28.6.2011 Petr Matěják  
Technické pomůcky při revizích tlakových zařízení
Žijeme v 21.století, myslím že přišel čas na změnu. Přijít na revize s papírem a tužkou patřilo do století páry. V článku naleznete pár nejzákladnějších pomůcek revizního technika kotlů a tlakových nádob. Vybral jsem vyzkoušené, ověřené praxí, s nejlepším poměrem cena/výkon.
22.5.2008 JUDr. Zbyněk Urban, Praha,  Elektro
Elektrické ohřívače pro teplou užitkovou vodu
Článek z roku 2002 naznačuje, že problematika výbuchů elektrických ohřívačů vody je problematika, kterou neřeší pouze tlakaři. Zatím nejtragičtějším prípadem byle exploze v Lounech (6 mrtvých)Tři roky vězení za explozi boileru. Elektrické ohřívače vody jsou jedněmi z elektrických spotřebičů, které se běžně používají již mnoho let. Důvodů pro jejich použití je celá řada. S postupem technického rozvoje byla jejich konstrukce mnohokrát zlepšena, přičemž tyto úpravy vždy směřují k jejich co největší účinnosti. Ohřívače jsou nejvíce rozšířeny v podobě bojlerů, tedy elektrických akumulačních ohřívačů vody. Smysl jejich použití je možné najít v počátcích elektrifikace, kdy byl v průběhu dne rozdílný odběr energie a bylo celkem výhodné používat „levný“ noční proud. V nočních hodinách, obvykle v rozmezí dvacáté druhé až šesté hodiny, bylo možné za výhodnějších podmínek odebírat elektrickou energii pro vytápění a ohřev vody. V praxi to znamenalo elektrická akumulační kamna a elektrické akumulační ohřívače vody. Podmínky jejich provozu z počátku upravovaly zejména energetické závody. Ke škodě věci však nebyla vzata v úvahu skutečnost, že z určitých provozních předpokladů vycházela i konstrukce těchto spotřebičů. Protože v poslední době byla v souvislosti s poruchami ohřívačů spojována jedna z mimořádných událostí, chtěl bych v tomto článku upozornit na některá z možných provozních rizik.
25.1.2008 Alois Matěják - předseda ATZ  
Solární panel je tlakovým zařízením dle PED
Některé typy solárních panelů jsou stanoveným výrobkem - tlakovým zařízením dle PED - Evropské směrnice k tlakovým zařízením. Mám za to, že i v této oblasti neplní výrobci všechny požadavky před uvedením výrobku na trh a neseznamují uživatele s možnými riziky.
2 příspěvky, poslední 17.02.2011 09:22
26.4.2007 MILADA EMMEROVÁ,  25.4.2007 Mladá fronta DNES str. 4 Kraj Plzeňský
Riziko otravy oxidem uhelnatým je aktuální
Otravy oxidem uhelnatým byly a jsou neslavnou plzeňskou specialitou. Je to tím, že Plzeň byla posledním větším městem v republice, kde došlo v roce 1995 k výměně svítiplynu za zemní plyn. Svítiplyn, který byl síťovitě rozveden do všech plynofikovaných plzeňských domácností a který obsahoval 17 % jedovatého oxidu uhelnatého, byl příčinou 90 % tzv. otrav náhodných (tj. domácích nebo profesionálních úrazů). V 10 % šlo o nemocné, kteří neuspěli ve svém sebevražedném pokusu.
24.4.2007 Hezina Jan, Ing. (PBS Brno DIZ, a.s)  
Posouzení nucené cirkulace v kotli na odpadní teplo při výpadku elektrické energie
V listopadu 2005 PBS provedla posouzení nucené cirkulace v kotli na využití tepla z chemické reakce při výpadku elektrického proudu.
10.11.2006 Adolf Chvojka  
Problematika autoklávů.
Obracíme se na technickou veřejnost s dotazem, zda se na uvedené zařízení nevztahuje některá z výjimek, na základě které by byl zmíněný sterilizátor vyjmut z VTZ, nebo která by upravovala případné odlišné provádění VR a TZ.
4 příspěvky, poslední 03.11.2011 05:13
4.9.2006 Zdeněk Kuboň, Šárka Stejskalová - VÍTKOVICE-Výzkum a vývoj, spol. s r.o., Ostrava  
Vztah mezi strukturou, vlastnostmi a provozní spolehlivostí kotlových ocelí
Současné tendence technologie výroby trubek, inspirované především nově koncipovaným standardem EN 10 216, motivují výrobce k dodávkám trubek vyráběných z nízkolegovaných žárupevných ocelí a určených pro energetická a chemická zařízení pracující v oblasti převládající creepové deformace ve stavu po normalizačním válcování. Jedná se o doválcování v oblasti teplot, které jsou posunuty k o zhruba 30°C nižším teplotám než bylo původně doporučené a obvykle používané rozmezí teplot normalizačního žíhání. Při doválcování v blízkosti spodní hranice tohoto rozšířeného teplotního rozmezí a zejména pak v případě jeho podkročení může tento postup výroby mít za následek zcela nevyhovující úroveň dlouhodobé žárupevnosti, která souvisí s výrazně jemnozrnnou mikrostrukturou, strukturní heterogenitou a vznikem hrubých precipitátů (omezujících rozsah precipitačního zpevnění, příp. i zpevnění matrice legujícími prvky) již během válcování.
