4.4.2013 Alois Matěják - ATZ  
ROZDĚLENÍ HASICÍCH PŘÍSTROJŮ A ZAŘÍZENÍ
Hasící přístroje jako vyhrazené technické zařízení dle vyhl. 18/1979 Sb.?Vzhledem k rozmanitosti hasících zařízení zveřejňujeme aktualizovanou tabulku různých typů hasících zařízení a dotčené předpisy k jednotlivým druhům - stav 31.12.2012.
4 příspěvky, poslední 21.10.2013 11:39
28.6.2011 Petr Matěják  
Technické pomůcky při revizích tlakových zařízení
Žijeme v 21.století, myslím že přišel čas na změnu. Přijít na revize s papírem a tužkou patřilo do století páry. V článku naleznete pár nejzákladnějších pomůcek revizního technika kotlů a tlakových nádob. Vybral jsem vyzkoušené, ověřené praxí, s nejlepším poměrem cena/výkon.
9.1.2008 Věra Zemanová -VÍTKOVICE HTB a.s.  
Hasící přístroje, stanovisko výrobce
Reaguji tímto příspěvkem – opožděně, ale přece, na kratičkou diskusi na loňském TLAKu 2007, k problematice hasicích přístrojů a zároveň tím i na Váš výtah k této problematice na web.stránkách tlakinfo ze dne 13.4.2007. Naše společnost VÍTKOVICE HTB a.s. je nejen výrobcem hasicích přístrojů, ale zároveň opravnou a plnírnou všech hasicích přístrojů na trhu České republiky.<
30.5.2007 Alois Matěják - Tlak s.r.o.  
Tlaková zařízení pracující s plynem, nebo plynová zařízení pracující s tlakem?
Předmětem příspěvku je upozornit na skutečnost, že velké množství plynových zařízení dle vyhlášky č.21/1979 Sb. jsou i při výrobě stanoveným výrobkem dle NV č.26/2003 Sb. Plynové zařízení není stanovený výrobek z hlediska plynu, ale vyhrazené plynové zařízení a musí se na něm provést předepsané úkony tzn. výchozí revize dle vyhlášky č. 85/1978 Sb. a je nutná účast zástupců ITI Praha u potrubí kapalné fáze, které je VTL potrubím. Je tudíž úplně zavádějící a scestný názor, že stačí posouzení výrobku výrobcem a AO (NB) z hlediska PED a není nutná účast ITI Praha, SUIP (OIP) a revizních techniků. Vyhrazené plynové zařízení (rozvody) dle vyhlášky č. 21/1979 Sb. a vyhrazené elektrické zařízení (rozvody) dle vyhlášky č. 20/1979 Sb. není stanovený výrobek dle zákona č. 22/1997 Sb.. Stanovený výrobek dle příslušného NV je elektrický a plynový spotřebič (výrobek) ne rozvody elektrických a plynových zařízení. PED řeší nebezpečí tlaku a ne nebezpečí z hlediska elektrických a plynových zařízení nebo spotřebičů (výrobků). Bezpečnost těchto vyhrazených technických zařízení musí být posouzena při výchozích revizích.
2.5.2007 Rybář Pavel,  http://www.bozpinfo.cz
Navrhování plynových hasicích zařízení podle ISO 14520
V souvislosti se zaváděním nejrůznějších elektronických systémů se ze strany provozovatelů zvyšuje zájem o jejich účinnou ochranu před požárem. Z možných způsobů ochrany jsou upřednostňována plynová hasicí zařízení, u nichž je jednoznačně deklarované uhašení požáru a minimální škody způsobené vlastním hasivem.
13.4.2007 Alois Matěják, předseda ATZ  
Hasící přístroje
Znovu zveřejňujeme aktualizovaný schematický obrázek k nejčastějšímu dotazu - zda hasicí přístroje jsou stanoveným výrobkem dle NV č. 26/2003 Sb. nebo dle NV č. 42/2003 Sb. a zda jsou vyhrazeným tlakovým zařízením dle vyhlášky ČÚBP č.18/1979 Sb. Dále je pak diskutována duplicita úkonů dle požárního předpisu č.246/2001 Sb., prováděných kvalifikovanými pracovníky a úkonů dle vyhlášky č.18/1978 Sb. a ČSN 69 0012, prováděných revizními techniky.
