[Tisk]  [Poslat e-mailem]  [Hledat v článcích]
Představení - doc. Ing. Jaroslav Bystrianský, CSc.
Datum: 2.11.2005
Autor: Petr Matěják - tlakinfo
Zdroj: http://www.vscht.cz
Docenta Bystrianského známe jako odborníka, který svým výzkumem ovlivńuje provozovaná tlaková zařízení zejména při hodnocení zbytkové životnosti, řízeném stárnutí, bezpečnosti provozu technologických celků v chemickém a energetickém průmyslu, materiálové řešení bezpečnosti a spolehlivosti provozu kotlů v přerušovaném režimu a v mnoha dalších výzkumných projektech z oboru tlakových zařízení, koroze a vlastností materiálu.
Vzdělání:
 • 1972-1977 VŠCHT Praha, obor chemická technologie kovových a speciálních anorganických materiálů (1977 - Ing.)
 • 1978-1982 VŠCHT Praha, řádná vědecká aspirantura (1982 - CSc.)
 • 1982 - 2005 VŠCHT Praha, habilitační práce „Vliv chemických účinků prostředí a metalurgického stavu konstrukčních materiálů na životnost klíčových komponent jaderných elektráren"

Pozice:
 • 1978-1982 VŠCHT Praha - vědecký aspirant
 • 1982-1991 Výzkumný ústav hutnictví železa, Dobrá
 • 1982-1986 výzkumný pracovník
 • 1986-1989 samostatný výzkumný pracovník
 • 1990-1991 vědecký pracovník (II. A)
 • 1992-1993 Výzkumné ústavy - Vítkovice, vědecký pracovník
 • 1991-1994, KVZ-TEDIKOR
 • 1991-dosud, TEDIS.KOR, s.r.o. - vědecký pracovník
 • VŠCHT Praha, Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství
 • 1991-1994 samostatný odborný pracovník
 • 1994-2005 odborný asistent
 • 2005 - dosud docent

Výuka:
 • Povlaky kovů
 • Protikorozní ochrana

Profesní organizace:
 • 1983-1990 člen celostátní komise pro stanovení příčin korozních poruch zařízení jaderných elektráren (Jaslovské Bohunice, Dukovany)
 • 1990-1994 člen "Odborné komise pro posuzování provozuschopnosti jaderných elektráren (Jaslovské Bohunice, Dukovany)
 • člen výboru AKI (Asociace korozních inženýrů)
 • člen NACE (National Association of Corrosion Engineers)
 • člen SNMT (Společnost pro nové materiály a technologie)
 • člen ASM Czech Chapter
 • Vědecká společnost pro nauku o kovech
 • člen ČSCH (Česká společnost chemická)

Obory zájmu:
 • koroze a protikorozní ochrana materiálů v energetických okruzích
 • řízené stárnutí konstrukčních materiálů v provozech energetických a chemických
 • monitorování korozních dějů

