Krátké zprávy
 • 10.1.2010
  Český institut pro akreditaci, o.p.s. organizuje seminář "Akreditace - cesta k dalšímu rozvoji inspekčních orgánů", který se koná 4.2.2010 v Praze v Konferenčním centru ÚNMZ, Biskupský dvůr 5, Praha 1. Tento seminář je určen pro organizace provádějící inspekční činnosti, které se připravují na akreditaci nebo uvažují o způsobu svého dalšího rozvoje. Více informací získáte na ZDE v sekci semináře.
 • 1.9.2008
  Novým ředitelem Institutu technické inspekce (ITI) Praha se stal ing.Oldřich Küchler. Nový ředitel je naštěstí zejména technikem a odborníkem s organizačními a manažerskými schopnostmi, v minulosti několikrát prokázal své odborné znalosti a orientaci v oboru a jeho zvolení by mělo být příslibem rozvoje oboru vyhrazených technických zařízení. Blahopřejeme
 • 16.11.2006
  UDĚLOVANÉ POKUTY ČOI REVIZNÍM TECHNIKŮM. Revizní technik se může dostat do role prodávajícího resp. kontrolované osoby dle zákona č. 634/1992 Sb, v platném znění o ochraně spotřebitele, nad kterým vykonává dozor ČOI. Revizní technik je dle zákona o ochraně spotřebitele prodávající, který spotřebiteli poskytuje služby. Revizní technici bývají sankcionováni za to, že mají pracovat na základě písemné objednávky s udáním ceny za poskytovanou službu. V případě, že tak nečíní předem, porušují informativní povinnosti, které mají poskytovat o výrobku, službě. Nejvyšší zatím známá udělená pokuta byla 80 000,- Kč. Revizní technik se stává buď rukojmím mezi chybujícím dodavatelem a nespokojeným zákazníkem ,nebo přímo jako ten, kdo neplnil požadavek zákona. Za rok 2005 bylo udělěno přes 30 pokut.
 • 4.5.2006
  Zrušením ČÚBP a převedením ředitelství do Opavy odchází i předseda ČÚBP Ing. Jaromír Elbel. Generální inspektor nové nástupnické organizace Státního úřadu inspekce práce byl jmenován Mgr. Ing. Rudolf Hahn. Ředitelem odboru inspekčních činností, bezpečnosti práce, technických zařízení a prevence závažných průmyslových havárií je Ing. Michal Ronin.
 • 23.3.2006
  Viceprezident HK ČR p. Holec prosazuje zlepšení přístupnosti podnikatelů k českým technickým normám formou možného získávání českých technických norem, nebo jejich částí na informačních místech HK ČR za cenu služby. Zástupci oboru tlakových zařízení ho aktivně podporují.
starší zprávy >>>
28.3.2022 Petr Matěják  
Školení PRESSURE´22 - 3-5. května v Hradci Králové
Zveme na 22. ročník tradičního třídenního semináře pořádaným ATZ s názvem PRESSURE´22. Jeho program naleznete v příloze. Nosným tématem je nová legislativa, ale je i připraveno mnoho dalších aktuálních témat. Od 1.7. se ruší Zákon 174/1968Sb a Vyhláška 18/1979 Sb. a začíná platit nový Zákon a Nařízení vlády o tlakových zařízeních.Budou vysvětleny nové požadavky na provozovatele, revizní techniky, obsluhy a topiče, opravce i osoby zodpovědné.

S ohledem na nutnou novelu ČSN 690012 i ČSN 070710, budou diskutovány i návaznosti na činnosti dle těchto norem.

26.11.2021 Seminář- Hradec Králové  
Sborník přednášek jednodenního školení ATZ

Připravované změny legislativních předpisů a stanoviska vydávaná TIČR v oboru tlakových zařízení

Ing. Roman Řezáč, Technická inspekce České republiky

Poznatky z kontrolní činnosti, vybraná ustanovení z právních předpisů k zajištění bezpečnosti práce při provozu tlakových zařízení a jejich uplatňování v praxi.

Ing. Ladislav Jirousek, OIP Hradec Králové

„ VÝROBA A UVÁDĚNÍ TLAKOVÝCH ZAŘÍZENÍ DO PROVOZU

„ SESTAVY TLAKOVÝCH ZAŘÍZENÍ

„ Bezpečnostní výstroj tlakových zařízení

Petr Matěják, PLANTinspekta s.r.o.

