[Tisk]  [Poslat e-mailem]  [Hledat v článcích]
Seznam právních předpisů a norem pro obor TZ na Slovensku
Datum: 2.11.2005
Autor: ing. Marián Kováč - TI Bánská Bystrica
ZOZNAM VŠEOBECNE ZÁVÄZNÝCH PREDPISOV, STN,EN, PRE TLAKOVÉ A PLYNOVÉ ZARIADENIA

A. Zákony:

 1. Zákon č. 311/2001 Z.z. zákonník práce v znení neskorších predpisov;
 2. Zákon č. 18/1996 Zb. o cenách v znení neskorších predpisov ;
 3. Zákon č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník v znení neskorších predpisov;
 4. Zákon č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov;
 5. Zákon č. 330/1996 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov;
 6. Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov;
 7. Zákon č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov;
 8. Zákon č. 467/2002 Z.z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení neskorších predpisov;
 9. Zákon č. 70/1998 Z.z. o energetike a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní(Živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov;
 10. Zákon č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
 11. Zákon č. 294/1999 Z.z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadn´m výrobkom;
 12. Zákon č. 95/2000 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
 13. Zákon č. 142/2000 Z.z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
 14. Zákon č. 19/2002 Z.z. , ktorým sa ustanovujú podmienky vydania aproximačných nariadení vlády SR v znení neskorších predpisov;
 15. Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaný a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov;
 16. Zákon č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov;
 17. Zákon č. 238/2001 Z.z. Colný zákon v znení neskorších predpisov;
 18. Zákon č. 303/1995 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov;
 19. Zákon č. 523/2003 Z.z. o verejnom obstarávaní;
 20. Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov;
 21. Zákon č. 552/2003 z.Z. o výkone práce vo verejnom záujme;
 22. Zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov;
 23. Zákon č. 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov.