Vybrané publikace:
 • Bystrianský J., Vojtěch D., Maixner J.: Vlastností oxidických vrstev vznikajících na ocelích v parovodním prostředí, Korózia v energetike 2002, Zborník, str. 34-40, ISBN 80-7099-777-X, Hutnická fakulta technickej univerzity v Košiciach
 • Bystrianský J., Novák P., Kouřil M., Joska L., Horák Z.: Povaha a intenzita korozných dejov uplatňujucích sa při poškozování úložných zariadení, Slovgas 2001, (6),27-29, ISSN 1335-3853
 • Bystrianský J., Novák P., Procházka L., Gottwald M., Procházka M.: Vlastnosti a podmínky použití dvoufázových korozivzdorných ocelí I - II, Část I: NDT Welding Bulletin 2000, 10, (4) 75-81, Část II: NDT Welding Bulletin 2001, 11, (1) 68-74, ISSN 1210-7034
 • Bystrianský ,J,: Příčiny korozních poruch korozivzdorných materiálů v energetických okruzích (pára – voda). Welding Bulletin, 2000, ISSN 1210-7034
 • Bystrianský,J., Novák,P., Procházka,M.: Využití korozně-monitorovacích a inspekčních technik ke sledování životnosti zařízení, NDT – Welding Bulletin, 2000, ISSN 1210-7034
 • Bystrianský J., Joska L., Novák P.: Causes of reduced corrosion resistance of stainless steels and alloys. Koroze a ochrana materiálu 44, spec. issue, 2-6, (2000), ISSN 0452-599X
 • Bystrianský J.: Možnosti zahrnutí korozních dějů do procesů řízeného stárnutí a prodlužování životnosti komponent sekundárního okruhu, Sborník přednášek "Problémy provozu a údržby PG JE VVER", Ostravice, červen 1995
 • Bystrianský J., Bárta J., Tvrdý M.: "Determiantion of the conditions leading to the localized corrosion initiation on the AISI 321 stainless steels in the NPP s environments", Nuclear Engineering and Design 1995, 157, 123-136
 • Bystrianský J.: "Mikrobiálně stimulované korozní děje kovových konstrukčních materiálů v okruzích energetických bloků", Korozia v energetike ‘94, Košice 22.-23. 3. 1994
 • Bystrianský J., Malaník K., Novák P.: "Chemical Instability of the Minority Phases In Some Corrosion Media" Corrosion Science 1993, 35, (1-4), 355-361

Vybrané projekty:

Aktuální řešené projekty

 • Hodnocení zbytkové životnosti, řízené stárnutí a bezpečnost provozu technologických celků v chemickém a energetickém průmyslu – prevence havárií
 • Poškozování korozivzdorných ocelí ve vodném prostředí za zvýšených teplot a přestupu tepla
 • Korozní odolnost alternativních kovových materiálů pro výztuže betonu
 • Vliv eliminace korozních produktů stomatologických slitin na imunologickou odpověď organismu
 • Materiálové řešení bezpečnosti a spolehlivosti provozu kotlů v přerušovaném režimu
 • Automated corrosion sensor as on-line real time process control tool
 • Vypracování metodiky stanovení zbytkové životnosti tlakových zařízení, pracujících v klasických elektrárnách v podcreepové oblasti
 • Teplotní únava materiálů v chemickém a jaderném průmyslu
 • Materiálové řešení bezpečnosti a spolehlivosti provozu kotlů v přerušovaném režimu

Vyřešené projekty

 • Hodnocení zubních amalgámů z hlediska rtuti uvolňované korozním procesem
 • Vliv přestupu tepla na nerovnoměrné formy koroze korozivzdorných ocelí

 

Hodnocení zbytkové životnosti, řízené stárnutí a bezpečnost provozu technologických celků v chemickém a energetickém průmyslu – prevence havárií

Vedoucí: prof. Ing.Pavel Novák, CSc.

Řešitelé: doc. Ing. Jaroslav Bystrianský,CSc., Ing. Luděk Joska, CSc., Ing. Jiří Děd, CSc., Ing. Ludmila Veselá, Ing. Radovana Malá, Ing.Tomáš Prošek, Ph.D.

Popis: Veškerá zařízení pracující v chemickém a energetickém průmyslu jsou navrhována na určitou provozní životnost, která může být od desítek tisíc hodin do desítek let. Stárnutí zařízení pak zahrnuje všechny změny jeho technických schopností během používání. Příčiny stárnutí zařízení jsou různé:

 • koncepční nebo technologické stárnutí
 • změny (stárnutí) odborné úrovně personálu
 • typickou skupinou je „stárnutí materiálu“ (stárnutí funkce), představující chemické a fyzikální změny, vznikající dříve nebo později na straně materiálu. Pracovníci ústavu 106 se v rámci této odborné problematiky zabývají zpracováváním obecné metodiky popisu dějů souvisejících s poškozováním materiálů korozními ději, tj. stárnutím materiálu. Jsou aktualizovány informace o využitelných kvantitativních modelech popisujících průběh poškozování materiálů, sledovány možnosti monitorování iniciace a průběhu poškozování kovových materiálů, zpřesňovány model dominujících poškozujících dějů atd.

