Krátké zprávy
 • 25.3.2011
  Vážení kolegové, jménem redakce bychom Vás rádi informovali, že recenzovaný časopis Koroze a ochrana materiálu je od loňského roku plně přístupný na stránkách www.casopis-koroze.cz. Čtenářům nabízíme volné stahování všech článků vydaných od roku 1991. Přispějte jako autoři výzkumných článků nebo se podělte o zkušenosti z praxe. Věříme, že informace publikované v časopise Koroze a ochrana materiálu budou pro Vaši odbornou činnost užitečné.
 • 21.10.2009
  Vyšla nová Vyhláška č.334/2009 O stavech nouze v plynárenství.
 • 16.4.2008
  Vážení kolegové, podívejte se na věcný záměr zákona o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení. Jaký na Vás dělá dojem? viz. www. více >>>  více >>> (Ing. Roman Pilát)
 • 16.6.2007
  Rodí se zákon o bezpečnosti technických zařízení  více >>> (ATZ Praha)
 • 15.5.2006
  Znění nového Stavebního zákona č.183/2006 Sb. § 196 odst.2. „ Pokud tento zákon, nebo jiný právní předpis vydaný k jeho provedení stanoví povinnost postupovat dle normy (ČSN, ČSN EN), musí být tato technická norma bezplatně veřejně přístupná.
starší zprávy >>>
28.3.2022 Petr Matěják  
Školení PRESSURE´22 - 3-5. května v Hradci Králové
Zveme na 22. ročník tradičního třídenního semináře pořádaným ATZ s názvem PRESSURE´22. Jeho program naleznete v příloze. Nosným tématem je nová legislativa, ale je i připraveno mnoho dalších aktuálních témat. Od 1.7. se ruší Zákon 174/1968Sb a Vyhláška 18/1979 Sb. a začíná platit nový Zákon a Nařízení vlády o tlakových zařízeních.Budou vysvětleny nové požadavky na provozovatele, revizní techniky, obsluhy a topiče, opravce i osoby zodpovědné.

S ohledem na nutnou novelu ČSN 690012 i ČSN 070710, budou diskutovány i návaznosti na činnosti dle těchto norem.

1.11.2019 Petr Matěják - ATZ  
Lze nové nádoby a kotle, které nemají posouzenou "sestavu" definovat jako nebezpečné?
Pokusil jsem se postupně od nejvyššího právního předpisu popsat právní stav a definice. Od "bezpečného výrobku" po návod a pravidla na použití směrnic EU pro tlaková zařízení. Vykládat zákon může pouze soud, avšak odkazy považuji za velice návodné, a definující, kdy se jedná o provoz "bezpečného výrobku". Tím, že nebyla posouzena "sestava" (nádoba+potrubí+bezpečnostní+tlaková výstroj) a nebyl naplněn požadavek na definici bezpečného výrobku, provozovatelé nevědomky provozují zařízení, které svou neúplnou dokumentací, neúplnými požadavky na dokončení výrobního procesu definovaného v PED lze označit, jako zařízení, které není bezpečné, protože nebyly naplněny požadavky kladené na bezpečný výrobek. ES/EU prohlášení o shodě na "svařenec- nádobu" prostě pro uvedení do provozu nestačí.
6 příspěvků, poslední 19.12.2019 21:49
29.10.2019 Lenka Janáková- HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY  
Konzultace týkající se čistého vodíku
Evropská komise vypsala konzultaci týkající se čistého vodíku (program Horizont Evropa). Cílem iniciativy je pomoci vytvořit v Evropě silné, inovativní a konkurenceschopné odvětví čistého vodíku, které bude schopné plně podpořit a umožnit transformaci energetiky, jak je uvedeno ve sdělení Komise "Čistá planeta pro všechny".
28.10.2019 ATZ  
Zpravodaj ATZ č.2/2019
Vyšel elektronický zpravodaj ATZ ve formátu PDF pro členy ATZ, plný informací z oboru od informací zpraxe, právní hlídky, komentáře nových předpisů, komentář nových návrhů zákona o vyhrazeném technickém zařízení , komentář k chystanému novému Nařízení vlády o provozu tlakových zařízení, zkušeností z provádění vnitřních revizí, zkušeností z provádění tlakových zkoušek za účelem zpevňování, ale i Poznatky, poučení a opatření proti výbuchům akumulátoru páry. Aktuální číslo má rekordních 129 stran.
