Krátké zprávy
 • 14.11.2008
  Za odměnu hledám dokumentaci - kopii pasportu Trimon Hradec Králové  více >>> (Ing. Roman Pilát, RT TNS)
 • 20.6.2007
  Hledám za odměnu dokumentaci k dvěma TNS více >>>  více >>> (Herman Ivo)
 • 13.2.2006
  Nová firma v Tlakinfo - Adresáři firem: Trafag, spol. s r. o. - Trafag tlaková čidla jsou nasazována pro elektronická měření tlaku a vyhodnocování. Naše dlouhodobá zkušenost Vám zabezpečí ideální předpoklady pro úspěšnou realizaci záměru. Standardizované varianty - Ideální a nekomplikované pro rozličné použití a četné požadavky. Adaptované varianty - Pro standardizované použití se speciálními požadavky. Přídavné varianty mohou být přidány nejjednodušším způsobem. Zákaznicky specifické varianty - Vyvíjíme a vyrábíme i specielně Vaším požadavkům přizpůsobená řešení.
 • 15.8.2005
  REFLEX koupil DUKLU CZ bývalého českého výrobce expanzních nádob akumulačních nádob, vzduchojemů, zařízení na úpravu vod a různé typy ocelových nádob. Předpokládaný termín převzetí podniku se všemi vlastnickými právy a povinnostmi je září 2005. Firma Reflex CZ, s.r.o. přebírá současně s podnikem všechny závazky, ochranné známky, výrobní program, záruční povinnosti a ostatní aktivity Dukly CZ. Snahou Reflexu je zachovat kontinuitu ve výrobní a obchodní politice.
26.11.2021 Seminář- Hradec Králové  
Sborník přednášek jednodenního školení ATZ

Připravované změny legislativních předpisů a stanoviska vydávaná TIČR v oboru tlakových zařízení

Ing. Roman Řezáč, Technická inspekce České republiky

Poznatky z kontrolní činnosti, vybraná ustanovení z právních předpisů k zajištění bezpečnosti práce při provozu tlakových zařízení a jejich uplatňování v praxi.

Ing. Ladislav Jirousek, OIP Hradec Králové

„ VÝROBA A UVÁDĚNÍ TLAKOVÝCH ZAŘÍZENÍ DO PROVOZU

„ SESTAVY TLAKOVÝCH ZAŘÍZENÍ

„ Bezpečnostní výstroj tlakových zařízení

Petr Matěják, PLANTinspekta s.r.o.