B. Vyhlášky a nariadenia vlády:

 1. Vyhláška MPSVR SR č 718/2002 Z.z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení;
 2. Vyhláška SÚBP č. 59/1982 Zb. , ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení v znení neskorších predpisov;
 3. Vyhláška SÚBP a SBÚ č. 86/1978 Zb. o kontrolách, revíziách, a skúškach plynových zariadení v znení neskorších predpisov;
 4. Vyhláška SÚBP a SBÚ č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach;
 5. Vyhláška SÚBP č. 126/1982 Zb. , ktorou sa ustanovujú požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce;
 6. Vyhláška SÚBP č. 25/1984 Zb. na zaistenie bezpečnosti práce v nízkotlakových kotolniach v znení neskorších predpisov;
 7. Vyhláška SÚBP č.43/1985 Zb. o zaistení bezpečnosti práce s ručnými motorovými reťazovými pílami;
 8. Vyhláška SÚBP a SBÚ č. 93/1985 Zb. o zaistení bezpečnosti práce pri stabilných zásobníkoch na sypké materiály;
 9. Nariadenie vlády SR č. 504/2002 Z.z. o podmienkach poskytovania osobným ochranným pracovným prostriedkom;
 10. Vyhláška MV SR č.142/2004 Z.z. o protipožiarnej bezpečnosti pri výstavbe a pri používaní prevádzkarne a iných priestorov, v ktorých sa vykonáva povrchová úprava výrobkov náterovými látkami;
 11. Vyhláška MV SR č. 124/2000 Z.z. , ktorou sa ustanovujú zásad požiarnej bezpečnosti pri činnostiach s horľavými plynmi;
 12. Vyhláška MV SR č. 125/2000 Z.z. . ktorou sa ustanovujú vlastnosti prenosných hasiacích prístrojov a podmienky ich prevádzkovania pravidelnej kontroly;
 13. Vyhláška MV SR č. 86/1999 Z.z. , ktorou sa ustanovujú zásady požiarnej bezpečnosti pri manipulácii a skladovaní horľavých kvapalín, ťažkých vykur. Olejov a rastlinných a živočíšnych tukov a olejov;
 14. Vyhláška SÚBP č. 208/1991 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke, a údržbe a opravách vozidiel;
 15. Vyhláška MŽP SR č. 532/2002 Z.z.. , ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie;
 16. Nariadenie vlády SR č.310/2004 Z.z. , ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strojové zariadenia;
 17. Nariadenia vlády SR č. 308/2004 Z.z. , ktorým sa ustanovujú v určitom rozsahu napätia;
 18. Nariadenie vlády SR č. 393/1999 Z.z. , ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na spotrebiče plynných palív v znení neskorších predpisov;
 19. Nariadenie vlády SR č. 245/2004 Z.z. , ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na výrobky z hľadiska elektromagnetickej kompatibility;
 20. Nariadenie vlády SR č. 433/2000 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na účinnosť a postupoch posudzovania zhody teplovodných kotlov spaľujúcich kvapalné palivá alebo plynné palivá v znení neskorších predpisov;
 21. Nariadenie vlády SR č. 117/2001 Z.z. , ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody zariadení a ochranných systémov určených na používanie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu v znení nariadenia vlády SR č. 296/2002 Z.z.;
 22. Nariadenie vlády SR č. 159/2001 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov v znení nariadenia vlády SR č.470/2003 Z.z;
 23. Nariadenie vlády SR č. 204/2001 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných pri práci s bremenami;
 24. Nariadenie vlády SR č. 247/2001 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných pri práci požiadavkách pri práci so zobrazovacími jednotkami
 25. Nariadenie vlády SR č. 493/2002 Z.z. o minimálnych požiadavkách na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo výbušnom prostredí;
 26. Nariadenie vlády SR č. 444/2001 Z.z. o požiadavkách na používanie označenia, symbolov a signálov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci;
 27. Nariadenie vlády SR č. 510/2001 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v znení nariadenia vlády SR č. 282/2004 Z.z.;
 28. Nariadenie vlády SR č. 513/2001 Z.z. ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na jednoduché tlakové nádoby v znení nariadenia vlády SR č. 328/2003 Z.z.;
 29. Nariadenie vlády SR č.571/2001 Z.z. ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na vźťahy v znení nariadenia vlády SR č. 327/2003 Z.z.;
 30. Nariadenie vlády SR č. 183/2002 Z.z. ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na zariadenie určené na osobnú lanovú dopravu znení nariadenia vlády SR č. 78/2004 Z.z.;
 31. Nariadenie vlády SR č. 576/2002 Z.z. ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na tlakové zariadenia v znení nariadenia vlády SR č. 329/2003 Z.z.;
 32. Nariadenie vlády SR č. 176/2003 Z.z. ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na prepravné tlakové zariadenia;
 33. Nariadenie vlády SR č. 40/2002 Z.z. o ochrane zdravia pred hlukom a vibráciami;
 34. Vyhláška ÚNMS SR č. 206/2000 Z.z. o zákonných a meracích jednotkách;
 35. Vyhláška ÚNMS SR č. 210/2000 Z.z. o meradlách a metrologickej kontrole v znení neskorších predpisov;
 36. Vyhláška MŽP SR č. 453/2000 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona;
 37. Vyhláška MVRR SR č. 520/2001 Z.z. ktorou sa určujú skupiny stavebných výrobkov a podrobností o preukazovaní zhody;
 38. Opatrenie ÚMNS SR č. 509/2003 Z.z. o zaradení výrobkov medzi určené výrobky;
 39. Vyhláška MV SR č. 79/2004 Z.z. o vykonávaní kontroly protipožiarnej bezpečnosti pri prevádzkovaní elektrických zariadení;
 40. MVRR č. 158/2004 Z.z. ktorou sa ustanovujú skupiny stavebných výrobkov s určenými systémami preukazovania zhody o podrobnosti o používaní značiek zhody;
 41. Vyhláška MV č. 94/2004 Z.z. ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri používaní stavieb;
 42. Vyhláška MV SR č. 95/2004 ktorou sa ustanovujú technické podmienky a požiadavky protipožiarnej bezpečnosti pri inštalácii a prevádzkovaní palivových spotrebičov, elektrotepelných spotrebičov a zariadení ústredného vykurovania a pri výstvbe a používaní komínov a dymovodov;
 43. Vyhláška MV SR č. 96/2004 Z.z. ktorou sa ustanovujú zásady protipožiarnej bezpečnosti pri manipulácii a skladovaní horľavých kvapalín, ťažkých vykurovacích olejov a rastlinných a živočíšnych tukov a olejov;
 44. Vyhláška MF SR č. 226/2004 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na technológie zariadenia na výrobu, spracovanie, skladovanie a prepravu liehu, kontrole množstva liehu, zisťovaní zásob liehu a spôsobe evidencie;
 45. Vyhláška MZ SR č. 271/2004 Z.z. o ochrane zdravia pred neionizujúcim žiarením