Financování: 2 projekty MPO ČR

 

Poškozování korozivzdorných ocelí ve vodném prostředí za zvýšených teplot a přestupu tepla

Vedoucí: doc. Ing. Jaroslav Bystrianský, CSc.

Řešitelé: prof .Ing. Pavel Novák, CSc., Ing. Luděk Joska, CSc., Ing. Jiří Děd, CSc., Ing. Ludmila Veselá, Ing. Radovana Malá, Ing.Tomáš Prošek, Ph.D.

Popis: Ve vodných prostředích (až do kritického bodu vody) může dojít u korozivzdorných materiálů k různým formám korozních poruch, které mohou mít povahu bodové koroze, štěrbinové koroze mezikrystalového a transkrystalového korozního praskání. Převládající poškozující děj je závislý na podmínkách jak na straně prostředí (složení prostředí, přestup tepla apod.), tak i na straně materiálu (kvalita materiálu, napěťovými podmínkami apod.). Cílem prací realizovaných v rámci této odborné problematiky je:

 1. nalezení podmínek určujících vznik jednotlivých typů poškození,
 2. vliv přestupu tepla a zvýšených teplot na změnu vlastností oxidických vrstev a její dopad na korozní odolnost
 3. vymezení přechodu korozního praskání v tepelně únavový (termomechanický) proces poškozování austenitických korozivzdorných ocelí
Dosažené výsledky by měly přispět k poznání podmínek poškozování konstrukčních materiálů a tím i ke zvýšení bezpečnosti zařízení pracujících zejména v energetickém a jaderně energetickém průmyslu.

Financování: GA ČR

 

Materiálové řešení bezpečnosti a spolehlivosti provozu kotlů v přerušovaném režimu

Vedoucí: doc. Ing. Jaroslav Bystrianský, CSc.

Řešitelé: prof. Ing. Pavel Novák, CSc., Ing. Luděk Joska, CSc., Ing. Jiří Děd, CSc., Ing. Radovana Malá, Ing.Tomáš Prošek, Ph.D., Ing.Ivo Jiříček,CSc.

Doba řešení: 2003 - 2005

Popis: V rámci projektu jsou popsány poškozující děje konstrukčních materiálů vznikající jako důsledek přerušovaného režimu klasických elektráren, které pracují v proměnném zatížení podle energetické potřeby v energetických špičkách – tzv. přerušovaný režim. Je známo, že právě přechodové režimy a odstávky jsou velmi významným zdrojem čerpání životnosti. Jejich četnost při přechodu bloku do přerušovaného režimu stoupne nad projektovaný počet, proto je nutná kvantifikace k čerpání životnosti.

Financování: MPO ČR FD-K/088

 

Teplotní únava materiálů v chemickém a jaderném průmyslu

Vedoucí: doc. Ing. Jaroslav Bystrianský, CSc.

Řešitelé: prof. Ing. Pavel Novák, CSc., Ing. Jiří Děd, CSc.

Doba řešení: 2004 - 2006

Popis: Náplní projektu je prověření materiálů používaných v jaderné energetice a chemickém průmyslu z hlediska jejich odolnosti k tepelně únavovému poškozování. Hlavními cíli projektu je vypracování matematického popisu procesu poškozování materiálů teplotní únavou, experimentální ověření matematického popisu a praktické použití dosažených výsledků pro stanovení maximálního přípustného rozdílu teplot pro komponenty průmyslových a energetických okruhů, kde jsou vytvořeny podmínky pro tepelnou únavu.

Financování: MPO FT-TA/011

 

Vypracování metodiky stanovení zbytkové životnosti tlakových zařízení, pracujících v klasických elektrárnách v podcreepové oblasti

Vedoucí: doc. Ing. Jaroslav Bystrianský, CSc.

