[Tisk]  [Poslat e-mailem]  [Hledat v článcích]
Zpráva předsedy - Valná hromada ATZ
Datum: 31.10.2023
Autor: Petr MatějákZpráva předsedy ATZ

Valná hromada ATZ 2021

Vážení „tlakaři“, vážení členové Asociace pracovníků tlakových zařízení i Vážené spolupracující subjekty podporující činnost ATZ .

Asociace pracovníků tlakových zařízení (ATZ) je nezávislé sdružení firem a odborníků působících v oblasti kotlů, kotelen, tlakových nádob a potrubí a souvisejících oborech. ATZ navázala v roce 1993 na činnost svých předchůdců, kotláři v prvorepublikovém Československu založili asociaci již v roce 1919. ATZ v současné době sdružuje více než 20 firem – velkých provozovatelů a výrobců tlakových zařízení, přes 250 individuálních členů, ve velké většině špičkových odborníků, a přes 20 čestných členů.

Jako každou Valnou hromadu, je povinností předsedy ATZ zhodnotit předcházející období. Poprvé tato povinnost přísluší mně. Po roce ve funkci předsedy ATZ vím, že není jednoduché dostát odkazu zakladatelů tohoto dobrovolného odborného spolku, musím znovu zdůraznit dobrovolného, a k němu nejbližší rovnítko je slovo zdarma. Čas obětovaný této činnosti, vnitřní přesvědčení, že je potřeba i dávat a vracet něco oboru, kultivovat ho a hlídat. Zejména v přerodu a období přechodu pod EU až nyní, s odstupem vnímám mnohdy marnou snahu mých předchůdců minimalizovat škody, které přijetí evropské legislativy a EU technických norem znamenalo pro tak technicky vyspělou zemi, jako byla Česká republika. Byl to spíše krok zpět a nikoliv zpřísnění, ale snížení požadavků a technických nároků zejména v oboru tlakových zařízení.

Máme za sebou stovky hodin, které nejsou vidět, nikdo za ně neplácá po ramenech a netleská. Přesto mají smysl a bez nich by byl obor tlakových zařízení na úbytě. Proto tím začínám, bez ochotných lidí, pracujících v ATZ , nebo je podporujících svým členstvím v ATZ by to nebylo možné.

V rámci činností ATZ jsem měl možnost poznat i diskutovat s řadou mých předchůdců, uznávaných kapacit, profesorů a odborníků oboru, zejména jména Dania, Bochníček, Bašus, Horníček, Sedláček, Babinský, Witos, Batista, Nykodým, Přibyla, Pulkrábek, Voříšek, Myslík, Holáň, Navrátil, Šimon, Jirout, Severa, Duša, Arenberger, Jirota, Floriánová, Valenta a další a další ( již nyní přemýšlím na koho jsem zapomněl a rovnou se omlouvám) v řádu dalších desítky zanícených odborníků, kteří za 28 let existence ATZ věnovali svůj volný čas aktivitám a zdarma se snažili kultivovat a zdokonalovat obor v kterém působí. Pracovali a pracují v normalizačních komisích, podílí se na tvorbě předpisů pro obor a připomínkují EU předpisy. Ročně jsme odpověděli na desítky dotazů, pomáhali informovat přes Zpravodaj ATZ i internetové stránky ATZ i www.tlakinfo.com.

Ohlédneme-li se zpět, má být ATZ na co hrdá. Jsme uznáváni jako rovnocenný partner při jednání na státních institucích Ministerstva průmyslu, Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva životního prostředí, Úřadu normalizace, Státního úřadu inspekce práce i Technické inspekce české republiky. V posledních letech se věnujeme spolupráci zejména pod HK ČR, která nástupem Ing. Dlouhého do funkce prezidenta podstatně zlepšila práci v připomínkách v tvorbě předpisů a kde i my uplatňujeme připomínky v oblasti tlakových zařízení a vytápění.

Opět musím vyzdvihnout neviditelnou práci pověřených členů ATZ, nejčastěji za cestovné a diety, stovky prostudovaných stran, chybných překladů, připomínek a textů. Děkuji za ně.