21.10.2019 Petr Matěják - ATZ  
Nový zákon k provozu vyhrazených tlakových zařízení - aktuality
Nový zákon o vyhrazeném technickém zařízení má být znovu zařazen na jednání Poslanecké sněmovny. Některé informační kanály šíří nepravdy, že byl zákon odložen a nebude schválen. Pro jednotlivé obory doporučujeme sledovat odborné stránky www.tlakinfo.com, http://www.elektrosvaz.cz . https://www.cgoa.cz. Více informací v článku.
18.10.2019 Petr Matěják - ATZ  
Aktualizace článku - Nová legislativa po 40-ti letech pro náš obor
Nový Zákon o Vyhrazeném technickém zařízení (bývalá 174/1968Sb.), který prošel 17.6.19 Vládou ČR a byl připraven na září na I. projednání v parlamentu ČR. Součástí je i návrh na navazující Nařízení vlády pro oblast tlakových, plynových, zdvihacích a elektrických (bývalé vyhl 18-21/78 Sb.)
17.10.2019 Ing. Petr Kára- ÚNMZ  
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/1616.
Harmonizované normy pro tlaková zařízení vypracovaných na podporu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/68/EU
2 příspěvky, poslední 20.10.2019 16:44
3.10.2019 Ing. Pavel Petr, SZU BRNO, Ing. Petr Kára- ÚNMZ  
Zpráva ze zasedání oznámených subjektů pro tlaková zařízení a jednoduché tlakové nádoby v Bruselu
Informace o výsledcích práce a jednání jednotlivých pracovních skupin WPG (Working Party Guidelines group), CABF,TRG,WPG a skupiny pro tvorbu pravidel ke směrnici pro tlaková zařízení a směrnici pro jednoduché tlakové nádoby. Přijatá nová Pravidla.
1.10.2019 Alois Matěják ATZ - Hana Florianová- UNMZ,  SZU Brno
Zápis z koordinační porady Oznámených subjektů.
Oznámené subjekty K NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 119/2016 Sb. (dále jen NV 119) a NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 219/2016 Sb., (dále jen NV 219) a jejich porada za účasti ÚNMZ.
30.9.2019 Miroslav Diro - Tiskový mluvčí a vedoucí Tiskového oddělení  
Poučme se z chyb Německa, kde zcela převládlo ekologické hledisko, a proto domácnostem a firmám rekordně zdražila elektřina
I přestože by prioritou státu v oblasti energetiky do budoucna měly být obnovitelné zdroje a výstavba nových jaderných bloků, s okamžitým uzavřením uhelných elektráren nesouhlasí nejen firmy, ale i většina domácností. Vyplynulo to z průzkumu, který pro Hospodářskou komoru zpracovala agentura IBRS. Ta se domácností a podniků dotazovala na jejich potřeby a priority v oblasti cenově dostupné energie, ekologie a dalších faktorů.
20.9.2019 Ing. Jiří Tilhon,  Výzkumný ústav bezpečnosti práce
Vyhrazená technická zařízení aneb lze se inspirovat v zahraničí?
Problematika vyhrazených technických zařízení je již mnoho desítek let neměně definována právními předpisy. Přitom samotná historie právními předpisy definované péče o zařízení, která s sebou nesou potenciál ohrožení zdraví uživatele, spadají až do Rakouskouherské monarchie.
16.9.2019 Petr Matěják  
SESTAVY TLAKOVÝCH ZAŘÍZENÍ
Z níže uvedených právních předpisů lze konstatovat, že tlaková zařízení, která byla uvedena do provozu a není u nich posouzena shoda na sestavu tlakových zařízení, nelze definovat jako „bezpečný výrobek“ a to se všemi následnými právními důsledky pro provozovatele, osoby zodpovědné, revizní techniky i obsluhy takových zařízení.
4 příspěvky, poslední 13.10.2019 08:01
3.9.2019 Petr Matěják - ATZ,  https://www.mzp.cz/cz/news_161011_revize_kotlu
Povinné revize kotlů na tuhá paliva a krbů
Od neděle vstoupila v platnost vyhláška ministerstva životního prostředí (MŽP), podle které by revize starého kotle neměla přijít na více než 1585 Kč bez DPH, u kotlů s řídicí jednotkou pak na 1848 Kč bez DPH. Přináší však tyto prohlídky efekt? Co je výstupem provedené revize? Ať revize dopadne tak nebo tak, nic se neděje.