4.11.2020 ATZ  
Smuteční oznámení
S hlubokým zármutkem oznamujeme všem členům a příznivcům ATZ, že v pondělí 26. října 2020 zemřel ve věku 76 let pan Alois Matěják, vzácný člověk a každým coulem technik - odborník, dlouholetý předseda ATZ a duchovní otec těchto internetových stránek o tlakovém zařízení.
4 příspěvky, poslední 20.11.2020 21:02
1.11.2019 Petr Matěják - ATZ  
Lze nové nádoby a kotle, které nemají posouzenou "sestavu" definovat jako nebezpečné?
Pokusil jsem se postupně od nejvyššího právního předpisu popsat právní stav a definice. Od "bezpečného výrobku" po návod a pravidla na použití směrnic EU pro tlaková zařízení. Vykládat zákon může pouze soud, avšak odkazy považuji za velice návodné, a definující, kdy se jedná o provoz "bezpečného výrobku". Tím, že nebyla posouzena "sestava" (nádoba+potrubí+bezpečnostní+tlaková výstroj) a nebyl naplněn požadavek na definici bezpečného výrobku, provozovatelé nevědomky provozují zařízení, které svou neúplnou dokumentací, neúplnými požadavky na dokončení výrobního procesu definovaného v PED lze označit, jako zařízení, které není bezpečné, protože nebyly naplněny požadavky kladené na bezpečný výrobek. ES/EU prohlášení o shodě na "svařenec- nádobu" prostě pro uvedení do provozu nestačí.
6 příspěvků, poslední 19.12.2019 21:49
30.10.2019 Ing. Onderek Aleš, Ing. Pavel Petr- Strojírenský zkušební ústav, s.p.  
Zpráva ze zasedání pracovní skupiny WPG pro tlaková zařízení a jednoduché tlakové nádoby v Bruselu
Na jednání pracovní skupiny WPG (Working Party Guidelines group) pro tvorbu pravidel ke směrnici PED 2014-68-EU (tlaková zařízení) a směrnici 2014/29/EU (jednoduché tlakové nádoby), organizované Evropskou komisí k projednání problematiky uvedených směrnic dne 05-09-2019 byly projednávány záležitosti pracovní skupiny pro tvorbu pravidel.Byla projednána nová pravidla.
23.10.2019 Ing. Pavel Petr - Strojírenský zkušební ústav, Brno  
Zpráva ze zasedání notifikovaných orgánů pro tlaková zařízení a jednoduché tlakové nádoby v Bruselu
Zasedání oznámených subjektů EU v Bruselu pro tlaková zařízení a jednoduché tlakové nádoby (CABF) ve dnech 2019-06-04 a 2019-06-05 se zúčastnil Ing. Pavel Petr. O závěrech tohoto 63. zasedání podrobně informoval. Informace ze zasedání notifikovaných orgánů pro tlaková zařízení a jednoduché tlakové nádoby v Bruselu, předání získaných dokumentů.
22.10.2019 Ing. Onderek Aleš - Strojírenský zkušební ústav, s.p.  
Zápis z koordinační porady k nařízení vlády č. 119/2016 Sb. a 219/2016 Sb. - ( SPVD a PED)
Dne 24.9.2019 se konalo na SZÚ s.p. zasedání koordinační porady dle nařízení vlády č. 119/2016 Sb.- jednoduché nádoby (SVPD) a č. 219/2016 Sb.- tlaková zařízení (PED) a porada Oznámených subjektů za účasti ÚNMZ.
19.10.2019 Ing. David Duba -TUV NORD Czech s.r.o.  
Export tlakových zařízení mimo EU
TUV NORD Czech s.r.o. je od 30. srpna 2019 uznán jako "Inspection Body" pro tlaková zařízení dle nařízení PECPR 1999 (New Zealand) v rozsahu "Design Verification and Fabrication Inspection".
1.10.2019 Alois Matěják ATZ - Hana Florianová- UNMZ,  SZU Brno
Zápis z koordinační porady Oznámených subjektů.
Oznámené subjekty K NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 119/2016 Sb. (dále jen NV 119) a NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 219/2016 Sb., (dále jen NV 219) a jejich porada za účasti ÚNMZ.
20.9.2019 Ing. Jiří Tilhon,  Výzkumný ústav bezpečnosti práce
Vyhrazená technická zařízení aneb lze se inspirovat v zahraničí?
Problematika vyhrazených technických zařízení je již mnoho desítek let neměně definována právními předpisy. Přitom samotná historie právními předpisy definované péče o zařízení, která s sebou nesou potenciál ohrožení zdraví uživatele, spadají až do Rakouskouherské monarchie.
26.9.2013 Informuje Ing.Floriánová (ÚNMZ)  