Nejsem tím, kdo by měl bilancovat aktivity ATZ, celou plejádu přínosných činností ATZ pro členy, počínaje různými semináři, školením nových revizních techniků, právní pomocí členům ATZ při jejich podnikatelské činnosti, odborné poradenské činnosti, až po pomoc při soudních řízeních.

Velkou měrou se ATZ zaměřilo na vzdělávání a předávání zkušeností napříč odborníky. Od svého založení před 28 lety pořádalo vzdělávací akce, jak jednodenní regionové po celé republice, tak později i třídenní akci TLAK, která nyní bude již po jednadvacáté.

Hned první akce pod mým předsednictvím byl nový zákon o VTZ, na který všichni moji předchůdci čekali. Ihned po revoluci 1989 se o něm začalo diskutovat. Nyní vyšel ve Sbírce zákonů (250/2021 Sb.) a ATZ byla jediným aktivním veřejným zástupcem oboru.

Úplně jiný náhled na tvorbu právního předpisu byl od legislativců a právníků, kteří nám technikům dávali tvrdé mantinely. Přiznám se, že naše technické myšlení pro jasný, stručný a návodný popis se vůbec nepotkával se složitým světem tvorby legislativy a právních definicí. Přesto mám pocit dobře odvedené práce a dosažení maxima možného. Za ATZ se na připomínkování zákona 250/2021Sb. a úpravě Nařízení vlády pro tlaková zařízení podíleli ing. JIROTA- emeritní garant ČÚBP/SUIP, Ing Šimon bývalý vedoucí armádního dozoru a inspektor TUV, Ing Voříšek emeritní Drážní rada, Petr Matěják- předseda ATZ, ing Ouhrabka inspektor OIP a ing Řezáč garant TIČR.

Přes řadu věcí, které jsme mohli ovlivňovat, se nepodařilo prosadit některé přínosné návrhy, které by oboru jistě pomohli, zejména povinné účasti na periodických přeškoleních před zkouškou na TIČR. Je smutné potkávat kolegy revizní techniky a zjišťovat, že nové evropské normy, nebo PED vůbec neznají.

Od mé letité působnosti v představenstvu ATZ jsou některé věci jinak a zejména doba covidová změnila mnoho věcí. Paralyzovala nejen činnost ATZ. Nebylo možné se scházet, nebylo možné pořádat hromadné akce. Proto jsme udělali v roce 2020 historicky první schůzi ATZ v on-line prostředí a pravidelně se scházeli touto formou dle stanov ATZ.

Uskutečnili jsme historicky první on-line semináře s aktivní on-line účastí přednášejícího s pomocí našeho partnera pro oblast organizace školení, společnosti Kapka plus. Alespoň částečně jsme tím nahradili jednodenní semináře. Věříme v návrat k normálu.

Samostatnou kapitolou je soudní spor se společností Medim. ATZ pořádá od svého založení v roce 1993 školení. Protože se ATZ rozhodlo uspořádat velké třídenní školení v roce 1999, přizvala na pomoc s pořádáním (zajištění ubytování, stravy, prezentace účastníků, vedení účetnictví akce) společnost MEDIM. Po několika letech sbírání kontaktů jak na účastníky, tak přednášející, jednatel společnosti Medim Lhotský usoudil, že ATZ již nepotřebuje, nebude se s ní dělit o zisk a začal akci TLAK pořádat sám. Navíc si zaregistroval ochranou známku TLAK a za její používání se soudí s ATZ, kdy žádá odškodnění Asociace pracovníků TLAKOVÝCH zařízení za používání názvu TLAK. První požadavek na jeho odškodnění byla částka v řádech milionů KČ. Pokud Vám to připadne nemožné a úsměvné, věřte že je to čistá realita, která je nyní v soudním řízení a která ohrožuje chod a budoucnost ATZ. Plody práce všech dobrovolníků, odborníků v oboru nastřádaných za 28let činnosti, stovky hodin zdarma a z nadšení, které se nejvíce úročili právě na pořádání vzdělávacích akcí, které zajišťují jednu z největších příjmových položek ATZ, se snaží dostat do svého soukromého měšce soukromá společnost na úkor profesního sdružení ATZ.

Co čeká ATZ?

