[Tisk]  [Poslat e-mailem]  [Hledat v článcích]
Jak má vypadat návod na použití tlakových zařízení?
Datum: 28.2.2021
Autor: Petr Matěják

Jak má vypadat Návod na použití tlakových zařízení?

Hlavním určujícím předpisem pro tuto oblast je Evropská směrnice 68/2014/EU , do české legislativy zavedená nařízením vlády 219/2016 Sb. kde v

§ 3 Technické požadavky na tlaková zařízení

odst 5 je stanovena povinnost .....K těmto tlakovým zařízením a sestavám musí být přiložen návod k použití.

§ 6 výrobce

odst 6 je stanovena povinnost .....Výrobce zajistí, aby byly k tlakovému zařízení nebo sestavě, které jsou stanoveny v § 3 odst. 2 a 3, přiloženy jasné a srozumitelné návody a bezpečnostní informace podle bodů 3.3 a 3.4 přílohy č. 1 k tomuto nařízení, a k tlakovému zařízení nebo sestavě, které jsou stanoveny v § 3 odst. 5 přiloženy jasné a srozumitelné návody a bezpečnostní informace podle § 3 odst. 5. Návody a informace podle bodů 3.3 a 3.4 přílohy č. 1 k tomuto nařízení musí být uvedeny v českém jazyce.

§8 dovozce a §9 distributor má stejné požadavky..

V příloze I - základní bezpečnostní požadavky je v odst 2.2.3 b 15/

V návodu podle bodu 3.4 je třeba upozornit na zvláštní hlediska návrhu, která mají význam pro životnost zařízení, jako je například

i) v případě tečení: projektový počet hodin provozu při stanovené teplotě,

ii) v případě únavy: projektový počet cyklů při stanovené úrovni namáhání a

iii) v případě koroze: konstrukční přídavek na korozi.

V příloze I - základní bezpečnostní požadavky je v odst 2.7. Opotřebení :

v návodu stanoveném v bodě 3.4 upozorní na opatření nezbytná pro zajištění trvale bezpečného používání.

3.4. Návod k použití

a) Je-li tlakové zařízení dodáváno na trh, musí být k němu, pokud to je zapotřebí, přiložen návod pro uživatele obsahující všechny nezbytné informace vztahující se k bezpečnosti a týkající se: – instalace, včetně montáže jednotlivých částí tlakového zařízení, – uvedení do provozu, – používání, – údržby, včetně kontrol prováděných uživatelem. sborníky technické harmonizace 2017 228

b) Návod musí obsahovat informace umístěné na tlakovém zařízení v souladu s bodem 3.3, s výjimkou identifikace série, a musí být případně doprovázen technickou dokumentací, výkresy a schématy, nezbytnými k plnému pochopení tohoto návodu.

c) Návod musí v případě potřeby též upozorňovat na rizika vyplývající z nesprávného použití podle bodu 1.3 a na zvláštní hlediska návrhu podle bodu 2.2.3.

Pravidlo D-07

Pravidlo se týká: přílohy I bodů 1.2, 3.2.1 a 3.4 a přílohy III Otázka: Je výrobce tlakového zařízení povinen předložit v rámci posouzení shody prováděného notifikovanou osobou návod k použití a je tato notifikovaná osoba povinna ověřit jeho obsah? Odpověď: Ano. Podle PED je výrobce povinen vypracovat návod k použití (viz příloha I bod 3.4) a dodat jej spolu se zařízením. Návod k použití patří k základním požadavkům na bezpečnost, proto musí být součástí postupu posuzování shody. Jestliže notifikovaná osoba provádí sledování konečného posouzení, je povinna ověřit existenci návodu k použití a zkontrolovat jeho shodu se směrnicí. Jestliže notifikovaná osoba provádí přezkoumání návrhu, je povinna ověřit, zda je definováno určené použití a zbývající nebezpečí a zda se počítá s uvedením těchto informací v návodu k použití. V případě modulů, které jsou založeny na systému jakosti, musí být v rámci posouzení systému jakosti ověřena existence vhodných postupů pro sestavení jednotlivých částí návodu k použití. Viz také pravidlo H-03.

Pravidlo H-03

Pravidlo se týká: přílohy I bodů 3.3 a 3.4

Otázka: Jaké informace týkající se bezpečnosti musí být podány uživateli v souladu s přílohou I body 3.3 a 3.4?

Odpověď: Při uvádění tlakového zařízení na trh má výrobce podle PED zajistit, aby byl k němu přiložen návod pro uživatele obsahující některé informace týkající se bezpečnosti: podání těchto informací je povinné. Další informace mohou být poskytnuty na žádost uživatele nebo doporučení výrobce a dohodnuty jako součást objednávky nebo smlouvy; tyto informace PED nevyžaduje a jsou proto nepovinné. K oběma druhům informací je níže podáno vysvětlení. Informace, které jsou podle PED nezbytné:

• údaje doprovázející označení CE podle bodu 3.3 písm. a), b) a c);

• návod k používání obsahující informace týkající se instalace, uvedení do provozu, použití a údržby podle bodu 3.4 písm. a) a dále podle charakteru zařízení:

• bezpečné provozní limity a zásady konstrukčního návrhu (předpokládané provozní podmínky a předpoklady přijaté za základ konstrukčního řešení, předpokládaná životnost, kódy použité při konstrukčním návrhu, součinitele hodnoty spoje a přídavky na korozi);

• charakteristiky konstrukce související s životností zařízení podle bodu 2.2.3 písm. b) poslední odrážky; • zbytková nebezpečí, která není možno konstrukčním řešením ani ochrannými opatřeními vyloučit a která by mohla vzniknout při předvídatelném nesprávném použití podle bodů 1.3, 3.3 písm. c) a 3.4 písm. c);

• technickou dokumentaci, výkresy a schémata nezbytná k plnému pochopení návodu podle bodu 3.4 písm. b);

• informace o náhradních dílech, např. podle bodu 2.7. Poznámka 1: Bez dotčení bodu 3.4 písm. a) mohou být na základě smluvního ujednání poskytnuty další informace, které PED nepožaduje, jako jsou například: analýza nebezpečí, osvědčení o zkouškách materiálu, podrobné konstrukční výpočty, prováděcí výkresy, záznamy o tepelném zpracování, protokoly o svařování, výsledky nedestruktivních zkoušek, výsledky rozměrových kontrol, veškeré záznamy o tlakových zkouškách, údaje o speciálních zkouškách a jejich výsledky, údaje o případných opravách k odstranění vad nebo úpravách, veškerá dokumentace týkající se vydaných povolení. Poznámka 2: Jestliže sestava tlakových zařízení zahrnuje rozdílné PS, je akceptovatelné neoznačovat je na sestavě, ale návod k použití musí být doplněný schématem linií sestavy. Hodnocení
Zhodnoťte, jak se Vám článek líbil (1 = výborný ... 5 = špatný)
 


Podmínky užívání portálu TLAKinfo.
Připomínky, náměty a dotazy - redakce portálu.
© Copyright TLAKinfo 2005-2024, všechna práva vyhrazena.