Směrnice pro jednoduché tlakové nádoby
Do 10.9.2013 probíhaly připomínky k české verzi nově upravené /alignment podle NLF/ směrnice pro jednoduché tlakové nádoby. Definitivní odsouhlasená verze nové směrnice bude zapracována následně do nového nařízení vlády.
7.4.2013 Petr Matěják -ATZ  
Na co budou zaměřeny kontroly OIP v roce 2013 v oblasti tlakových zařízení?
Každoroční kontroly inspektorů budou zaměřeny zejmena na bezpečnost práce při provozu plynových a tlakových zařízení se zaměřením na provoz nízkotlakých plynových kotelen, spotřebičů, plynových pecí a výměníkových stanic včetně tlakových nádob. Podrobnosti naleznete v tomto příspěvku.
10.7.2012 Petr Matejak  
TEZE PRÁVNÍ ÚPRAVY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNÉHO PROVOZU TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ.
Posunutí technické kultury v oblasti provozovaných technických zařízení (dále jen TZ) na úroveň běžnou v technicky vyspělejších státech EU.
16.2.2012 Foltisová Ivona,  http://www.bozpinfo.cz
Nové kompetence orgánů inspekce práce a výsledky činnosti SÚIP za 2. pololetí 2011
Novelou zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, a s vazbou na novou organizační úpravu a funkci Úřadu práce ČR přešly na Státní úřad inspekce práce (dále „SÚIP“) s účinností od 1. 1. 2012 mimo jiné také kompetence ke kontrole nelegálního zaměstnávání.
16.11.2011 Černý Kamil,  www.bozpinfo.cz
Výsledky činnosti Státního úřadu inspekce práce v měsíci červenci 2011
Celkem 3 135 pracovních úrazů zaevidovaly orgány inspekce práce v měsíci červenci 2011. Státní úřad inspekce práce a oblastn inspektoráty práce přijaly celkem 379 podnětů ke kontrole za oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a za oblast pracovněprávních vztahů a podmínek.
26.9.2011 Z dokumentu CABF PED/SPV vybral Petr Matěják  
Řídící zásady pro posouzení sestav
Podle evropské směrnice pro tlaková zařízení 97/23/EC (PED) mají být sestavy podrobeny postupu posuzování celkové shody (GC). Tento postup však není podrobně vysvětlen v PED. Tento řídící dokument má za cíl více osvětlit, jak posuzovat shodu sestav notifikovanými osobami.
26.7.2011 Hrubá Kateřina,  BOZPinfo.cz
Povinnosti organizace vůči OIP a KHS před kolaudací
Redakce BOZPinfo.cz zjišťovala informace k dotazu, jestli by společnost před kolaudací nového objektu měla informovat oblastní inspektorát práce nebo krajskou hygienickou stanici. K tématu se vyjádřily kompetentní osoby.
24.6.2011 Jiří Macíček,  www.bozpinfo.cz
Výsledky činnost Státního úřadu inspekce práce za 1. čtvrtletí 2011
Ministerstvo práce a sociálních vecí schválilo na rok 2011 v oblasti pracovněprávní a bezpečnosti práce 19 kontrolních úkolu, které jsou realizovány oblastními inspektoráty práce na území celé ČR. V rámci techto kontrolních akcí provedly oblastní inspektoráty práce od počátku roku u zaměstnavatelů a samostatně podnikajících fyzických osob 4 984 kontrol. Kontrolami inspektoráty práce zjistily v 3 089 případech porušení právních předpisů a zaměstnavatelům uložily 199 pokut v celkové výši 5 717 000,- Kč.
24.5.2011 Kolínský Oldřich,  SÚIP,www.bozpinfo.cz
Výsledky kontrolních akcí provedených inspekcí práce v roce 2010
Kontroly jsou jedním ze základních úkolů inspektorů práce. Jsou prováděny na základě ročního programu, v odůvodněných případech probíhají i kontroly neplánované, např. v souvislosti s kontrolou příčin pracovních úrazů, na základě podnětů občanů apod. Tento článek informuje o kontrolních akcích, které proběhly v roce 2010.
23.5.2011 Alois Matěják  
Aktualizace Pravidla PED
V březnu - v květnu proběhla aktualizace Pravidel PED.
starší články >>>
Podmínky užívání portálu TLAKinfo.
Připomínky, náměty a dotazy - redakce portálu.
© Copyright TLAKinfo 2005-2023, všechna práva vyhrazena.