Aktuálně se vznikem nového Zákona o vyhrazených technických zařízení a přípravě navazujících Nařízení vlády o tlakovém zařízení je nutné aktualizovat navazující bezprostřední předpisy. Pro náš obor je to zejména norma řešící provoz těchto zařízení tzn. ČSN 69 0012 pro tlakové nádoby a ČSN 07 0710 pro kotle. Již v loňském roce jsem ustanovil dvě pracovní komise odborníků v rámci ATZ, shromáždili jsme všechny historické předpisy, návrhy změn, i pracovní návrhy, které na naší půdě vznikali již mnoho let, vedené touhou po modernizaci těchto předpisů. Avšak UNMZ nás odkazoval na pozdější dobu po vzniku nové legislativy. Ta je nyní na spadnutí, některé části norem se dokonce dostali do NV, protože povinnosti může ukládat pouze právní předpis, nikoliv technický. Proto bude nutné i upravit zmíněné normy. Pokud se bavím s generací tvůrců nyní platné normy, nebyla to činnost v řádech měsíců, ale roků, proto bych v krátkodobém horizontu označil tuto činnost pro ATZ jako prioritní.

V rámci Rady vlády pro BOZP pracuje Stálý výbor pro technická zařízení, mezi která patří i zařízení tlaková. Právě tento Stálý výbor sehrával významnou roli při vzniku nového Zákona o vyhrazených technických zařízení. Vidíme jako účelné, aby se zástupce naší asociace podílel na činnosti tohoto Stálého výboru. Chceme se proto obrátit na ministryni práce a sociálních věcí – předsedkyni Rady vlády pro BOZP - s touto nabídkou.

Samozřejmě je mnoho témat a také oblastí, které je nutné sledovat, které se bezprostředně dotýkají našeho oboru. Odklon od zdrojů na uhlí, dekarbonizovaná energetika, priorizace ekologických předpisů nad technickými, kombinace tlakových zařízení s plynovými, CNG LNG a vodíkové technologie.

Jako naši chybu vnímám, že se pro všechny vládní opatření a uzávěrky nepovedlo připravit vydání zpravodaje ATZ, budeme opět pracovat na tom, aby členové ATZ měli dostupné aktuální informace alespoň elektronickou formou.

Chtěl bych poděkovat všem, kteří ATZ jakýmkoliv způsobem pomáhají, dále kolegům z představenstva a dozorčí rady ATZ za odvedenou práci. Velký dík rovněž patří členům za podporu činnosti asociace. ATZ jako mnoho dalších profesních sdružení je založeno na dobrovolnosti. Podílet se na věcech veřejných, získat pocit sounáležitosti a pomoci nemusí být jen otázka charitativních akcí. Myslím si, že stejný pocit lze získat na úrovni profesní, byť v úzkém segmentu ze všech aktivit a dějů naší společnosti a lidského bytí. Ať aktivní prací v asociaci, nebo jen zaplacením členství. Děkujeme

V Praze dne 17.9.2021

Petr Matěják
Předseda Asociace pracovníků tlakových zařízení (ATZ)
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví - Česká agentura pro standardizaci
Člen komise TNK 101 Kotle – vyhrazená tlaková zařízení

Člen komise TNK 91 Tlakové nádoby a zařízení chemického průmyslu,
Člen komise TNK 90 Kotle ústředního topení,

Člen koordinační komise Úřadu normalizace pro Autorizované osoby k NV 119/2016 Sb. a 219/2016 Sb. Pressure equipment directive PED
Člen akreditovaného Inspekčního orgánu pro technická zařízení ČEZ a.s.
Člen sekce pro vyhrazená technická zařízení Hospodářské komory ČR
Revizní technik tlakových a plynových zařízení
Odborně způsobilá osoba dle Vodního zákona
Nedestruktivní pracovník level 2.


 Související

Související témata
Z činnosti ATZ

 Hodnocení
Zhodnoťte, jak se Vám článek líbil (1 = výborný ... 5 = špatný)
 
průměrné hodnocení: 5 (počet známek: 1) 


Podmínky užívání portálu TLAKinfo.
Připomínky, náměty a dotazy - redakce portálu.
© Copyright TLAKinfo 2005-2024, všechna práva vyhrazena.