P.č.Označenie STNDátum účinnostiNázov STN, EN,ISO
1 STN EN ISO 19011

(01 0330)

04.03. Návod na auditovanie systému manažérstva alebo systému enviromentálneho manažérstva. Norma je pridelená interným a externým
2 STN EN 583-1

(01 5023)

11.02. Nedeštruktívne skúšanie. Skúšanie ultrazvukom. Časť 1: Všeob. zásady. Zmena: A1 06/04-„A“;
3 STN EN ISO 6520 -1

(05 0005)

04.02. Zváranie a príbuzné procesy. Klasifikácia chýb zvarových spojov kovových materiálov. Časť 1: Tavné zváranie.
4 STN EN ISO 5817

(05 0110)

07.04.

Zrušená

Zváranie. Tavné zvárané spoje ocelí, niklu, titánu a ich zliatin (okrem spojov zváraných lúčom). Úrovne kvality.
5 STN EN 288 – 1 + A1

(05 0310)

10.99. Stanovenie postupov zvárania kovových mat. Časť 1: Všeobecné zásady pri tavnom zváraní.
6 STN 05 0710 01.77. Zváranie. Predpisy pre úradné skúšky zváračov.
7 STN 287 – 1 05.94 Zváranie. Skúšky zváračov. Tavné zváranie. Časť 1: Ocele. Zmena: *A1 4/99;
8 STN EN 12828

(06 0310)

11.03. Vykurovacie systémy v budovách. Navrhovanie teplovodných vykurovacích systémov.
9 STN 06 0830 07.89. Zabezpečovacie zariadenie pre ústredné vykurovanie a ohrievanie úžitkovej. Zmeny: 6/91, 2 10/03; Zruš. 04
10 STN 07 0008 06.01. Parné a horúcovodné kotly. Pasport kotla.
11 STN 07 0240 01.93. Teplovodné a nízkotlakové parné kotly. Základné ustanovenia.
12 STN 07 0245 09.93. Teplovodné a nízkotlakové parné kotly. Teplovodné kotly do výkonu 50 kW. Skúšanie
13 STN 07 0414 – 1 01.89. Bezpečnostná technika. Kotly parné a horúcovodné. Všeobec. Požiadavky na pevnostný výpočet.
14 STN 07 0414 – 2 01.89. Bezpečnostná technika. Kotly parné a horúcovodné. Výpočet hrúbky steny častí kotlov.
15 STN 07 0414 – 3 01.89. Bezpečnostná technika. Kotly parné a horúcovodné. Stanovenie súčiniteľa pevnosti pre výpočet hrúbky steny častí kotlov.
16 STN 07 0620 05.78. Konštrukcia a výstroj parných a horúcovodných kotlov. Zmena: a 2/83,b 10/85,3 11-12/95,*4 1/00
17 STN 07 0622 01.90. Výroba parných a horúcovodných kotlov.
18 STN 07 0623 09.79. Technická dokumentácia kotlov.
19 STN 07 0624 07.80. Montáž kotlov a kotlových zariadení. Zmena: a 6/88
20 STN 07 0706 12.97. Parné a horúcovodné kotly. Uvádzanie do prevádzky.
21 STN 07 0710 12.00. Prevádzka, obsluha a údržba parných a horúcovodných kotlov.
22 STN 07 0711 02.82. Prevádzka zariadení na úpravu vody.
23 STN 07 8304 01.89. Kovové tlakové nádoby na dopravu plynu. Prevádzkové pravidlá. Zmena: a 12/88,*b 8/91, 3 10/9, *4 10/00, 5 2/03;
24 STN 07 8305 04.78. Kovové tlakové nádoby na dopravu plynu. Technické pravidlá. Zmena: a 11-12/78, b1/80, c8/84,d 11/88,e2/91,6 10/91, 7 13/95, *8 11/00;
25 STN 07 8307 11.80. Cisterny na dopravu kryogénnych tekutín a skvapalneného CO2 podchladeného. Technické pravidlá.
26 STN EN 12205