13.5.2015 Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.,  BOZPINFO.CZ
Maximální možná délka směny
Jak je to prosím s délkou pracovní doby? V § 83 zákoníku práce je uvedeno, že délka směny nesmí přesahovat 12 hodin. Tato maximální délka směny je dána včetně přesčasů, nebo může zaměstnanec odpracovat 12 hodin a dále pokračovat v práci přesčas za podmínek stanovených v § 93 odst. 2, tedy maximálně 8 hodin týdně, resp. maximálně 150 hodin v kalendářním roce?
12.5.2015
Nařízení vlády č. 26/⁠2003 Sb.
Dne 20. 4. 2015 bylo v částce 39/⁠2015 Sb. zveřejněno nařízení vlády č. 93/⁠2015 Sb., [1]kterým se mění nařízení vlády č. 26/⁠2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení, ve znění nařízení vlády č. 621/⁠2004 Sb. Vydáno na základě z. č. 22/⁠1997 Sb. Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. června 2015.
18.3.2015 Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová,  bozpinfo.cz
Používání služebního automobilu a případný pracovní úraz
Zaměstnavatel přidělil vedoucím zaměstnancům osobní automobily k soukromému používání. Tito zaměstnanci je užívají při cestě do zaměstnání, na pracovní cesty a dále k běžnému osobnímu používání. V případě, že se jim při těchto cestách stane dopravní nehoda, při které utrpí zranění nebo zdravotní újmu, lze to kvalifikovat jako pracovní úraz?
26.11.2014 Miluše Kohoutková, Připomínkování legislativy,  www.komora.cz
212/14 Nař. vl. technické požadavky na tlaková zařízení; T: 8.12.2014
Směrnice 2014/68/EU má nahradit dosud platnou směrnici 97/23/ES, o sbližování právních předpisů členských států týkajících se tlakových zařízení, s termínem pro transpozici do 18. 7. 2016 a účinností od 19. 7. 2016, v rámci uvedení úpravy do souladu s novým legislativním rámcem (NLF). Směrnice 97/23/ES je transponována nařízením vlády č. 26/2003 Sb.
07.11.2014 Hrubá Kateřina,  www.bozpinfo.cz
Místní provozní bezpečnostní předpis
Místní provozní bezpečnostní předpis, systém bezpečné práce, provozní řád, místní řád, zkrátka vnitřní předpis, který upravuje podmínky bezpečnosti práce u zaměstnavatele na základě vyhodnocení rizik. Ačkoliv byl pojem místní provozní bezpečnostní předpis (dále jen MPBP) na BOZPinfo již skloňován ve všech pádech, je stále tématem dotazů našich čtenářů.
1.10.2014 ÚNMZ
Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/23/ES
Následující seznam obsahuje odkazy na harmonizované normy pro tlaková zařízení a harmonizované podpůrné normy pro materiály používané při výrobě tlakových zařízení. V případě harmonizované podpůrné normy pro materiály je předpoklad shody se základními požadavky na bezpečnost omezen na technické údaje materiálů, které jsou v normě obsaženy, a nepředpokládá přiměřenost materiálu pro určité zařízení. Technické údaje uvedené v normě pro materiály se proto musejí posoudit z hlediska konstrukčních požadavků pro toto určité zařízení, aby se ověřilo, že jsou splněny základní požadavky směrnice o tlakových zařízeních na bezpečnost.
29.9.2014 Ing. Vladimír Kudělka, Ph.D., Ing. Zdeněk Balej, Ing. Jan Opletal, TESYDO, s.r.o.  
PLASTY V TECHNICKÉ PRAXI, SVAŘOVÁNÍ, LEPENÍ A ZKOUŠENÍ
Plasty jsou důležitým technickým konstrukčním materiálem v technické praxi pro různé díly prováděných výrobků, které vzhledem k jejich pracovnímu prostředí a podmínkám provozního namáhání mohou být zhotoveny z těchto materiálů.
starší články >>>
Podmínky užívání portálu TLAKinfo.
Připomínky, náměty a dotazy - redakce portálu.
© Copyright TLAKinfo 2005-2023, všechna práva vyhrazena.