26.9.2013 Informuje Ing.Floriánová (ÚNMZ)  
Směrnice pro jednoduché tlakové nádoby
Do 10.9.2013 probíhaly připomínky k české verzi nově upravené /alignment podle NLF/ směrnice pro jednoduché tlakové nádoby. Definitivní odsouhlasená verze nové směrnice bude zapracována následně do nového nařízení vlády.
13.8.2012 Ing. Petr Rayman, RAYMAN spol. s r. o. Kladno  
STŘEDOTLAKÝ SYSTÉM ODSUNU POPÍLKU
V souvislosti ze zvýšeným tlakem státních orgánů, ekologických hnutí i široké veřejnosti na ekologickou likvidaci odpadů nabývá prudce na významu suchý odsun popílku zachyceného v odlučovačích energetických zdrojů. Výsledkem suchého odsunu popílku je nejen nižší zatížení životního prostředí, ale v případě jeho prodeje k dalšímu využití i významný ekonomický přínos při výrobě energie.
28.6.2011 Petr Matěják  
Technické pomůcky při revizích tlakových zařízení
Žijeme v 21.století, myslím že přišel čas na změnu. Přijít na revize s papírem a tužkou patřilo do století páry. V článku naleznete pár nejzákladnějších pomůcek revizního technika kotlů a tlakových nádob. Vybral jsem vyzkoušené, ověřené praxí, s nejlepším poměrem cena/výkon.
5.7.2010 www.idnes.cz
Pivovod O2 areny dokáže za čtvrt hodiny „opít“ pivem malé město
Kilometry potrubí, téměř dvě stě výčepů a pivo za čtyři vteřiny. V žádné jiné sportovní hale světa nenajdete propracovanější systém distribuce piva.
13.5.2010 http://strojirensky.net
Kontrola i zkoušení tlakových nádob při výrobě
Kontroly a zkoušky jsou prováděny za účelem ověřování shody tlakové nádoby s technickou normou (harmonizovanou, určenou).
20.5.2008 Alois Matěják, předseda ATZ,  Zpravodaj ATZ
Cisterny na silničním vozidle
Při provádění revizí TNS dle vyhl.č.18/1979 Sb. a ČSN 69 0012 jsem se setkal s tímto případem.
4 příspěvky, poslední 07.02.2009 01:58
21.4.2008 Ivan Jirout, představenstvo ATZ,  PROFI - kompresory s.r.o.,  Zpravodaj ATZ
VZDUCHOVÉ KOMPRESORY – TECHNICKÉ PODMÍNKY PROVOZU
Další článek ze slíbeného seriálu o všem co se týká stlačeného vzduchu pojednává o společných i rozdílných požadavcích na pohony pístových a šroubových:vzduchových kompresorů elektromotorem a spalovacím motorem.
5 příspěvků, poslední 25.02.2011 12:22
29.11.2006 Petr Matěják - TLAK s.r.o.  
Netopné tlakové nádoby
Výrobce musí vypracovat konstrukční a výrobní dokumentaci, která musí být výrobcem uchovávána včetně RTG filmů po dobu nejméně 10 let od data dokončení tlakové nádoby. Výrobce musí podepsat prohlášení, že tlaková nádoba byla navržena a vyrobena podle požadavků ČSN EN 13445-1 až -6. Vzor prohlášení je uveden v Příloze 8 tohoto pravidla (v souladu s ČSN EN 13445-5 příloha H). Během doby skladování musí být k dispozici příslušným národním orgánům pro kontrolu během životnosti zařízení.
Před její skartací musí výrobce nabídnout prokazatelně provozovateli tlakové nádoby.
8.11.2006 Ing. Milan Babinský, Csc.
NOVÁ NORMA PRO STAVBU NETOPENÝCH TLAKOVÝCH NÁDOB ČSN EN 13445
Příspěvek obsahuje stručné porovnání základních přístupů pevnostních výpočtových metod při přechodu z české normy ČSN 69 0010 na evropskou normu ČSN EN 13445 (69 5245) a ČSN EN 764 (69 0004) v návaznosti na evropskou směrnici 97/23/EC (PED – Pressure Equipment Directive), která je obsažena v NV 26/2003 Sb. (dříve NV 182/1999 Sb.). V příspěvku jsou zmiňovány i vazby na jiné světové předpisy pro stavbu tlakových nádob stabilních.
30.10.2006 Ing. Dr. Vladimír Kudělka, TDS Brno - SMS, s.r.o.,  přednáška TLAK 2006
Technická bezpečnost výrobků (konstrukcí, technických zařízení)
Bezpečným výrobkem je výrobek, který za běžných nebo rozumně předvídatelných podmínek užití (provozu) nepředstavuje po dobu stanovené nebo obvyklé použitelnosti (životnosti) žádné nebezpečí. Dále jeho užití (provoz) představuje vzhledem k bezpečnosti a zdraví osob (nacházejících se v bezpečné blízkosti) pouze minimální nebezpečí při správném užívání (provozování) výrobku,
27.10.2006 Václav Pekař, Cheming Pardubice  
Tlaková sestava při cyklickém namáhání