(07 8603)

11.02. Prenosné fľaše na plyn. Nevymeniteľné kovové fľaše na plyn.
27 STN EN 12819

(07 9525)

01.04. Prehliadky a skúšky nadzemných nádob na LPG s objemom nad 13 m3
28 STN 13 0010 07.90. Potrubia a armatúry. Menovité tlaky a pracovné pretlaky. Zmena: a 12/90, *2 1/00;
29 STN 13 0020 08.71. Potrubie. Technické predpisy.
30 STN 13 0108 01.76. Potrubie. Prevádzka a údržba potrubia. Technické predpisy.
31 STN EN 13480-1

(13 3410)

04.04 Kovové priemyselné potrubia. Časť 1: Všeobec.
32 STN EN 13480-2

(13 3410)

04.04. Kovové priemyselné potrubia. Časť 2: Materiály
33 STN EN 13480-4

(13 3410)

04.04. Kovové priemyselné potrubia. Časť 4: Výroba a inštalácia
34 STN EN 13480-5

(13 3410)

04.04. Kovové priemyselné potrubia. Časť 5: Kontrola a skúšanie
35 STN 13 4309-1 04.93. Priemyselné armatúry. Poistné ventily. Časť 1: Termíny a definície
36 STN 13 4309-2 01.02. Priemyselné armatúry. Poistné ventily. Časť 2:Technické požiadavky
37 STN 13 4309-3 09.95. Priemyselné armatúry. Poistné ventily. Časť 3:Výpočet výtokov
38 STN 13 4309-4 09.95. Priemyselné armatúry. Poistné ventily. Časť 4:Typové skúšky
39 STN EN 12732

(38 6412)

11.02. Systémy zásobovania plynom. Zvárania oceľových potrubí. Funkčné požiadavky
40 STN EN 764-2

(69 0004)

08.03. Tlakové zariadenia. Časť 2: Veličiny, značky a jednotky
41 STN EN 764-3

(69 0004)

07.03. Tlakové zariadenia. Časť 3: Definície zúčastnených strán
42 STN EN 764-4

(69 0004)

11.03. Tlakové zariadenia. Časť 4: Stanovenie technických dodacích podmienok pre kovové materiály.
43 STN EN764-5

(69 0004)

10.03. Tlakové zariadenia. Časť 5:Dokumentáci o zhode a kontrole materiálov.
44 STN EN 764-7

(69 0004)

04.04. Tlakové zariadenia. Časť 7: Bezpečnostné systémy pre nevyhrievané tlak. zar.
45 STN EN 13445

(69 0010)

07.03. Nevyhrievané tlak. nádob. Časť 1: Všeobecne. Zmena: O1 06/04;
46 STN EN 13445-2

(69 0010)

12.03. Nevyhrievané tlak. nádob. Časť 2: Materiály
47 STN EN 13445-4

(69 0010)

12.03. Nevyhrievané tlak. nádob. Časť 4: Výroba.
48 STN EN 13445-5

(69 0010)

04.04. Nevyhrievané tlak. nádob. Časť 5: Kontrola a skúšanie.
49 STN 69 0010-2-1 05.93. Tlak. nádob. stabilné. Technické pravidlá. Časť 2–1:Kategorizácia nádob.
50 STN 69 0012 01.86. Tlakové nádoby stabilné. Prevádzkové požiadavky. Zmeny: *a 9/89, 2 6/92; 3 1/04;
51 STN EN-1+