26.7.2006 INFORMAČNÍ SERVIS ČSTZ 2/2006
UŽ VÍTE VŠE O OTRAVĚ OXIDEM UHELNATÝM?
Oxid uhelnatý je bezbarvý plyn bez chuti a zápachu, nedráždivý, je nepatrně lehčí než vzduch, hoří modrým plamenem, má silné redukční vlastnosti. Ve vodě je málo rozpustný. Je-li ve vzduchu přítomen v množství 12,5 až 74,2%, vybuchuje za vzniku oxidu uhličitého. S některými kovy reaguje oxid uhelnatý za vzniku karbonylů, které jsou také vysoce toxické.
2 příspěvky, poslední 21.01.2011 10:54
13.6.2006
Upozornění - toto není TNS ani tlaková nádrž.
Bohužel se neustále setkáváme s výrobky, které jsou deklarované jako stanovené tlakové zařízení, avšak ani z hlediska výroby, ale i z hlediska dokumentace vůbec neodpovídá. Výrobce požádal Autorizovanou osobu o schválení zásobníku vody. Ta výrobek schválila jako stavební výrobek a opravněná organizace odsouhlasila svařovací postupy. Potud by bylo vše v pořádku, avšak výrobce nazval nádobu větrník (voda + vzduch) a vydal dvojí dokumentaci. Jednu dokumentaci jako na tlakovou nádobu stabilní dle NV 182/1998 Sb.(Výrobce udal chybně rok - má být 1999) A druhou jako stavební výrobek dle NV 163/2002 Sb. Výsledkem je nádoba, která má na výkresu 1 vývod (výpočet dle ČSN 06 0830), je vyrobena s nepřípustným křížením svárů. Upozorňujeme, že takto vyrobenou nádobu nelze použít jako TNS dle vyhlášky 18/1979 Sb., ale ani jako tlakovou nádrž, protože i ta musí být vyrobena podle "správné inženýrské praxe" - viz § 2 odstavec 6 NV 26/2003 Sb.
8.6.2006 http://www.skoda-js.cz
Regenerační žíhání tlakové nádoby reaktoru
Jednou z nejdůležitějších komponent konstrukce reaktorů VVER 440 je tlaková nádoba reaktoru. Spolehlivost a provozuschopnost tlakové nádoby určuje bezpečnost provozu celé elektrárny.
28.3.2006 Ing.František Rak  
Technický posudek čpavkové nádoby pro jímání spalin z likvidace vojenských raket.
Na základě zadání zákazníka proveden technický posudek válcové tlakové nádoby stabilní, dříve používané k uskladnění čpavku při pmax 20 bar. Nyní změna použití – pro skladování zkomprimovaných spalin 700°C, které vzniknou z technologie spalování paliva z raket určených k likvidaci.
17.1.2006 Ing. Jan Eisner, Buderus tepelná technika Praha spol. s r.o.  
Průmyslová zařízení od firmy Buderus
Firma Buderus má jako přední světový výrobce a dodavatel topenářské techniky velmi širokou nabídku svých výrobků. Samostatnou kapitolu totiž tvoří zařízení s velkým výkonem a se speciálním zaměřením. Jsou to teplovodní a horkovodní ocelové kotle, rychlovyvíječe páry, parní kotle. V následujících řádcích bychom Vám rádi tato zařízení krátce představili.
23.11.2004 Petr Matěják- tlakinfo  
Parní sterilizátory
Jeden z výrobců parních sterilizátorů vydal stanovisko, že tyto nejsou vyhrazeným technickým zařízením. Uveřejňování takových stanovisek je dezinformací technické veřejnosti a v rozporu s několika zákony ČR, zejména v oblasti technické bezpečnosti, stanovení rizik a bezpečnosti práce. V případě, že je toto stanovisko dodáno s výrobkem, jedná se o klamavé zvýhodnění výrobku.
1.1.1999 ČÚBP - Ing. Jeřábek  
Občasná obsluha vyvíječů páry Certuss 80-1800

Podmínky užívání portálu TLAKinfo.
Připomínky, náměty a dotazy - redakce portálu.
© Copyright TLAKinfo 2005-2023, všechna práva vyhrazena.