[Tisk]  [Poslat e-mailem]  [Hledat v článcích]
Sjednocení terminologie, zásad a pravidel
Datum: 27.4.2005
Autor: Petr Matěják - tlakinfo
ATZ se plně ztotožňuje s výkladem pracovní schůzky skupiny kvalifikovaných odborníků, která proběhla v rámci 1. celostátní konference elektrotechniků se specializací na elektrická zařízení strojů a průmyslovou automatizaci. Jejím hlavním cílem bylo sjednoceni základní terminologie, týkající se různých technických zásahů do strojních zařízeni. Na tomto jednání se zároveň podařilo poměrně jasně zformulovat zásady pro uplatňováni Směrnice 98/37/EC a NV č. 170/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů (vztahujících se na nová strojní zařízení) i Směrnice 89/655/EEC a NV č. 378/2001 Sb. (vztahujících se na provozovaná strojní zařízeni) a upřesněna byla také pravidla, týkající se změny provozovatele strojního zařízení, ať už ke změně dochází v důsledku prodeje strojního zařízeni za úplatu nebo v důsledku jeho bezúplatného převodu.

Výše uvedené pracovní schůzky, která se uskutečnila v odpoledních a večerních hodinách prvního jednacího dne konference v jídelním salonku TC Karlík a jejíž průběh, z titulu odborného garanta celé konference, řídil J. Hlinovský, se zúčastnili:

• Ing. Jiří Arenberger, předseda Asociace inspekčních orgánů, obchodně technický ředitel organizace INSPEKTA, a. s.,

• Ing. Jaroslav Bauer, zástupce Svazu výrobců a dodavatelů strojírenské techniky,

• Ing. Petr Borovan, generální sekretář Svazu výrobců nářadí a měřidel,

• Ing. Ladislav Chadima, vývojový konstruktér TOS Varnsdorf, a. s.,

• Ing. Tomáš Langšádl, vrchní rada odboru metodiky kontroly UI ČOI Praha,

• Ing. Milan Pražák, vrchní rada, vedoucí odděleni metodiky technické kontroly UI ČOI Praha

• Ing. Jaroslav Rajlich, člen presidia Asociace akreditovaných a autorizovaných osob, vedoucí školicího střediska SZU Brno,

• Ing. Michal Ronin, ředitel odboru inspekce ČÚBP Praha,

• Ing. Jiří Kozenek, pracovník odděleni technické bezpečnosti strojních zařízeni VÚBP Praha,

• Ing. Vladimír Turnovec, z odboru inspekce ČÚBP Praha,

• Ing. Vladimír Vízner, vedoucí odboru dozoru, IBP pro Východočeský kraj Hradec Králové.

Téměř pět hodin trvající jednání bylo charakteristické velkou vstřícnosti všech zúčastněných a maximální snahou celého kolektivu o sjednocení stanovisek a názorů, zpočátku často velmi odlišných. Podle mínění všech, kteří u toho byli, ke zdárnému průběhu a pozitivnímu závěru pracovní schůzky podstatně přispěla velice skromně presentovaná vysoká odbornost Ing. Tomáše Langšádla, který v kritických chvílích jednání navrhoval jednu perfektně připravenou definici za druhou a nakonec, po ukončení jednání, s bezpříkladnou obětavostí velmi pečlivě do rána zpracoval definitivní podobu dokumentu s dohodnutou terminologii, zásadami a pravidly.

Vzhledem k tomu, že zasvěcenými odborníky je pozitivní závěr zmíněné pracovní schůzky chápán jako obecně značně přínosná a téměř přelomová záležitost, je dále uvedeno plné znění dokumentu s výsledky jednáni.

Důležité termíny

Repasovaný stroj

• Stroj, který ještě nebyl uveden do provozu nebo byl uveden do provozu, ale na velmi krátkou dobu, např. k provedení funkčních a technologických zkoušek nebo k předváděcím a komerčním účelům. Stroj může být také znehodnocen dlouhým skladováním v nevhodných podmínkách či skladováním nevhodným způsobem.

• Repasí se potom rozumí provedení úpravy, popřípadě opravy stroje, prováděné výrobcem (dodavatelem) na podkladě výsledků, zjištěných např. revizí, s cílem uvést strojní zařízení na trh. Revizi strojního zařízení provádějí většinou pracovníci výrobce. Termín repase se používá také u úprav strojního zařízení, které bylo vystaveno na veletrzích nebo výstavách, aby bylo uvedeno do původního stavu a stalo se znovu plně prodejným. Nedochází přitom nikdy ke změně původních parametrů nebo vlastností stroje.

Repasované strojní zařízení je vždy uváděno na trh nebo do provozu jako nové a musí splňovat všechny relevantní požadavky příslušných technických předpisů (Směrnice 98/37/EC a NV č. 170/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, popřípadě dalších Směrnic ES a jim odpovídajících NV).

Rekonstrukce, renovace, modernizace strojního zařízení

• Jsou zásahy do technického zařízení (strojního zařízení), jeho elektrického nebo řídicího vybavení, které mají za následek změnu účelu použití nebo technických parametrů a/nebo způsobu ovládání. Rekonstrukce, renovace, modernizace není považována za opravu (generální opravu).

• Modernizace je zásah do technického zařízení (strojního zařízení), mající za následek rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti technického zařízení (strojního zařízení).