A1(69 5286)

03.01. Jednoduché nevyhrievané tlakové nádoby na vzduch alebo dusík. 1. Časť: Tlak. nádob. na všeobecné použitie. Zmena: *1 2/02.*O1 11/02;
52 STN EN 286-2

(69 5286)+AC

09.97. Jednoduché nevyhrievané tlakové nádoby na vzduch alebo dusík. 2. Časť: Tlak. nádob. na vzduchovotlakové brzdy a pomocné zariadenia motorových vozidiel a ich prívesov. Zmena:*O1 11/02;
53 STN EN 14197-1

(69 8618)

08.04. Kryogénne nádoby. Stabilné nevákuovo izolované nádoby. Časť 1: Základné požiadavky.
54 STN EN 14197-3 08.04. Kryogénne nádoby. Stabilné nevákuovo izolované nádoby. Časť 3: Prevádzkové požiadavky.

P.č.Označenie STNDátum účinnostiNázov STN, EN,ISO
5 STN 06 1401 04.00. Lokálne spotrebiče na plynné palivá. Zák. ustanovenia.
6 STN EN 1596

(06 1456)

08.00. Požiadavky na spotrebiče na skvapalnené uhľovodíkové plyny. Mobilné a prenosné ohrievače vzduchu nebytových priestorov s nútenou konvekciou s priamym ohrevom. Zmena: A1 07/04;
7 STN EN 525

(06 1910)

08.00. Ohrievače vzduchu na plynné palivá s priamym ohrevom a nútenou konvekciou s menovitým tepelným príkonom najviac 300 kW, na vykurovanie nebytových objektov.
8 STN EN 1020

(06 1911)

07.00. Ohrievače vzduchu na plynné palivá s nútenou konvekciou, vybavené ventilátorom na prívod spaľovacieho vzduchu alebo odvod spalín, s menovitým tepelným príkonom vypočítaným z výhrevnosti najviac 300 kW, na vykurovanie priestorov nebytových objektov. Zmena: *A1 11/02;
9 STN EN 746-2

(06 5011)

01.00. Priemyselné zariadenia na tepelné spracovanie. Časť 2: Bezpečnostné požiadavky na spaľovanie a systému prívodu paliva.
10 STN 07 07 03 10.86. Plynové kotolne. Zmena: a 3/89, b 2/91,*3 5-6/93, *4 10/02;
11 STN 07 5801 01.90. Horáky na plynné palivá. Zmena: 12/90;
12 STN EN 676

(07 5802)

02.04. Horáky na plynné palivá s ventilátorom a s automatickým ovládaním.
13 STN 07 8304 01.89. Kovové tlakové nádoby na dopravu plynov. Prevádzkové pravidlá. Zmena: a 12/88,*b8/91, 3 10/92, *4 10/00, 5 02/03;
14 STN 07 8509 04.89. Farebné označovanie kovových tlakových nádob na dopravu plynov na tech. účely. Zmena: *a 1/92, 2 6/92;
15 STN ISO 32

(07 8510)

06.99. Plynové nádoby na lekárske použitie.Označovanie podľa obsahu.
16 STN EN 12205

(07 8603)

11.02. Prenosné fľaše na plyn. Nevymeniteľné kovové fľaše na plyn.
17 STN EN ISO

15245-1(07 8644)

11.02. Fľaše na plyn. Paralelné závitové pripojenie plynových ventilov na fľaše. Časť 1: Tech. pož.
18 STN EN 128 19

(07 9525)

01.04. Prehliadky a skúšky nadzemných nádob na LPG s objemom nad 13 m3
19 STN 10 5190 04.85. Kompresor. stanice pre nebezpečné plyny. Zmena: a 7/86;
20 STN 13 0020 08.71. Potrubie. Technické predpisy.
21 STN 13 0072 08.91. Potrubie. Označovanie potrubí podľa prevádzkovej tekutiny.
22 STN EN 13480-1