1 příspěvek, 29.01.2008 13:59
4.10.2006 Ronešová Jana,  http://www.bozpinfo.cz
Technické normy z oblasti požární bezpečnosti staveb
Vývoj v oblasti technických norem lze rozdělit na vývoj v oblasti evropských technických norem a vývoj v oblasti národních technických norem. Při tvorbě norem převládá mnohonásobně zavádění evropských technických norem nad tvorbou národních technických norem. V souvislosti se zaváděním evropských norem se však řada domácích norem ruší nebo se provádějí změny těchto norem, aby byly v souladu s příslušnými nově zavedenými evropskými normami.
2 příspěvky, poslední 12.06.2013 00:31
11.7.2006 Zdeněk Navrátil,člen představenstva ATZ  
Praktické zkušenosti s prováděním revizí a zkoušek nádob
Při praktickém provádění provozních revizí (PR) je zjišťováno více nebo méně závad. Zpráv o výsledku PR bez závad se vyskytuje velmi málo. Pro přehlednější orientaci v některých dále uvedených zkušenostech,jsou zjišťované skutečnosti rozděleny do jednotlivých oblastí.
30.5.2006 Ing. Duša, p. Matěják Alois,  Zpravodaj ATZ 3/2004
Výchozí revize TNS
Po doplnění věty: „Česká technická norma není obecně závazná" do zákona č. 22/1997 Sb. se rozšířil názor, že ustanovení norem jsou již tzv. „právně vyhaslá".Šírí se pak názor, že se nemusí výchozí revize provádět, protože ji v čl.90 předepisuje pouze ČSN 69 0012. Seriál článků, který je reakcí na požadavek uvádění většího množství poznatků z praxe, by měl ukázat, že využívání nezávazných norem umožňuje jednotný, vyzkoušený a komplexní přístup při provádění revizní činnosti a že normy jsou v některých případech právě těmi „ostatními předpisy" a „normovými hodnotami", na které se odvolávají předpisy vyšší právní úrovně. Články by neměly být pouze opisem a výkladem norem, ale měly by především shromáždit poznatky revizních techniků, umožňující ostatním vyvarovat se chyb a nezapomenout na nic důležitého.
13.3.2006 Zdroj: VÚBP,  http://www.bozpinfo.cz
Zpráva Komise o přepravitelném tlakovém zařízení
Většina členských států se rozhodla, že nevyužije možnosti vyplývající z článku 4 směrnice 99/36/ES pro vlastní vnitrostátní právní předpisy. Jinými slovy, většina členských států nepovoluje schváleným subjektům, aby prováděly posuzování shody pro uvádění nových přepravitelných tlakových zařízení na vnitrostátní trh. Pouze v Litvě, Maďarsku a Slovinsku se posuzují žádosti o uznání schválených subjektů, žádný však dosud schválen nebyl.
1.7.2005 Petr Matěják - tlakinfo,  ,  ÚNMZ
Přepravitelná tlaková zařízení v Rakousku
Zveřejňujeme návrh technického předpisu na přepravitelné tlakové zařízení včetně hasících přístrojů, který se chystá vydat Rakousko. Každý členský stát EU musí v případech, kdy se jeho nový návrh národního předpisu týká směrnic Evropské unie, požádat o notifikaci jednotlivé členské státy. Tím mají ostatní členské státy možnost kontrolovat, zda se nekladou překážky v obchodu v rámci EU. V ČR je kontaktním místem UNMZ.
3 příspěvky, poslední 17.08.2011 14:34
11.2.2005 Petr Matěják - tlakinfo  
Zkušební tlak láhví pro dýchací a přenosné hasící přístroje
Výrobce tlakových nádob pro technické plyny, včetně ocelových lahví pro dýchací a přenosné hasící přístroje vznesl dotaz na UNMZ. UNMZ postoupil tuto problematiku Českému báňskému úřadu, který vydal k této problematice následující stanovisko.