Převážná většina strojů a zařízení a též tlaková sestava jako celek je při svém provozu podrobena působení časově proměnných sil, jinak řečeno cyklickému namáhání. Toto namáhání způsobuje degradaci materiálu, obecně známou jako „únava materiálu“. Některé velké tlakové sestavy, se skládají z jednotlivých prvků, které jsou od různých výrobců a mohou mít různou životnost. Jejich životnost není sladěná. Dalším problematickým okruhem, kterým se zabývá tato přednáška je spolupráce výrobce a revizního technika oblasti cyklického namáhání tlakové sestavy. Těmto tématům je přednáška věnována.
25.10.2006 Ing. Jaromír Myslík, ŠKODA ENERGO s.r.o.  
ČSN EN 13445 a ČSN 764 a její zavádění do praxe
Rozdíly oproti stávající ČSN 690010. Použitelnost při výrobě - s ohledem na postupy posuzování shody zpracovávání analýzy rizik, konečné posouzení a průvodní dokumentace předávaná s výrobkem.
2 příspěvky, poslední 17.07.2018 17:38
23.10.2006 Ing. Evžen Duša - Asociace pracovníků tlakových zařízení  
Tlakové nádoby - Výstroj a bezpečnostní systémy - ČSN EN 764-7
Výrobky, které představují zvýšenou míru ohrožení oprávněného zájmu a u kterých proto musí být posouzena shoda jejich vlastností s požadavky technických předpisů, jsou označovány jako stanovené ( § 12 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky,ve znění pozdějších předpisů).
16.10.2006 Ing. Eva Folková, Ing. Vratislav Polívka  
Materiály tlakových nádob
Obecně musí materiály podle sbírky zákonů č.26/2003 splňovat kritéria v bodě 4: „Materiály použité k výrobě tlakového zařízení musí být vhodné po celou dobu předpokládané životnosti“. Materiály součástí vystavených tlaku musí mít vhodné vlastnosti za všech provozních podmínek a musí být dostatečně tažné a houževnaté.
11.7.2006 Zdeněk Navrátil,člen představenstva ATZ  
Praktické zkušenosti s prováděním revizí a zkoušek nádob
Při praktickém provádění provozních revizí (PR) je zjišťováno více nebo méně závad. Zpráv o výsledku PR bez závad se vyskytuje velmi málo. Pro přehlednější orientaci v některých dále uvedených zkušenostech,jsou zjišťované skutečnosti rozděleny do jednotlivých oblastí.
19.6.2006 Ing. Evžen Duša, člen představenstva ATZ,  ZPRAVODAJ ATZ 2/2005
Požár v tlakové nádobě.
Do výrobního závodu se vrátil k opravě stojatý odlučovač oleje se zabudovaným chladičem vzduchu. Byl provozován na tlak 0,8 MPa po dobu asi 5 let. Na plášti odlučovače, blízko za tangenciálně umístěným vstupním hrdlem, byl na ploše o průměru asi 20 cm plech o tloušťce 6 mm vyboulen asi o 3 cm. Toto místo bylo zokujeno a v jeho okolí byl spálen lak. Po demontáži bylo na vnitřní ploše zjištěno spálení povrchu pláště s patrným odtavením materiálu na několika místech. Příčina takového poškození u nádoby, jíž byly vyrobeny a provozovány desítky, ne-li stovky, se jevila jako naprostá záhada. Bylo jen zřejmé, že v důsledku značného ohřátí došlo k místní ztrátě pevnosti a vyboulení pláště vnitřním tlakem.
30.5.2006 Ing. Duša, p. Matěják Alois,  Zpravodaj ATZ 3/2004
Výchozí revize TNS
Po doplnění věty: „Česká technická norma není obecně závazná" do zákona č. 22/1997 Sb. se rozšířil názor, že ustanovení norem jsou již tzv. „právně vyhaslá".Šírí se pak názor, že se nemusí výchozí revize provádět, protože ji v čl.90 předepisuje pouze ČSN 69 0012. Seriál článků, který je reakcí na požadavek uvádění většího množství poznatků z praxe, by měl ukázat, že využívání nezávazných norem umožňuje jednotný, vyzkoušený a komplexní přístup při provádění revizní činnosti a že normy jsou v některých případech právě těmi „ostatními předpisy" a „normovými hodnotami", na které se odvolávají předpisy vyšší právní úrovně. Články by neměly být pouze opisem a výkladem norem, ale měly by především shromáždit poznatky revizních techniků, umožňující ostatním vyvarovat se chyb a nezapomenout na nic důležitého.
26.5.2006 Ing. Jozef Kabát  
Repasie a predaj priemyselných armatúr
Odborné prehliadky, opravy, montáže, rekonštrukcie výmenníkových staníc a kotolní, voda, UK, plyn, lešenárske, sústružnícke práce a autodoprava
10.5.2006 Jaromír Čáp - inspektor SOD,  Zpravodaj ATZ 2/99
Příklad „péče" o tlakové nádoby stabilní u stavebních organizací
Při kontrole TNS u stavebních organizaci v roce 1998 byly zjišťovány veškeré myslitelné závady. Velká část těchto organizací o TNS vůbec nepečuje a opravuje pouze závady, které znemožňují jejich používání.
starší články >>>
Podmínky užívání portálu TLAKinfo.
Připomínky, náměty a dotazy - redakce portálu.
© Copyright TLAKinfo 2005-2023, všechna práva vyhrazena.