(13 3410)

04.04. Kovové priemyselné potrubia. Časť 1: Všeobecne
23 STN EN 13480-2

(13 3410)

04.04. Kovové priemyselné potrubie. Časť 2: Materiály.
24 STN EN 13480

(13 3410)

04.04. Kovové priemyselné potrubie. Časť 4: Výroba a inštalácia.
25 STN EN 13480-5

(13 3410)

04.04. Kovové priemyselné potrubie. Časť 5: Kontrola a skúšanie.
26 STN EN 378-1

(14 0647)

01.02. Chladiace zariadenie a tepelné čerpadlá. Požiadavky na bezpečnosť a ochranu životného prostredia. Časť 1: Základné požiadavky,definície, klasifikácia a kritéria výberu.
27 STN EN 378-2

(14 0647)

09.01. Chladiace zariadenia a tepelné čerpadlá. Požiadavky na bezpečnosť a ochranu životného prostredia. Časť 2: Návrh, výroba, skúšanie a dokumentácia.
28 STN EN 378-3

(14 0647)

09.01. Chladiace zariadenia a tepelné čerpadlá. Požiadavky na bezpečnosť a ochranu životného prostredia. Časť 3: Miesto inštalácie a ochrana personálu.
29 STN EN 378-4

(14 0647)

09.01. Chladiace zar. a tepelné čerpadl. Požiadavky na bezpečnosť a ochranu životného prostredia. Časť 4: Prevádzku, údržba, opravy a regenerácia.
30 STN 38 6405 12.88. Plynové zariadenia. Zásady prevádzky.
31 STN EN 12007-1

(38 6409)

11.01. Systémy zásobovania plynom. Plynovody na maximálny prevádzkový tlak do 16 bar vrátane. Časť 1: Všeobecné odporúčania na prevádzku.
32 STN EN 12007-2

(38 6409)

11.01. Systémy zásobovania plynom. Plynovody na maximálny prevádzkový tlak do 16 bar vrátane. Časť 2 : Špecifické odporúčania na prevádzku Plynovodov z polyetylénu (MOP do 10 bar vrátane)
33 STN EN 12007-3

38 6409)

11.01. Systémy zásobovania plynom. Plynovody na maximálny prevádzkový tlak do 16 bar vrátane. Časť 3: Špecifické odporúčania na prevádzku plynovodov z ocele.
34 STN EN 12007-4

(38 6409)

10.01. Systémy zásobovania plynom. Plynovody na maximálny prevádzkový tlak do 16 bar vrátane. Časť 4: Špecifické odporúčania na rekonštrukcie
35 STN 38 6410 03.97. Plynovody a prípojky s vysokým tlakom. Zmena *1 3/02;
36 STN EN 12732

(38 6412)

11.02. Systémy zásobovania plynom. Zváranie oceľových potrubí. Funkčné požiadavky.
37 STN 38 6413 04.97. Plynovody a prípojky z ocele.
38 STN EN ISO 5817 09 04 Zváranie – Tavné zvárané spoje ocelí, niklu, titánu a ich zliatin -Určovanie stupňov kvality
39 STN EN ISO 15614-1

(05 0310)

01.05 Stanovenie a schválenie postupov zvárania kovových materiálov. Skúška postupu zvárania.

 Související

Související témata
Tlaková zařízení na Slovensku

 Hodnocení
Zhodnoťte, jak se Vám článek líbil (1 = výborný ... 5 = špatný)
 
průměrné hodnocení: 1,8 (počet známek: 5) 

Diskuze ke článku
Diskuze obsahuje 3 příspěvky
Re: CHYBA nie je to aktualne!!!michal07.10.2008 14:07
CHYBA nie je to aktualne!!!Strecho07.10.2008 08:08
CHYBA nie je to aktualne!!!Strecho07.10.2008 08:08
Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:

Podmínky užívání portálu TLAKinfo.
Připomínky, náměty a dotazy - redakce portálu.
© Copyright TLAKinfo 2005-2024, všechna práva vyhrazena.