Doba řešení: 2005 - 2007

Popis: Pro zajištění provozní spolehlivosti a bezpečnosti energetických zařízení je systematicky hodnocena zbytková životnost součástí tlakového systému, pracujících při zvýšených teplotách, kdy je určujícím mechanismem poškozování creep popř. creep a únavové namáhání. Vliv prostředí na intenzitu poškozujícího děje je v této oblasti pouze okrajový. K prokazování životnosti součástí z ocelí, vystavených teplotám v creepové oblasti, existují v současné době již poměrně spolehlivé systémy. Mnoho součástí tlakových zařízení, vystavených podcreepovým teplotám, však pracuje za podmínek, kdy je limitujícím faktorem životnosti materiálu jeho interakce s prostředím spalin nebo parovodním prostředím, tj. koroze. Možnost stanovení zbytkové životnosti jednotlivých částí tlakových zařízení, u nichž se uplatňuje významnějším způsobem i koroze, je složitější pro velkou variabilitou poškozujících dějů a obtížností jejich exaktního stanovení. Podle podmínek se uplatňují tyto poškozující korozní děje a) strana spalin: vysokoteplotní koroze, koroze popelem, eroze, eroze – vysokoteplotní koroze, b) parovodní strana: nadměrná tvorba oxidů, exfoliace, plošné poškození - ztenčení průřezu stěny, korozní praskání, korozní únava erozní koroze, fosfátová koroze.

Cílem projektu je

 1. využití poznatků o strukturních a materiálových změnách, které probíhají v materiálu tlakových zařízení klasických elektráren pracujících v podcreepové oblasti;
 2. návrh diagnostických postupů umožňujících hodnocení materiálu tlakových zařízení klasických elektráren poškozených nejen creepovým mechanizmem, ale také dlouhodobým kontaktem s pracovním prostředím;
 3. stanovení kritérií hodnocení alternativních chemických režimů a zavedení nových nástrojů efektivního řízení životnosti tlakových zařízení klasických elektráren pracujících v podcreepové oblasti;
 4. navržení modelu komplexního hodnocení vlivu prostředí na životnost tlakového systému a verifikace navrženého systému řízeného stárnutí tlakových zařízení pracujících na klasických elektrárnách v podcreepové oblasti, založeného na pravděpodobnostním přístupu.

Financování: MPO ČR FD-K/088

 

Korozní odolnost alternativních kovových materiálů pro výztuže betonu

Vedoucí: prof. Ing.Pavel Novák, CSc.

Řešitelé: doc. Ing. Jaroslav Bystrianský, CSc., Ing. Milan Kouřil,Ph.D., Ing. Radovana Malá, Ing. Martin Bojko

Doba řešení: 2002 - 2004

Popis: Výztuž z uhlíkové oceli je tradičním materiálem využívaným pro zvyšování pevnosti betonových konstrukcí. Koroze výztuže bývá nejčastější příčinou degradace staveb jako jsou mosty, tunely a panelové domy. Z dlouhodobého hlediska se proto jeví racionální využití dražších kovových materiálů s cílem prodloužit životnost konstrukce bez nutnosti nákladných sanačních zásahů. Cílem práce je stanovit pomocí elektrochemických metod korozní chování základních typů korozivzdorných ocelí (feritické, austenitické, dvoufázové) jak v modelových roztocích, tak i ve zkušebních betonových tělesech. Je ověřován vliv okují, tepelně ovlivněné zóny po svařování a technologie povlakování (v případě, že korozivzdorná ocel je ve formě povlaku na podkladu z uhlíkové oceli). Pozornost je zaměřena rovněž na pozinkovanou výztuž. Jsou sledovány důsledky spojení alternativních kovových materiálů s výztuží z uhlíkové oceli.

Financování: GA ČR


 Související

Související témata
Teorie, definice
NDT kontrola TZ

 Hodnocení
Zhodnoťte, jak se Vám článek líbil (1 = výborný ... 5 = špatný)
 
průměrné hodnocení: 1 (počet známek: 2) 

Diskuze ke článku
V diskuzi není žádný příspěvek
Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:

Podmínky užívání portálu TLAKinfo.
Připomínky, náměty a dotazy - redakce portálu.
© Copyright TLAKinfo 2005-2023, všechna práva vyhrazena.