23.2.2004 Petr Matěják- Tlakinfo  
Stanovisko ÚNMZ k hasícím přístrojům
Zápis z koordinační porady AO k NV 42 k hasícím přístrojům. Po upřesnění druhů hasicích přístrojů a projednání otázky jejich posuzování a to jak do doby uvedení na trh tak v provozu, bylo odsouhlaseno společné stanovisko. Důležitým podkladem ke společným závěrům bylo evropské pravidlo (guideline) č. 24, které slouží k vyjasnění aplikace evropské směrnice č. 99/36/ES do praxe.
7.1.2004 Petr Matěják- tlakinfo  
Stanovisko - Posuzování hasicích přístrojů
Z podnětu Asociace pracovníků tlakových zařízení ČR se uskutečnilo na Českém úřadu bezpečnosti práce dne 27. listopadu 2003 jednání o posuzování hasicích přístrojů. Zveřejňujeme společné stanovisko zástupců ČÚBP, IBP a ITI Praha
11.1.2002 Alois Matěják-předseda ATZ  
Jak je to s hasícími přístroji?
Vzhledem k nejasnostem při výkladu Vyhlášky Ministerstva vnitra o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) se znovu vracíme k této problematice. Článek je určen zejména pro provozovatele tlakových zařízení a revizní techniky tlakových zařízení, nutno používat i při odborných prohlídkách nízkotlakých kotelen dle vyhlášky č.91/1993 Sb. Důležitý je zejmena §10 bod 5.-Podmínky pro získávání odborné způsobilosti, vydávání a odnímání oprávnění k některým činnostem podle zvláštního právního předpisu nejsou ustanoveními odstavců 1 až 4 dotčeny. - např. i vyhláškou č.18/1979 Sb. Tudíž tlakové zkoušky a zkoušky těsnosti, revize provozní a vnitřní musí provádět pouze revizní technik TNS.Odkazuji též na odpověď na dotaz p. Chrobáka na tomto serveru v rubrice Otázky-odpovědi.
12.12.2001 Petr Matěják TLAKINFO  
Hasící přístoje vs tlaková zařízení
Upozorňuji na znění § 9 a §10 vyhlášky Ministerstva vnitra o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci). V této souvislosti upozorňuji na stanovisko ITI k hasicím přístrojům, který naleznete také na www.tlakinfo.cz
9.5.2001 ing. František Fireš- ITI BRNO  
Stanovisko ITI k hasicím přístrojům.
Odborné stanovisko k problematice hasicích přístrojů si vyžádal Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v Brně.
19.12.2000 František Odstrčilík, ITI Praha  
Hasicí pořístroje - kontroly, opravy, plnění
V poslední době se u nás vyrobilo a do naší republiky dovezlo značné množství různých druhů hasicích přístrojů. Z tohoto důvodu se na nás obrací jak dovozci, tak i právnické osoby a podnikající fyzické osoby s dotazy, týkající se provádění kontrol a oprav a plnění hasicích přístrojů. Protože těchto hasicích přístrojů je mnoho druhů a typů, nebudeme se přesným dělením z hlediska požární ochrany zabývat. Dělení hasicích přístrojů z hlediska termínů provádění kontrol u jednotlivých typů řeší § 3 vyhl.Ministerstva vnitra č. 21/1996 Sb. Dotazy na nás kladené jsou charakteru konstrukčního a výrobního. Konkrétně, zda jsou hasicí přístroje vyhrazená tlaková zařízení či nikoliv. K těmto dotazům uvádíme, že tento problém podrobně řeší vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č.18/1979 Sb. ve znění vyhl. ČÚBP č.551/1990 Sb. Dále ČSN 69 0010 a ČSN 07 8305.

Podmínky užívání portálu TLAKinfo.
Připomínky, náměty a dotazy - redakce portálu.
© Copyright TLAKinfo 2005-2024, všechna práva vyhrazena.