové zařízení (rozvody) dle vyhlášky č. 21/1979 Sb. a vyhrazené elektrické zařízení (rozvody) dle vyhlášky č. 20/1979 Sb. není stanovený výrobek dle zákona č. 22/1997 Sb.. Stanovený výrobek dle příslušného NV je elektrický a plynový spotřebič (výrobek) ne rozvody elektrických a plynových zařízení. PED řeší nebezpečí tlaku a ne nebezpečí z hlediska elektrických a plynových zařízení nebo spotřebičů (výrobků). Bezpečnost těchto vyhrazených technických zařízení musí být posouzena při výchozích revizích.
11.7.2006 Zdeněk Navrátil,člen představenstva ATZ  
Praktické zkušenosti s prováděním revizí a zkoušek nádob
Při praktickém provádění provozních revizí (PR) je zjišťováno více nebo méně závad. Zpráv o výsledku PR bez závad se vyskytuje velmi málo. Pro přehlednější orientaci v některých dále uvedených zkušenostech,jsou zjišťované skutečnosti rozděleny do jednotlivých oblastí.
30.5.2006 Ing. Duša, p. Matěják Alois,  Zpravodaj ATZ 3/2004
Výchozí revize TNS
Po doplnění věty: „Česká technická norma není obecně závazná" do zákona č. 22/1997 Sb. se rozšířil názor, že ustanovení norem jsou již tzv. „právně vyhaslá".Šírí se pak názor, že se nemusí výchozí revize provádět, protože ji v čl.90 předepisuje pouze ČSN 69 0012. Seriál článků, který je reakcí na požadavek uvádění většího množství poznatků z praxe, by měl ukázat, že využívání nezávazných norem umožňuje jednotný, vyzkoušený a komplexní přístup při provádění revizní činnosti a že normy jsou v některých případech právě těmi „ostatními předpisy" a „normovými hodnotami", na které se odvolávají předpisy vyšší právní úrovně. Články by neměly být pouze opisem a výkladem norem, ale měly by především shromáždit poznatky revizních techniků, umožňující ostatním vyvarovat se chyb a nezapomenout na nic důležitého.
31.10.2004 Alois Matěják- ATZ  
Postup zařazení chladícího svazku do kategorie dle směrnice 97/23 ES:
Výrobce provede na svém výrobku zařazení do kategorie dle směrnice 97/23 ES. Co když ale následně obdrží jiné stanovisko k zatřidění od autorizované osoby,TI Bratislava a Asociace pracovníků tlakových zařízení? Nejen v tomto případě za výsledné zatřídění plně odpovídá výrobce.
1 příspěvek, 09.02.2011 11:06
11.3.2004 Alois Matěják- ATZ  
ČSN 69 7258 -Kryogení nádoby - Provozní předpis
Připomínky ATZ k nové ČSN 69 7258 - EN 13458-3 - Kryogení nádoby - Provozní předpis
1 příspěvek, 16.04.2013 19:06
22.1.2004 Petr Matěják- tlakinfo.cz  
Tlakové nádoby stabilní pracující při teplotě pod 0°C
Provozovatel instaloval TNS do venkovního prostředí, v pasportu však byla uvedena hodnota min 0°C. Provedl se přepočet , zda vyhovují parametry TNS podmínkám instalace. Při té příležitosti jsem požádal ing. Jirotu aby nám odsouhlasil náš postup a definoval podmínky použití tlakových nádob pro atmosférické podmínky (-20°C )
20.3.2002 Ing.Antonín Voříšek místopředseda ATZ  
Speciální tlakové nádoby stabilní
Ing. Antonín Voříšek připravil pro školení ATZ přednášku o speciálních TNS. Otiskuji úvod přednášky. „V provozní praxi se revizní technici setkávají s celou škálou typů TNS. Nádoby jsou provozovány za různých podmínek, které odpovídají účelu jejich využití. Ve své přednášce jsem označil jako speciální TNS ty nádoby, pro které byly vydány zvláštní předpisy. Tyto předpisy se mohou týkat výroby, provozu nebo zkoušení a ověřování bezpečnosti provozu nádob. V některých případech byly do předpisů pro tlakové nádoby zahrnuty i zvláštní požadavky na hygienu a kvalitu zdravotnické techniky. Vzhledem k časovému vymezení přednášky jsem uvedené téma rozdělil a v první části bych rád věnoval pozornost tlakovým nádobám - pro uskladňování zkapalněných topných plynů - samočinných vodáren - brzdových soustav silničních vozidel - jednoduchým, obsahujícím vzduch nebo dusík pro všeobecné účely.“
1.1.1999 Alois Matěják místopředseda ATZ  
Provádění revizí TNS v chladicím zařízení.

1 příspěvek, 01.02.2006 11:22

Podmínky užívání portálu TLAKinfo.
Připomínky, náměty a dotazy - redakce portálu.
© Copyright TLAKinfo 2005-2024, všechna práva vyhrazena.