• Takto definované činnosti na technickém zařízení (strojním zařízení), při nichž může dojít ke změně, která může výrazně ovlivnit bezpečnost provozovaného technického zařízení (strojního zařízení) a kdy je nutno oprávněnou osobou posoudit, zda je bezpečnost zajištěna požadovaným způsobem.

Rekonstruované, renovované nebo modernizované strojní zařízení je vždy uváděno na trh nebo do provozu jako nové a musí splňovat všechny relevantní požadavky příslušných technických předpisů (Směrnice 98/37/EC a NV č. 170/1997 Sb. ve zněni pozdějších předpisů, popřípadě dalších Směrnic ES a jim odpovídajících NV).

Oprava strojního zařízení, včetně generální opravy

• Výměna opotřebovaných nebo poškozených dílů nebo celků za funkčně shodné, označí-li shodnost výrobce (servisní činnost) nebo osoba, oprávněná provádět na strojních zařízeních technickou inspekci nebo posuzování shody podle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Od 1. ledna 2003 musí strojní zařízení po opravě nebo po generální opravě buď splňovat požadavky Směrnice 98/37/EC a NV č. 170/1997 ve znění pozdějších předpisů, popřípadě dalších Směrnic ES a jim odpovídajících NV, nebo musí splňovat minimální požadavky podle Směrnice 89/655/EEC nebo NV č. 378/2001 Sb.

Opravené strojní zařízení je zařízením, které je udržováno v provozu a není tedy uváděno znovu poprvé na trh a/nebo do provozu, není proto nutné znovu posuzovat shodu, ani doplňovat značkou CE a pokud existuje značení CE, tak se ponechá. Nemusí k němu být vydáno nově ani prohlášení o shodě, ani ES prohlášení o shodě.

Zásady pro uplatňování Směrnice 98/37/EC a NV č. 170/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů (vztahujících se na nová strojní zařízení) a Směrnice 89/655/EEC a NV č. 378/2001 Sb. (vztahujících se na provozovaná strojní zařízení)

• Směrnice 98/37/EC a NV č. 170/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů jsou určeny výhradně pro nové stroje, neboť vyžadují, aby bezpečnost byla zakomponována (integrována) přímo do konstrukčního řešení strojního zařízení a jejich uplatnění na starší strojní zařízení v provozu, u nichž nebylo provedeno posouzení shody, je proto z technických i ekonomických důvodů naprosto nereálné.

• Pokud je prováděna rekonstrukce, renovace nebo modernizace strojního zařízení v provozu, je strojní zařízení obvykle zcela rozebráno. Zůstane jen část původních součástí a je vlastně konstruováno nové zařízení. Potom je nutné (je to možné) uplatnit Směrnici 98/37/EC aNV č. 170/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů; popřípadě další Směrnice ES a jim odpovídající NV, vztahující se na dané strojní zařízení.

• Pokud jsou na strojním zařízení prováděny úpravy za účelem splnění minimálních požadavků Směrnice 89/655/EEC a NV č. 378/2001 Sb., je bezpečnost dodatečně zvyšována (doplňována) a uplatnění předpisů pro nové stroje není reálné.

Pravidla, týkající se změny provozovatele strojního zařízení, ať už ke změně dochází v důsledku prodeje strojního zařízení za úplatu nebo v důsledku je bezúplatného převodu

• U strojních zařízení v provozu, která byla poprvé uvedena na trh nebo do provozu na území ČR v souladu se Směrnicí 98/37/EC nebo zákonem č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, musí být dodrženy všechny původní základní požadavky.

• Strojní zařízení v provozu, která byla na území ČR poprvé uvedena na trh nebo do provozu podle předpisů, které platily před nabytím účinnosti zákona č. 22/1997 Sb., musí být od 1. ledna 2003 upravena tak, aby splňovala minimální požadavky na provozní bezpečnost podle Směrnice 89/655/EEC nebo NV č. 378/2001 Sb.. Potom se jedná o strojní zařízení tzv. udržovaná v provozu.

• Dovezená strojní zařízení, která jsou na trh nebo do provozu na území ČR uváděna poprvé a byla provozována v zemích ES, kde byla poprvé uvedena na trh a/nebo do provozu po datu 27. 10. 1998, jsou na území ČR považována v rámci mezinárodní smlouvy PECA za strojní zařízení udržovaná v provozu, pokud jsou vybavena náležitostmi pro volný pohyb zboží, tj. ES prohlášením o shodě a označením CE.

• Dovezená strojní zařízení, která jsou na trh nebo do provozu na území ČR uváděna poprvé a byla provozována v zemích ES, kde byla poprvé uvedena na trh a/nebo do provozu před datem 27. 10. 1998, jsou na území ČR považována za zařízení uváděná na trh nebo do provozu jako nová.

• Pro použitá strojní zařízení nebo zapůjčená strojní zařízení, která jsou určena k provozování na území ČR, platí stejná pravidla.

 Související

Související témata
Teorie, definice

 Hodnocení
Zhodnoťte, jak se Vám článek líbil (1 = výborný ... 5 = špatný)
 
průměrné hodnocení: 1 (počet známek: 2) 

Diskuze ke článku
V diskuzi není žádný příspěvek
Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:

Podmínky užívání portálu TLAKinfo.
Připomínky, náměty a dotazy - redakce portálu.
© Copyright TLAKinfo 2005-2024, všechna práva vyhrazena.