Vytištěno z internetového portálu TLAKinfo (www.tlakinfo.com), dne: 20.05.2024
zdroj: http://www.tlakinfo.com/t.py?t=4&i=44


PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ INTERNETOVÝCH STRÁNEK TLAKINFO

Žádáme všechny návštěvníky internetových stránek Tlakinfo.com, aby se seznámili s těmito pravidly,
která upravují podmínky přístupu a užívání stránek Tlakinfo.com.


  Úvodní ustanovení
Autorská práva a ochranné známky
Obsah Stránek Tlakinfo.com
Vyloučení odpovědnosti a záruk
Odkazy a propojení s jinými www stránkami
Upozornění pro právnické osoby
Ochrana dat a osobních údajů
Elektronická komunikace
Platnost a účinnost


Úvodní ustanovení nahoru
 

Tyto Podmínky upravují podmínky užívání internetových stránek www.tlakinfo.com (dále jen "Stránky Tlakinfo.com") návštěvníky (dále jen "Uživatelé") těchto webových stránek (dále jen "Podmínky").

Prosíme všechny Uživatele, kteří navštívili Stránky Tlakinfo.com poprvé nebo se s Podmínkami ještě neseznámili, aby tak učinili před započetím užívání Stránek Tlakinfo.com.


Autorská práva a ochranné známky nahoru
 

Jakékoliv užití Stránek Tlakinfo.com nebo jejich části jiné než pro osobní potřebu, zejména jejich další užití formou šíření, kopírování, dalšího zpracování nebo úpravou či pořizování dalších rozmnoženin je možné jen s písemným souhlasem provozovatele a v těchto případech vždy musí být Stránky Tlakinfo.com uvedeny jako zdroj. Bez souhlasu provozovatele a uvedení zdroje není povolena jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na Stránkách Tlakinfo.com, a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty, SMS zpráv a včetně zahrnutí těchto materiálů, nebo jejich části do rámců či překopírování do vnitropodnikové či jiné privátní sítě a včetně uchovávání v jakýchkoli databázích. Dále jsou zakázány jakékoliv zásahy do technického nebo věcného charakteru Stránek Tlakinfo.com. Užití mimo osobní potřebu je neoprávněným zásahem do práv společnosti a současně může být neoprávněným zásahem do práv subjektů, jejichž data, díla a jiné nehmotné statky jsou součástí obsahu Stránek Tlakinfo.com.


Obsah Stránek Tlakinfo.com nahoru
 

Veškerý obsah Stránek Tlakinfo.com slouží pouze pro informaci. Obsah Stránek Tlakinfo.com byl získán ze zdrojů, které provozovatel považuje za spolehlivé. Společnost neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost tohoto obsahu.

Obsah Stránek Tlakinfo.com je průběžně obnovován a upravován. Informace, data, analýzy, názory, stanoviska nebo jiná sdělení uveřejněná na Stránkách Tlakinfo.com musí být posuzovány ve vztahu k okamžiku jejich uveřejnění na Stránkách Tlakinfo.com.

Provozovatel nečiní žádné technické, právní či ekonomické doporučení nebo analýzu nebo jiné doporučení týkající se obsahu Stránek Tlakinfo.com.

Uveřejnění jakékoliv informace, služby, dat, sdělení nebo reklamy na Stránkách Tlakinfo.com nemá povahu nabídky, doporučení nebo jiného stanoviska ze strany provozovatele ve vztahu k takovéto informaci, službě, datům, sdělení nebo reklamě. Pokud není výslovně uvedeno jinak, nemá obsah Stránek Tlakinfo.com povahu výzvy, podnětu nebo návrhu na uzavření smlouvy nebo k zahájení jakékoliv transakce.

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv bez předchozího upozornění změnit nebo odstranit jakoukoliv část obsahu Stránek Tlakinfo.com.


Vyloučení odpovědnosti a záruk nahoru
 

Každý Uživatel užívá Stránky Tlakinfo.com na vlastní riziko.

Provozovatel neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost obsahu Stránek Tlakinfo.com.

Provozovatel dále neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v souvislosti s připojením a užíváním Stránek Tlakinfo.com a dále za škody vzniklé z důvodu jejich částečné a nebo úplné nefunkčnosti.

Provozovatel nezaručuje možnost připojení a bezchybné fungování Stránek Tlakinfo.com a neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v důsledku nemožnosti připojení k těmto stránkám a nebo nemožnosti využívání jejich obsahu.

Provozovatel neodpovídá ani neručí za závazky osob, jejichž nabídky jsou ve formě reklamy, inzerce či jinak uvedeny na Stránkách Tlakinfo.com. Provozovatel není účastníkem žádných právních vztahů, které Uživatel naváže s takovými třetími osobami.

Provozovatel neodpovídá za pravdivost, obsah a formu reklamy třetích osob na Stránkách Tlakinfo.com.


Odkazy a propojení s jinými www stránkami nahoru
 

Provozovatel neodpovídá za obsah www stránek, které jsou dostupné prostřednictvím Stránek Tlakinfo.com, jakož ani za závazky osob, které nabízejí, poskytují nebo zprostředkovávají služby na takovýchto www stránkách.

Provozovatel neodpovídá za obsah www stránek, ze kterých je možné se připojit na Stránky Tlakinfo.com, jakož ani za závazky osob, které nabízejí, poskytují nebo zprostředkovávají služby na takovýchto www stránkách.


Upozornění pro právnické osoby nahoru
 

Pokud se pro určitou službu jako Uživatel registruje právnická osoba, může tak učinit pouze prostřednictvím osoby, která je k tomu v souladu s jejími interními pravidly oprávněna. Provozovatel neodpovídá za žádnou škodu nebo újmu vzniklou třetím osobám v souvislosti s tím, že registraci právnické osoby provede subjekt k tomu nepovolaný.


Ochrana dat a osobních údajů nahoru
 

V souvislosti s využíváním některých služeb poskytovaných na Stránkách Tlakinfo.com mohou Uživatelé poskytnout údaje, které mají povahu osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen "Zákon").

Provozovatel stránek Tlakinfo.com si uvědomuje práva a povinnosti dotčených osob stanovené Zákonem a respektuje zájem Uživatelů o ochranu osobních údajů. Provozovatel chrání osobní údaje v souladu se Zákonem.

Pokud při užívání Stránek Tlakinfo.com poskytne Uživatel osobní údaje, nebude provozovatel tyto osobní údaje předávat bez souhlasu Uživatele žádné osobě s výjimkou případů stanovených těmito Podmínkami, právními předpisy nebo se souhlasem Uživatele.

Pokud se Uživatel pohybuje na Stránkách Tlakinfo.com, nedochází k aktivaci, vyhledání ani používání žádných osobních údajů poskytnutých Uživatelem dříve. Pokud se Uživatel pohybuje na Stránkách Tlakinfo.com, dochází ke sledování pohybu Uživatele po Stránkách Tlakinfo.com včetně zjištění doménového jména/serveru/IP adresy počítače Uživatele.

Provozovatel má právo používat údaje poskytnuté Uživatelem následujícím způsobem:
a) použití pro marketing pro vlastní potřeby, vývoj a zlepšení služeb poskytovaných Uživatelům,
b) použití pro personifikaci Stránek Tlakinfo.com a čerpaných služeb, zejména zasílání objednaného zpravodajství a jiných upozornění.
V budoucnu budou výše uvedené služby dále rozšiřovány v zájmu zkvalitnění poskytovaných služeb a uspokojení přání a potřeb Uživatelů.

Na základě poskytnutých údajů může být Uživatel kontaktován provozovatelem za účelem poskytování informací o produktech nebo službách. V případě, že Uživatel nechce, aby jím poskytnuté údaje byly použity pro tento účel, má možnost tuto službu kdykoliv odmítnout a souhlas se zasíláním informací vzít zpět.

Provozovatel je oprávněna se na Uživatele, kteří se registrovali pro určitou službu, obrátit za účelem ověření aktuálnosti, resp. správnosti poskytnutých osobních údajů. Údaje, u nichž bude existovat opodstatněná pochybnost o jejich správnosti, budou blokovány s tím, že pokud je nebude možné opravit nebo ověřit, popř. by takováto oprava nebo ověření bylo spojeno s neúměrnými náklady nebo obtížemi, dojde k jejich likvidaci.

V souvislosti s některými službami může existovat zákonem stanovená povinnost poskytnutí osobních údajů.

Každý Uživatel, který poskytl osobní údaje, má Zákonem stanovené právo písemně požádat správce o poskytnutí informace o tom, jaké osobní údaje o něm správce zpracovává, pokud právní předpisy nestanoví jinak. V případě, že Uživatel zjistí, že došlo k porušení povinností správcem nebo zpracovatelem, má právo postupovat v souladu s § 21 Zákona.

Pokud se Uživatel registroval pro jakékoliv služby poskytované nebo nabízené na Stránkách Tlakinfo.com, může kdykoliv tuto registraci zrušit.


Elektronická komunikace nahoru
 

Při elektronické komunikaci prostřednictvím elektronické pošty (e-mailu) nejsou informace obsažené ve zprávě kódovány. Z tohoto důvodu doporučujeme Uživatelům, aby prostřednictvím elektronické pošty neposílali žádné informace, které považují za osobní, důvěrné, popř. které jsou chráněny v souladu s právními předpisy nebo na jejichž utajení mají zájem.


Platnost a účinnost
 

Pokud není výslovně uvedeno jinak, jsou Podmínky platné a účinné dnem jejich prvotního uveřejnění na Stránkách Tlakinfo.com.

nahoru


Provozovatel si vyhrazuje právo tyto Podmínky kdykoliv změnit.© Copyright TLAKinfo 2005-2024, všechna práva vyhrazena.